Opinie rolników o przystąpieniu Polski do UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp ………1

Rozdział 1.
Omówienie problemu w literaturze naukowej ………3

1.1. Integracja Europejska ………3

1.2. Czym jest Unia Europejska ………14

1.3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ………26

1.3.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ………26

1.3.2. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ………31
1.3.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej ………34

1.3.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki Rolnej ………39

1.4. Rolnictwo w Polsce ………44

1.4.1. Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej ………44

1.4.2. Mocne i słabe strony produkcji rolnej w Polsce ………47

1.4.3. Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z wejściem Polski do Unii
Europejskiej ………50

1.4.4. Dostosowanie polskiego rolnictwa do członkostwa w Unii Europejskiej ………52


Rozdział 2.
Cel pracy i zastosowane metody badawcze ………57

Rozdział 3.
Charakterystyka badanej gminy………58

Rozdział 4.
Charakterystyka respondenta i jego rodziny ………60

4.1. Podstawowe informacje dotyczące respondentów ………60

4.2. Źródła dochodu oraz zasoby pracy w badanych gospodarstwach ………63

Rozdział 5.
Gospodarstwo rolne w oczach respondentów ………71

5.1. Opinie dotyczące rozmiarów gospodarstwa oraz zmiany przeprowadzone w ostatnich latach ………71

5.2. Sposoby sprzedaży oraz problemy ze zbytem produktów rolnych ………75

5.3. Opinie rolników na temat przyszłości ich gospodarstw ………80

5.4. Opinie rolników na temat trudności z jakimi boryka się polskie rolnictwo oraz sposobu na ich przezwyciężenie ………85

Rozdział 6.
Oceny i opinie na temat Unii Europejskiej ………102

6.1. Opinie rolników na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ………102

6.2. Sposób głosowania rolników w referendum ………114

6.3. Oczekiwania i obawy związane z ewentualnym przystąpieniem
Polski do Unii Europejskiej ………118

6.4. Opinie na temat sytuacji rolników i ich rodzin po naszym ewentualnym przystąpieniu do
Unii Europejskiej ………124

6.5. Opinie badanych rolników na temat sytuacji polskiego rolnictwa ………129

6.6. Źródła wiedzy badanych rolników na temat naszego członkostwa w Unii Europejskiej ………135


.
Podsumowania i wnioski ………149Literatura ………152

Oceń