Organizacja i tryb działania Rady Ministrów. 4.33/5 (67)


Wstęp……………5

Rozdzial I.
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7.

1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej.
2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej.
3. Nowela sierpniowa z 1926 roku.
4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku.
5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku.
6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku.
7. Mala konstytucja z 17 pazdziernika 1992 roku.
8. Wladza wykonawcza po wejściu w zycie Konstytucji RP z 1997 roku.
9. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku
10. Reforma administracji.

Rozdzial II.
Struktura organizacyjna i tryb pracy…………….24

1. Organizacja wewnetrzna Rady Ministrów.
2. Komitety, rady i zespoly Rady Ministrów.
3. Komisje wspólne Rady Ministrów.
4. Organy dzialajace przy Prezesię Rady Ministrów.
5. Organizacja posiedzen Rady Ministrów oraz rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygniec.
6. Ogólne zasady organizacji pracy Rady Ministrów.
7. Zwolywanie i ustalanie porzadku posiedzen.
8. Zadania i obowiazki sekretarza Rady Ministrów.
9. Uczestnictwo w posiedzeniach oraz tryb rozpatrywania spraw i podejmowania rozstrzygniec rzadowych na posiedzeniach oraz w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez czlonków Rady Ministrów.
10. Dokumenty przebiegu posiedzen Rady Ministrów.
11. Szczególowe procedury podejmowania decyzji przez Rade Ministrów.
12. Opracowywanie i uzgadnianie dokumentów rzadowych oraz projektów rozstrzygniec Rady Ministrów.
13. Przygotowywanie i opracowywanie projektów aktów normatywnych.
14. Tryb wnoszenia projektów dokumentów rzadowych do rozparzania przez Rade Ministrów.

Rozdzial III.
Kompetencje Rady Ministrów…………….44

1. Akty prawne wydawane przez Rade Ministrów.
2. Akty prawne powszechnie obowiazujace.
3. Akty prawne o charakterze wewnetrznie obowiazujacym.
4. Rola Rady Ministrów w wydawaniu rozporzadzen z moca ustawy.
5. Pojecie i geneza ustawodawstwa delegowanego.
6. Formalne przesłanki i zakres przedmiotowy wydania rozporzadzenia z moca ustawy.
7. Procedura wydania rozporzadzenia z moca ustawy na wniosek Rady Ministrów.
8. Obowiazywanie i kontrola rozporzadzen z moca ustawy.
9. Wylaczne prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresię ustawy budżetowej przyznane Radzie Ministrów i znaczenie absolutorium.
10. Budżet państwa i prowizorium budżetowe.
11. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu.
12. Wykonywanie budżetu państwa.
13. Kontrola wykonania budżetu państwa.
14. Absolutorium na podstawie Konstytucji z 1997 roku.

Rozdzial IV.
Działania Rada Ministrów w zwiazku z czlonkostwem w Unii Europejskiej…………….57

1. Polska a czlonkostwo w Unii Europejskiej.
2. Droga Polski do UE.
3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej a przystapienie do organizacji miedzynarodowej.
4. Wladza wykonawcza a Unia Europejska.
5. Kompetencje Rady Ministrów w zwiazku z czlonkostwem w Unii europejskiej.
6. Komitet Europejki Rady Ministrów i jego rola w podejmowaniu decyzji wspólnotowych na szczeblu krajowym.
7. Wspólpraca w zakresię stanowienia prawa Unii europejskiej oraz w zakresię tworzenia prawa polskiego wykonujacego prawo Unii Europejskiej.
8. Wspólpraca w zakresię opiniowana kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

Zakończenie……………67
Bibliografia

Oceń