Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne 4.29/5 (24)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ………..5

Rozdział 1.
Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska………..7

1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu………..7
1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży………..15
1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie………..17
1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie………..22

Rozdział 2.
Wizja dorosłego życia w planach życiowych młodzieży………..31

2.1 Analiza podstawowych pojęć : orientacje życiowe, aspiracje, potrzeby………..31
2.2 System wartości a funkcjonowanie człowieka………..40
2.3 Czynniki wpływające na kształtowanie się planów i celów życiowych………..44
2.4. Wzory partycypacji społecznej oraz modele wchodzenia w dorosłość………..49
2.5. Ukierunkowanie życiowe dorastającej młodzieży jako cel oddziaływań profilaktyczno-pomocowych………..56
2.5.1. Relacje wychowawcze : wychowawca – młodzież niedostosowana społecznie………..56
2.5.2. Aspekty relacji wychowawczej………..62
2.5.3. Specyfika relacji wychowawczej w zależności od etapu pracy z nieletnimi………..64

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych………..67

3.1 Przedmiot, cel i zakres badań………..67
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..71
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze ………..74
3.4 Charakterystyka badanej próby………..76
3.5 Teren, organizacja i przebieg badań………..77

Rozdział 4.
Opis diagnostyczny sytuacji społecznej wychowanków MOSW na podstawie badań własnych?………..79

4.1 Diagnoza rodziny jako środowiska wychowawczego………..79
4.2 Diagnoza edukacyjna. Charakter przejawianych zainteresowań………..84
4.3 Diagnoza badanych w kontekście pobytu w ośrodku szkolno-wychowawczym………..88
4.4 Podsumowanie………..?.99

Rozdział 5.
Wizja dorosłego życia młodzieży niedostosowanej społecznie po opuszczeniu ośrodka………..101

5.1 Plany i oczekiwania związane z przyszłością………..101
5.2. Poczucie koherencji oraz modele i wzory partycypacji społecznej………..111
5.3 Podsumowanie………..120

Rozdział 6.
Analityczna interpretacja wyników badań………..122

6.1 Uwagi końcowe………..122
6.2 Propozycje oddziaływań korekcyjnych i terapeutyczno- pomocowych ukierunkowanych na młodzież niedostosowaną społecznie, przygotowującą się do opuszczenia ośrodka………..125

Bibliografia………..131
Spis tabel………..135
Spis wykresów………..136
Aneksy………..153
Streszczenie………..154


Oceń