Orientacje zyciowe młodzieży niedostosowanej spolecznie. Wyznaczniki spoleczno-pedagogiczne

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………..5

Rozdzial 1.
Mlodziez niedostosowana spolecznie. Obraz i skala zjawiska………..7

1.1 Pojecie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu………..7
1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego mlodziezy………..15
1.3 Kształtowanie się systemu wartosci młodzieży niedostosowanej spolecznie………..17
1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji zyciowych młodzieży niedostosowanej spolecznie………..22

Rozdzial 2.
Wizja doroslego zycia w planach zyciowych mlodziezy………..31

2.1 Analiza podstawowych pojęć: orientacje zyciowe, aspiracje, potrzeby………..31
2.2 System wartosci a funkcjonowanie czlowieka………..40
2.3 Czynniki wpływajace na ksztaltowanie się planów i celów zyciowych………..44
2.4. Wzory partycypacji społecznej oraz modele wchodzenia w doroslosc………..49
2.5. Ukierunkowanie zyciowe dorastajacej młodzieży jako cel oddzialywan profilaktyczno-pomocowych………..56
2.5.1. Relacje wychowawcze : wychowawca – mlodziez niedostosowana spolecznie………..56
2.5.2. Aspekty relacji wychowawczej………..62
2.5.3. Specyfika relacji wychowawczej w zaleznosci od etapu pracy z nieletnimi………..64

Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych………..67

3.1 Przedmiot, cel i zakres badan………..67
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..71
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..74
3.4 Charakterystyka badanej próby………..76
3.5 Teren, organizacja i przebieg badan………..77

Rozdzial 4.
Opis diagnostyczny sytuacji społecznej wychowanków MOSW na podstawie badan wlasnych?………..79

4.1 Diagnoza rodziny jako srodowiska wychowawczego………..79
4.2 Diagnoza edukacyjna. Charakter przejawianych zainteresowan………..84
4.3 Diagnoza badanych w kontekscie pobytu w osrodku szkolno-wychowawczym………..88
4.4 Podsumowanie………..?.99

Rozdzial 5.
Wizja doroslego zycia młodzieży niedostosowanej spolecznie po opuszczeniu osrodka………..101

5.1 Plany i oczekiwania zwiazane z przyszloscia………..101
5.2. Poczucie koherencji oraz modele i wzory partycypacji społecznej………..111
5.3 Podsumowanie………..120

Rozdzial 6.
Analityczna interpretacja wyników badan………..122

6.1 Uwagi koncowe………..122
6.2 Propozycje oddzialywan korekcyjnych i terapeutyczno- pomocowych ukierunkowanych na mlodziez niedostosowana spolecznie, przygotowujaca się do opuszczenia osrodka………..125

Bibliografia………..131
Spis tabel………..135
Spis wykresów………..136
Aneksy………..153
Streszczenie………..154Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)