Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Wstęp………4

Rozdział 1.
Konflikty w organizacji.
      1.1. Definicje konfliktów………7
      1.2. Rodzaje konfliktów………10
      1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14
      1.4. Konsekwencje konfliktów………19
         1.4.1. Efekty negatywne………20
         1.4.2. Efekty pozytywne………21
      1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23

Rozdział 2.
Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.
      2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28
         2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29
         2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32
         2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33
      2.2. Czynnikowe ujęcie osobowości………35
         2.2.1. Czynnikowa teoria cech R.B. Cattella………35
         2.2.2. Trójczynnikowa teoria H.J. Eysencka………36
         2.2.3. Pięcioczynnikowa teoria osobowości P.T. Costy i R.R. McCrae………37
      2.3. Osobowość a style rozwiązywania konfliktów………40

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych.
      3.1. Założenia teoretyczne i model badań.
      3.2. Problemy i hipotezy badawcze………43
      3.3. Zmienne i ich operacjonalizacja………43
      3.4. Charakterystyka narzędzi badawczych.45
         3.4.1. Inwentarz osobowości NEO – FFI Costy i McCrae.45
         3.4.2. Kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktów Thomasa i Kilmanna………46
      3.5. Badani i procedura badawcza………47
      3.6. Przedstawienie wyników………48
      3.7 Podsumowanie wyników………52

Bibliografia………56
Spis tabel i rysunków………59
Załączniki………60