Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego u nauczycieli 4.5/5 (10)

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Problematyka wypalenia zawodowego

1.1. Termin wypalenia zawodowego
1.2. Koncepcje wypalenia zawodowego
1.3. Symptomy oraz przebieg wypalenia zawodowego
1.4. Podłoże oraz następstwa wypalenia zawodowego
1.4.1. Stres jako jeden z czynników wypalenia zawodowego
1.4.2. Inne czynniki warunkujące wystąpienie wypalenia zawodowego oraz jego następstwa.

Rozdział 2
Osobowość a wypalenie zawodowe u nauczycieli

2.1 Charakterystyka pracy nauczyciela edukacji szkoły podstawowej ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wypalenia zawodowego
2.2. Definicje osobowości
2.3. Pojęcie cechy osobowości
2.4. Czynnikowe ujęcie osobowości
2.5. Pięcioczynnikowy model osobowości według Costy i McCrae
2.6. Związek pomiędzy wybranymi cechami osobowości z wypaleniem zawodowym

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Pytania i hipotezy badawcze
3.3. Sposoby pomiaru wypalenia zawodowego
3.4. Narzędzia badawcze
3.5. Próba badana
3.6. Procedura badań

Rozdział 4
Wypalenie zawodowe – analiza zebranego materiału

4.1. Prezentacja wyników badań i weryfikacja hipotez
4.2. Dyskusja wyników

Bibliografia
Spis tabel

Oceń