Plastikowa forma pieniądza jako jeden z rodzajów płatności w XXI wieku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce……….8 2. Wpływ integracji z Unią Europejska na rynek bankowości elektronicznej……….11 3. Rynek kart płatniczych w Polsce……….18 3.1 Rozwój rynku kart płatniczych……….19 3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami……….21 3.3. Systemy płatności rozliczające transakcje kartami płatniczymi……….22 3.3.1. Krajowy System Rozliczeń (KSR)……….23 3.3.2. Europay Domestic Clearing […]

Metody zabezpieczeń systemów obsługi bankowości elektronicznej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Algorytm rozwoju bankowości elektronicznej Rozdział IIBankowe systemy informatyczne Rozdział IIIZagrożenia dla bankowych systemów informatycznych Rozdział IV Metody zabezpieczeń bankowych systemów informatycznych Rozdział VAplikacje służące do utrzymania ciągłości systemów informatycznych Zakończenie Bibliografia Oceń Sample rating item

Praca nauczyciela w edukacji zintegrowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział I Charakterystyka zawodu nauczyciela 1. Zadania opiekuńczo-wychowawcze nauczyciela……… 4 2. Przygotowanie do sprawowania roli nauczyciela ………7 3. Cechy osobowości oraz psychiczne wartości dobrego nauczyciela ………10 Rozdział II Charakterystyka edukacji zintegrowanej 1. Pojęcie edukacji zintegrowanej ………14 2. Założenia kształcenia zintegrowanego klasach I-III ………17 3. Podstawowe funkcje nauczania zintegrowanego……… 21 Rozdział III Przygotowanie nauczycieli do […]

Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie w opinii mieszkanek Opola Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdział I Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska 1.1 Definicja przemocy w rodzinie………. 4 1.2 Charakterystyka przemocy w rodzinie………. 6 1.3 Ofiary i sprawcy przemocy domowej………. 12 1.4 Przyczyny i skutki przemocy domowej ……….17 Rozdział II Zwalczanie przemocy w rodzinie – najważniejsze przepisy i działania 2.1 Najważniejsze przepisy chroniące ofiary przemocy w rodzinie……….. 22 […]

Alkoholizm wśród młodzieży akademickiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

I. Wstęp 1. Wprowadzenie………. 4 2. Uzasadnienie wyboru tematu……….4 3. Cel pracy……….5 4. Założenie badawcze……….5 II. Charakterystyka alkoholizmu 1. Wyjaśnienie terminologii związanej z nadużywaniem alkoholu……….6 2. Przyczyny nadużywania alkoholu……….8 3. Skutki nadużywania alkoholu……….10 III. Badania własne 1. Charakterystyka terenu badawczego i grupy badawczej……….11 2. Zastosowana metoda badania……….11 3. Wyniki badań……….12 4. Omówienie wyników……….19 5. Dyskusja……….21 […]

Problem bezstresowego wychowania dzieci przez rodziców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 3 Rozdział I Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze. 1.1. Rodzina – rozważania definicyjne……… 5 1.2. Funkcje rodziny……… 7 1.3. Przeobrażenia zachodzące we współczesnej rodzinie……… 9 1.4. Style wychowania w rodzinie ……… 13 1.5. Postawy rodziców wobec dzieci……… 18 Rozdział II Metodologia badań własnych. 2.1. Cel, przedmiot i podmiot badań……… 25 2.2. Problemy i hipotezy […]

Problem depresji wśród dzieci i młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 5 Rozdział I Depresja w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie i istota zjawiska……….. 7 1.2. Rodzaje depresji……….. 10 1.3. Przyczyny zaburzeń depresyjnych……….. 14 1.4. Objawy choroby……….. 18 1.5. Leczenie depresji……….. 22 Rozdział II Zjawisko depresji u dzieci i młodzieży 2.1. Skala problemu – epidemiologia……….. 28 2.2. Etiologia……….. 31 2.3. Przejawy i przebieg choroby……….. 34 […]

Problem dysleksji wśród uczniów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 5 Rozdział I Dysleksja – charakter zaburzenia 1.1. Definicja i istota dysleksji………. 8 1.2. Typy dysleksji………. 13 1.3. Przyczyny dysleksji………. 17 Rozdział II Diagnoza dysleksji 2.1. Rodzaje i typy diagnoz pomocnych w rozpoznawaniu dysleksji………. 24 2.2. Symptomy dysleksji………. 29 2.3. Trudności ucznia z dysleksją na różnych przedmiotach………. 34 Rozdział III Formy pomocy w szkole […]

Rola kierownika Oddziału Banku w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Oddziału XYZ w mieście XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdział I. Przegląd literatury naukowej na temat zarządzania przedsiębiorstwem…………6 1.1. Definicja pojęcia zarządzania (kierowania.) 1.2. Style i funkcje zarządzania. 1.3. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw. 1.4. Rodzaj przedsiębiorstwa a style zarządzania. Rozdział II. Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………31 2.1. Definicja pojęcia kierownika przedsiębiorstwa. 2.2. Osobowość kierownika a style zarządzania. 2.3. Rola kierownika w zarządzaniu […]

Problem wypalenia zawodowego w profesji nauczyciela Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Wypalenie zawodowe nauczycieli w świetle analizy literatury pedagogicznej 1.1 Definicja wypalenia zawodowego………9 1.2. Objawy wypalenia zawodowego………12 1.3. Przebieg procesu wypalenia zawodowego………14 1.4. Przyczyny wypalenia zawodowego………18 Rozdział II Efektywność pracy nauczyciela a wypalenie zawodowe 2.1. Następstwa stresu zawodowego………22 2.2. Wpływ obciążeń zawodowych na pracę nauczyciela……… 24 2.3. Pomoc w przezwyciężaniu wypalenia w pracy […]

Problemy edukacyjne i terapeutyczne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – autyzm Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Niepełnosprawność intelektualna dziecka 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności………….7 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności…………. 11 1.3. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka…………. 16 1.4. Edukacja integracyjna jako forma kształcenia dzieci niepełnosprawnych…………. 19 Rozdział II Autyzm w świetle literatury przedmiotu………….25 2.1. Autyzm jako choroba…………. 25 2.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu…………. .30 2.3. Rola […]

Przestępczość nieletnich. Problem wykrywalności i skuteczności działań profilaktycznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział I Przestępczość wśród młodzieży. 1.1. Zjawiska przestępczości nieletnich……… 6 1.2. Przyczyny przestępczości młodzieży……… 9 1.3. Profilaktyka przestępczości nieletnich……… 17 Rozdział II Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich. 2.1. Rodzaje modeli resocjalizacji ……… 23 2.2. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii ……… 29 2.3. Kuratela sądowa jako szczególny środek resocjalizacji……… 32 2.4. Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą……… 35 […]

Wpływ wypadków drogowych na rodziny ofiar w powiecie olsztyńskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..4 Rozdział 1 Wpływ wypadków drogowych na rodziny ofiar w powiecie olsztyńskim według literatury przedmiotu………..6 Rozdział 2 Metodologia badań własnych. 2.1. Cel i zakres pracy………..14 2.2. Metody, narzędzia i techniki badawcze ………..15 2.3. Problemy i hipotezy badawcze ………..16 2.4. Zmienne i wskaźniki do badań………..18 2.5. Organizacja i teren badań………..19 2.6. Infrastruktura drogowa w Polsce –stan […]

Wpływ agresji na odrzucenie rówieśnicze w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Agresja u dzieci 1.1. Problemy definicyjno-pojęciowe agresji i agresywności 1.2 Koncepcje biologiczne zachowań agresywnych 1.3. Psychospołeczne teorie agresji 1.4. Procesy poznawcze jako regulatory zachowań agresywnych 1.5. Uwarunkowania zachowań agresywnych Rozdział 2 Odrzucenie rówieśnicze w grupie 2.1. Istota grupy rówieśniczej i odrzucenia rówieśniczego 2.2. Dynamika i procesy w grupie rówieśniczej a odrzucenie rówieśnicze […]

Postrzeganie nauczyciela przez uczniów na różnych etapach edukacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział I Nauczyciel w świetle literatury przedmiotu 1. Rys historyczny zawodu nauczyciela…………5 2. Kompetencje zawodowe nauczyciela…………15 3. Funkcje i zadania nauczyciela…………19 4. Osobowość nauczyciela…………22 5. Autorytet nauczyciela…………25 Rozdział II Metodologia badań własnych 1. Problemy i hipotezy badawcze…………29 2. Teren przeprowadzenia badań i opis grupy badawczej…………30 Rozdział III Wyniki badań własnych 1. Problem 1. Czy […]

Wpływ aktywności zawodowej kobiet na relacje rodzinne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Kobieta we współczesnym społeczeństwie w świetle literatury przedmiotu 1.1 Kobieta i jej zadanie we współczesnym społeczeństwie………. 5 1.2 Macierzyństwo w odniesieniu pojęcia dyskryminacji………. 12 1.3 Praca domowa, a zawodowa kobiet………. 15 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1 Przedmiot i cel badani………. 17 2.2 Problemy badawcze ……….17 2.3 Hipotezy badawcze ……….18 2.4 Metody, […]

Karty płatnicze jako nowoczesny instrument rozliczeń gospodarstw domowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 2 Rozdział I Karta płatnicza jako forma rozliczeń bezgotowkowych 1.1 Teoretyczny aspekt rozliczeń pieniężnych – rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe ……….3 1.2. Pojęcie i geneza kart płatniczych na świecie i w Polsce……….. 9 1.3. Klasyfikacja kart płatniczych ……….14 Rozdział II Organizacja systemu rozliczeń kart płatniczych 2.1. Proces autoryzacji kart płatniczych i rola centrów rozliczeniowych ……….21 […]

Problemy wychowawcze nauczycieli z uczniami w szkole zawodowej na przykładzie wybranych szkół Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział 1 Charakterystyka problematyki wychowania 1.1 Wychowanie i jego cechy……… 2 1.2 Pojęcie trudności wychowawczych ………8 1.3 Wpływ środowiska na rozwój i wychowanie dziecka ………12 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1 Przedmiot i cel badań ………18 2.2. Metody, technika oraz narzędzie badań ………19 2.3 Charakterystyka terenu badań i ich organizacja……… 24 Rozdział 3 […]

Funkcjonowanie w życiu osób z DDA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Alkoholizm jako choroba rodziny 1.1 Charakterystyka choroby ……….6 1.2 Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym i współuzależnienie ……….11 1.3 Syndrom DDA i charakterystyka Dorosłych Dzieci Alkoholików………. 17 Rozdział 2 Charakterystyka i istota integracyjnej terapii i programy DDA 2.1 Strategia pracy psychoterapeutycznej i budowa trwałej relacji terapeutycznej……….26 2.2 Praca nad transformacją schematów, uczeniem się […]

Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Narodowy Bank Polski jako Bank Centralny 1. Historia Narodowego Banku Polskiego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania ………..5 2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego……….. 7 3. Organy Narodowego Banku Polskiego ………..9 4. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego………..10 5. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny a banki centralne państw członkowskich……….. 12 Rozdział […]

Wczesne wspomaganie dzieni z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej………. 3 1.2. Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym ……….8 1.3. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ……….10 1.4. Rozwój poznawczy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym […]

Relacje interpersonalne w rodzinie alkoholowej w świadomości dorosłych dzieci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….5 Rozdział 1 Rodzina jako system społeczny 1.1. Pojęcie systemu rodzinnego……….. 9 1.2. Charakterystyka zdrowego, funkcjonalnego systemu rodzinnego……….. 16 1.3. Charakterystyka dysfunkcjonalnego systemu rodzinnego……….. 26 Rozdział 2 Alkoholizm i współuzależnienie w rodzinie 2.1. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę……….. 33 2.2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia……….. 39 2.3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie……….. 42 […]

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie XYZ Banku Spółdzielczego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Bank jako podmiot rynku finansowego 1. Pojęcie banków i ich rodzaje 2. Funkcje banków w gospodarce rynkowej 3. Zasady tworzenia banków Rozdział II. Bank Spółdzielczy jako instytucja kredytowa rynku lokalnego. 1. Podstawy prawne działania banku spółdzielczego 2. Obowiązek zrzeszenia się banków spółdzielczych 3. Charakterystyka klienta i oferty produktów banku spółdzielczego 4. Współpraca […]

Wpływ wiedzy o mechanizmach uczenia się i motywacji do samorozwoju na wyniki szkolne uczniów szkół średnich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Podstawy teoretyczne pracy 1.1. Społeczeństwo wiedzy i umiejętność uczenia się w XXI wieku F. Drucker ………7 1.2. Uczenie się ………13 1.3. Uczenie się a pamięć ………17 1.4. Techniki uczenia się……… 22 1.5. Czynniki nabywania wiedzy i krzywa uczenia się……… 27 1.6. Technika nauczania ………33 1.7. Motywacja……… 40 1.8. Rola informacji w rozwoju […]

Terapia integracji sensorycznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział I Terapia integracji sensorycznej w literaturze 1.1. Podstawy teoretyczne procesów integracji sensorycznej……… 3 1.2. Etapy rozwoju integracji sensorycznej……… 5 1.3. Zaburzenia integracji sensorycznej……… 7 Rozdział II Reakcje organizmu na bodźce płynące z zewnątrz 2.1. Znaczenie zmysłów dotyku, propriocepcji i równowagi……… 10 2.2. Wpływ dotyku i propriocepcji na rozwój umiejętności i nasze codzienne funkcjonowanie……… […]

Klimat domu opieki dla osób starszych, jako organizacji i jego konsekwencje dla funkcjonowania podopiecznych i pracowników na przykładzie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Kultura organizacji 1.1 Definicja kultury organizacyjnej 1.2 Typologia kultur organizacyjnych Rozdział II Dom opieki, jako środowisko pracy i życia 2.1 Specyfika organizacji domu opieki 2.2 Wymagania klientów 2.3 Zachowania dewiacyjne (agresja i inne) Rozdział III Dom Seniora 3.1 Opis placówki 3.2 Schemat organizacyjny 3.3 Aktualne problemy 3.4 Propozycje zmian 3.5 Wnioski Zakończenie […]

Uchodżcy Czeczeńscy w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdział I Identyfikacja problematyki uchodźctwa w świetle literatury 1.1 Przekrojowy obraz społeczności uchodźców czeczeńskich………..4 1.1.1 Charakterystyka geopolityczna i społeczna Czeczeni………..4 1.1.2 Przyczyny uchodźctwa czeczeńskiego………..7 1.2 Edukacja międzynarodowa………..9 1.2.1 Nauczanie uchodźców czeczeńskich w Polsce………..9 1.2.2 Funkcjonowanie uczniów z rodzin uchodźców czeczeńskich w środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym i pozaszkolnym………..12 1.3 Charakterystyka postaw wobec uchodźców czeczeńskich w […]

Rola Gimnazjów dla Dorosłych i Ochotniczych Hufców Pracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie placówki w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………5 Rozdział I Wykluczenie społeczne 1.1. Zakres pojęciowy zjawiska wykluczenia społecznego………12 1.2. Aspekty wykluczenia społecznego ………12 1.2.1. Aspekt psychologiczny ………12 1.2.2. Postawa inercji w życiu społecznym ………14 1.2.3. Utrudniony dostęp do dóbr kultury i jej zasobów instytucjonalnych………16 1.2.4. Ubóstwo i deprywacja ………18 1.2.5. Prawa społeczne ………21 1.3. Wykluczenia a integracja społeczna ………24 1.3.1 Edukacja […]

Funkcjonowanie rodzin zastępczych w powiecie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział I Rodzina wobec wyzwań i zagrożeń współczesności 1.1 Przemiany środowiska opiekuńczo – wychowawczego rodziny ………4 1.2 Zmiany w modelu i strukturze rodziny………13 1.3 Praca socjalna z rodziną – wybrane aspekty działań i rozwiązań………21 Rozdział II Rodzina zastępcza – stan i kierunki rozwoju 2.1 Pojęcie, typologie rodzin zastępczych………29 2.2 Formy opieki nad dzieckiem………35 2.3 […]

Stres i wypalenie zawodowe w pracy wychowawcy placówki opiekuńczo-wychowawczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….5 Rozdział I Stres w pracy zawodowej 1.1. Pojęcie stresu ……….7 1.2. Koncepcje stresu zawodowego ……….12 1.3. Modele stresu organizacyjnego………. 17 1.4. Praca jako źródło stresu ……….23 Rozdział II Wypalenie zawodowe 2.1. Pojęcie i istota wypalenia zawodowego ……….28 2.2. Symptomy wypalenia zawodowego ……….34 2.3. Etapy procesu wypalenia zawodowego………. 38 2.4. Przyczyny wypalenia zawodowego………. 43 2.5. […]

Wychowanie do miłości Ojczyzny Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział I Naród, ojczyzna, patriotyzm – wyjaśnienie pojęć 1. Naród jako naturalna społeczność ludzi 2. Wartość ojczyzny we współczesnym świecie 3. Pojęcie i formy patriotyzmu Rozdział II Patriotyzm formą budowania ojczystego domu 1. Patriotyzm a nacjonalizm i kosmopolityzm 2. Potrzeba wspólnoty narodowej 3. Przejawy dojrzałego patriotyzmu Rozdział III Wychowanie młodzieży w miłości do Kościoła […]

Funkcjonowanie osób z niepelnosprawnością intelektualną w społeczności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział I Definicja niepełnosprawności intelektualnej 1. Teoretyczne ujęcia niepełnosprawności…………5 2. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce…………8 3. Regulacje prawne wobec osób niepełnosprawnych …………12 4. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych…………15 Rozdział II Osobyniepełnosprawne intelektualnie w Polsce 1. Postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie…………18 2. Proces przystosowania osób niepełnosprawnych…………22 3. Proces integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie…………25 Rozdział III Przeciwności […]

Rodzina dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 4 Rozdział 1 Teoretyczne ujęcia niepełnosprawności 1.1 Definicje niepełnosprawności……….. 5 1.2 Klasyfikacja niepełnosprawności……….. 8 1.3 Naukowe teorie niepełnosprawności……….. 11 Rozdział 2 Niepełnosprawność intelektualna w teoriach naukowych 2.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej……….. 14 2.2 Kryteria i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej……….. 16 2.3 Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie……….. 19 Rozdział 3 System rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 3.1 Definicje […]

Kredytowanie ludności w BZ WBK w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie………..2 Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka kredytów bankowych 1. Rola kredytów bankowych w polskiej bankowości………..6 2. Metody oceny wykorzystania kredytu………..8 3. Metoda oceny zdolności kredytowej klienta stosowana w praktyce………..9 Rozdział II Podstawowe kierunki działalności kredytowej BZ WBK w XYZ 1. Charakterystyka BZ WBK S.A………..11 2. Rodzaje kredytów udzielanych przez BZ WBK S.A………..13 3. Formy zabezpieczenia kredytu………..25 […]

Rola i znaczenie rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….5 Rozdział I Wybrane zagadnienia teoretyczne niepełnosprawności intelektualnej 1.1. Definicja niepełnosprawności………. 7 1.2. Kategorie niepełnosprawności ……….10 1.3. Teoretyczne podejścia do niepełnosprawności ……….21 Rozdział II Niepełnosprawność intelektalna w teoriach naukowych 2.1. Definicje niepełnosprawności intelektualnej………. 25 2.2. Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej………. 30 2.3. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną ……….38 Rozdział III System rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w […]

Charakterystyka autyzmu oraz przedstawienie wybranych metod terapeutycznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I Teorie niepełnosprawnościa 1.1 Definicje niepełnosprawności……….. 6 1.2 Kategorie niepełnosprawności………. 9 1.3 Teeoretyczne podejścia do niepełnosprawności………. 10 Rozdział II Niepełnosprawność intelektualna w teoriach naukowych 2.1 Definicja niepełnosprawności intelektualnej ……….13 2.2 Kryteria i klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej ……….14 2.3 Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną – wybrane zagadnienia ……….16 Rozdział III Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną […]

Zarządzanie bankiem spółdzielczym na przykładzie banku spółdzielczego w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Cechy nowoczesnego zarządzania. 1. Istota i funkcje zarządzania. 2. Nowe tendencje i techniki w zarządzaniu. 3. Współczesny menadżer, cechy i umiejętności. Rozdział II. Zarządzanie bankiem. 1. Specyfika funkcjonowania instytucji bankowych. 2. Strategie zarządzania w bankach. 3. Bieżące kierowanie bankiem. Rozdział III. Charakterystyka banku spółdzielczego w XYZ. 1. Rys historyczny banku i jego […]

Relacje interpersonalne wśród wychowawców domu dziecka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..1 Rozdział I 1.1 Między pojęciami: komunikacja społeczna, związki interpersonalne, role społeczne, gry społeczne, współpraca. 1.2 Konflikty w relacjach interpersonalnych………..17 1.3 Zachowania nieetyczne w organizacjach………..25 Rozdział II 2.1 Przedmiot i cele badań. 2.2 Problemy badawcze………..31 2.3 Metoda, technika i narzędzia badawcze………..32 Rozdział III 3.1 Populacja badawcza. 3.2 Komunikacja między wychowawcami………..36 3.3 Komunikacja: wychowawcy- kadra zarządzająca………..39 […]

Wpływ środowiska wychowawczego na subkultury alternatywne wśród młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I 1. Wokół pojęć: subkultura, kontrkultura, antykultura, kontestacja, alternatywność w literaturze przedmiotu 2. Rodzaje i formy działalności wybranych subkultur młodzieżowych w Polsce. 3. Czynniki wpływające na tworzenie się subkultur. 4. Przejawy wybranych subkultur młodzieżowych. 5. Środowisko wychowawcze jako jedna z przyczyn wstępowania młodzieży do grup subkulturowych. Rozdział II 1. Przedmiot i cele badań […]

Wpływ kryzysu na działalność kredytową banków Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział 1. Charakterystyka bankowości w Polsce…………5 1.1. Bank jako dostawca kapitału 1.2. Rodzaje usług oferowanych przez bank 1.3. Procedury kredytowe 1.4. Ryzyko kredytowe 1.5. Prawne zabezpieczenia kredytów Rozdział 2. Kryzys jako źródło zakłóceń w funkcjonowaniu systemu bankowego…………24 2.1. Pojęcie kryzysu bankowego 2.2. Kryzysy bankowe w historii i ich przyczyny 2.3. Bezpośrednie przyczyny współczesnego kryzysu […]

Socjoterapia w zaburzeniach zachowania u dzieci i młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..4 Rozdział I Socjoterapia 1.1. Definicja socjoterapii…….. 6 1.2. Rola i znaczenie oddziaływań socjoterapeutycznych…….. 9 1.3. Socjoterapia przy zaburzeniach behawioralnych…….. 11 Rozdział II Psychokorekcja 2.1. Psychodrama…….. 17 2.2. Artreterapia…….. 23 2.3. Praca grupowa…….. 30 Podsumowanie ……..34 Bibliografia…….. 36 Oceń Sample rating item

Socjoterapia w przeciwdziałaniu agresji w szkole Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Definicja diagnozy pedagogicznej………..6 1.1. Typy diagnozy………..12 1.2. Czynniki trafnej diagnozy………..15 Rozdział 2 Definicja terapii pedagogiczna………..18 2.1. Typy terapii pedagogicznej………..22 Rozdział 3 Rola diagnozy i terapii pedagogicznej w procesie edukacji………..25 Rozdział 4 Definicja agresji………..30 4.1. Agresja u dzieci w wieku szkolnym………..43 4.3. Typy zachowań agresywnych………..49 Rozdział 5 Socjoterapia………..51 5.1. Socjoterapia grupowa………..55 5.2. […]

Usługi finansowe świadczone przez Pocztę Polską Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i rodzaje usług 1.1. Pojęcie usługi…………5 1.1.1. Definicja pojęcia usługi…………5 1.1.2. Pojęcie usługi z ekonomicznego punktu widzenia………… 6 1.1.3. Pojęcie usługi z prawnego punktu widzenia …………8 1.2. Podstawy klasyfikacji usług i ich cechy………… 9 1.3. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) …………17 1.3.1. Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) …………17 1.3.2. Miejsce […]

Czynniki wpływające na rozwój aspiracji życiowych niepełnosprawnych intelektualnie adolescentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………..5 Rozdział I Niepełnosprawność intelektualna w świetle literatury. 1.1.Definicja niepełnosprawności intelektualnej ………..7 1.2.Klasyfikacja i kryteria niepełnosprawności intelektualnej………..11 1.3.Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej ………..18 Rozdział II Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej 2.1.Lekka niepełnosprawnością intelektualna ………..24 2.2.Umiarkowana niepełnosprawnością intelektualna ………..27 2.3.Znaczna niepełnosprawność intelektualna ………..29 2.4.Głęboka niepełnosprawność intelektualna ………..30 Rozdział III Teoretyczna analiza aspiracji życiowych adolescentów 3.1.Definicja i rodzaje aspiracji………..32 3.4.Aspiracje […]

Postawy oraz uprzedzenia wobec osoby z diagnozą choroby psychicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział 1 Przegląd literatury przedmiotu……… 7 1.1. Diagnoza zaburzenia psychicznego……… 8 1.1.1. Klasyfikacja ICD10 i DSMIV ………14 1.1.2. Postawy i uprzedzenia wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi……… 24 Rozdział 2 Przegląd teorii z dziedziny poznawczej psychologii społecznej nt postaw ………31 Rozdział 3 Metody przeprowadzonych badań własnych 3.1. Cele badań ………60 3.2. Problemy i hipotezy badawcze […]

Bankowość elektroniczna jako narzędzie zarządzania w banku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….4 Rozdział 1. Geneza i istota bankowości elektronicznej w Polsce 1.1. Istota bankowości elektronicznej . ……….7 1.2. Bankowości elektroniczna w polskich bankach ……….11 1.3. Bankowość tradycyjna a bankowość elektroniczna ……….14 Rozdział 2. Elementy składowe bankowości elektronicznej 2.1. Bankowość internetowa i wirtualna ……….17 2.2. Bankowość telefoniczna ……….20 2.3. Bankowość domowa i korporacyjna ……….23 2.4. Bankowość […]

Postawy adolescentów wobec osób chorych na AIDS Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Analiza teoretyczna 1.1 Postawy- analiza teoretyczna 1.1. Definicja postawy 1.2. Komponenty postaw 1.3. Klasyfikacja postaw 1.4. Cechy postaw 1.5. Czynniki wpływające na kształtowanie się postaw 1.2 Uwarunkowania procesu kształtowania się postaw 1.5 Analiza literatury przedmiotu nt AIDS Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1 Cele badań 2.2 Problemy i hipotezy badawcze 2.3 Zmienne […]

Rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Zakres pojęcia niepełnosprawności intelektualnej definicja, przycyny i kategoryzacja niepełnosprawności Rozdział II Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział III Definicja, techniki i cele rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie Rozdział IV Wpływ rodziny na proces rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie dyskusja Oceń Sample rating item