Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

>


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I
Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji

1.1 Uwagi ogólne
1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym


Rozdział II
Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania

2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne
2.2 Koszty egzekucyjne
2.3 Należności alimentacyjne
2.4 Należności za pracę zaspokajane w kategorii trzeciej i szóstej
2.5 Należności wynikające z wierzytelności zabezpieczonych hipoteką morską
2.6 Należności zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru
2.7 Należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej
2.8 Należności zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystały z ustawowego pierwszeństwa niewymienionego w kolejnościach wcześniejszych
2.9 Należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję
2.10 Inne należności
2.11 Szczególne kategorie zaspokojenia


Rozdział III
Elementy składowe planu podziału i jego znaczenie w postępowaniu podziałowym

3.1 Charakter prawny planu podziału
3.2 Elementy składające się na plan podziału
3.2.1 Suma ulegająca podziałowi
3.2.2 Wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale
3.2.3 Sumy przypadające każdemu z uczestników podziału
3.2.4 Sumy, które mogą być wypłacone i sumy, które pozostawia się na rachunku depozytowym sądu
3.2.5 Prawa ujawnione przez wpis w księdze wieczystej


Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>