Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wiezniów.Wstęp………..3

Rozdzial I
Istota, kultura i normy podkultury wieziennej

1.1.Podkultura wiezienna-definicje………..5
1.2.Charakterystyka podkultury wieziennej………..8
1.3.Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej………..13
1.4.Normy wytworzone przez uczestników podkultury wieziennej………..16


Rozdzial II
Podkultura wiezienna a proces resocjalizacyjny

2.1.Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………..19
2.2.Podkultura wiezienna a resocjalizacja………..23


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………..27
3.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych………..28
3.3. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach………..31
3.4. Organizacja i przebieg badan………..33


Rozdzial IV
Sytuacja wiezniów na przykładzie zakladu karnego w XYZ w świetle badan wlasnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji………..35
4.2. Sytuacja zyciowa badanych………..37
4.3. Rodzaj odbywania kary oraz problem recydywy………..40
4.4. Warunki panujace w zakładzie i relacje miedzy wiezniami………..42
4.5. Zjawisko podkultury wieziennej w opinii respondentów………..49


Wnioski……….54
Bibliografia………..57
Spis wykresów………..59
Zalaczniki………..60


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>