Policja a prawa człowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

24 marca 2022 0 Przez administrator


Wstęp……..4

Rozdział I
Prawo policyjne a wybrane standardy praw człowieka

I.1. Pojęcie, cele i zadania Policji ……..6
I.2. Prawo policyjne ……..7
I.3. Rola praw człowieka w służbie policjanta ……..9

Rozdział II
Prawa i wolności istotne z punktu widzenia służby policjanta

II.1. Prawo legitymowania osób ……..12
II.2. Zatrzymanie ……..14
II.3. Przeszukanie osoby lub pomieszczenia ……..18
II.4. Kontrola osobista…….. 22
II.5. Środki przymusu bezpośredniego ……..23
II.6. Użycie broni palnej ……..27

Rozdział III
Kwestie ochrony prawnej funkcjonariuszy

III.1. Nieposłuszeństwo lub odmowa wykonania bezprawnego rozkazu przez policjanta ……..31
III.2. Zachowanie równowagi przez państwo między karaniem zachowań przestępczych funkcjonariuszy Policji, a odpowiednim wyrównywaniem szkód, jakich doznali oni w trakcie wykonywania obowiązków służbowych ……..32
III.3. Ustawa o Policji, jako prawo stanowiące element „ochrony” ……..33

Rozdział IV
Kontrola nad działaniami Policji w zakresie respektowania praw człowieka

IV.1. Kontrola w systemie prawa wewnętrznego…….. 35
IV.1.A. Działalność sądów krajowych ……..35
IV.1.B. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ……..37
IV.1.C. Monitoring Rzecznika Praw Obywatelskich ……..38
IV.1.D. Biuro Spraw Wewnętrznych KGP ……..40
IV.2. Kontrola nad działalnością Policji w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka ……..41
IV.2.A. Wizytacje Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu…….. 41
IV.2.B. Rola orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ……..44
IV.2.C. Raporty w zakresie przestrzegania Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu…….. 46

Zakończenie ……..48
Bibliografia…….. 49
Wykaz aktów prawnych……..49
Literatura…….. 51
Wykaz stron internetowych ……..52
Orzecznictwo ……..53

Oceń