Polityka ekologiczna a swiadomosc lokalnej spolecznosci.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………7

Rozdzial I
Podstawy polityki ekologicznej państwa.

1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……………..11
1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej……… 13
1.3. Ekorozwój jako podstawa zalozen polityki ekologicznej………20
1.4. Uwarunkowania polityki ekologicznej………25

Rozdzial II
Uwarunkowania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

2.1. Istota pojecia ‚swiadomosc ekologiczna’ na gruncie róznych nauk………30
2.2.Struktura i ksztaltowanie się swiadomosci ekologicznej w społeczenstwie………35
2.3.Edukacja ekologiczna w społeczenstwie……… 41
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan………47

Rozdzial III
Charakterystyka terenu badan, badanej populacji oraz przebieg i organizacja badan.

3.1.Charakterystyka powiatu XYZ………54
3.2. Prezentacja badanej populacji………60
3.3. Przebieg i organizacja badan………64

Rozdzial IV
swiadomosc ekologiczna mieszkańców powiatu XYZ w świetle badan wlasnych.

4.1. Źródła uzyskiwanej przez respondentów wiedzy ekologicznej………66
4.2. Stan srodowiska w opinii ankietowanych………68
4.3. Próba oceny poziomu swiadomosci ekologicznej badanych………71
4.4. Znaczenie zachowan proekologicznych w ocenie respondentów……….80
4.5. Relacje miedzy rozwojem gospodarczym a ochrona srodowiska w opinii badanych………89

Zakończenie………94
Bibliografia………99
Spis tabel i wykresów………102
Zalaczniki………104