Polityka przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ w roku 2008.


Wstęp…….5

Rozdzial I.
Bezrobocie – zagadnienia wstepne

1.1 Pojecie bezrobocia…….6
1.2.Pomiar bezrobocia w Polsce……..7
1.2.1. Rejestracja bezrobotnych przez Urzedy Pracy……..7
1.2.2. Badanie aktywnosci ekonomicznej ludnosci BAEL……..9
1.3. Rodzaje bezrobocia…….9
1.3.1. Ze wzgledu na warunki podjecia pracy…….9
1.3.2. Ze wzgledu na przyczyny powstawania bezrobocia……..11
1.3.2.1 Bezrobocie frykcyjne…….11
1.3.2.2 Bezrobocie strukturalne……..11
1.3.2.3 Bezrobocie strukturalno- technologiczne…….12
1.3.2.4 Bezrobocie cykliczne…….12
1.3.3. Pozostale rodzaje bezrobocia…….13
1.3.3.1 Bezrobocie sezonowe…….13
1.3.3.2 Bezrobocie technologiczne……..13
1.3.3.3 Bezrobocie klasyczne (placowe)……..13
1.3.3.4 Bezrobocie jawne…….13
1.3.3.5 Bezrobocie ukryte……..14
1.3.4. Ze wzgledu na propozycje rozwiazania okreslonych kwestii…….14
1.3.5 Ze wzgledu na forme wystepowania i czas pozostawania bez pracy…….14
1.4. Zasoby sily roboczej…….15
1.5. Przeplywy na rynku pracy……..16
1.6. Przyczyny bezrobocia…….17
1.7. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia……..18
1.8. Źródła i czynniki wpływajace na bezrobocie……..22

Rozdzial II.
Wybrane teorie bezrobocia

2.1. Ekonomia klasyczna…….24
2.2. Karol Marks……..24
2.3. Teoria neoklasyczna……..25
2.4. Teoria J. K. Keynesa…….27
2.5. Teoria naturalnej stopy bezrobocia…….28
2.6. ‚Nowa mikroekonomia bezrobocia’…….29
2.7. ‚Nowa ekonomia keynesistowska’…….30
2.7.1. Teoria niepisanych kontraktów……..31
2.7.2. Teoria placy motywujacej……..31
2.7.3. Teoria ‚insider-outsider’……..33
2.7.4. Zjawisko histerezy bezrobocia…….34

Rozdzial III.
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu

3.1 Formy walki z bezrobociem ……..36
3.2. Metody badan……..37
3.3. Aktywne formy…….39
3.3.1. Prace interwencyjne…….39
3.3.2. Roboty publiczne…….42
3.3.3. Aktywizacja absolwentów…….43
3.3.3.1. Staz……..44
3.3.3.2. Przygotowanie zawodowe…….45
3.3.4. Posrednictwo pracy……..46
3.3.5. Prace spolecznie uzyteczne……..47
3.3.6. Szkolenia bezrobotnych…….48
3.4. Refundacje kosztów……..50
3.4.1. Refundacja kosztów dojazdu……..50
3.4.2. Refundacja kosztów zakwaterowania…….51
3.4.3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zalezna dla osób samotnych……..51
3.4.4. Refundacja kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy……..52
3.5. Stypendium z tytułu podjecia dalszej nauki……..54
3.6. Dodatek aktywizacyjny…….55 3.7. srodki na podjecie działalności gospodarczej…….55
3.8. Zasilek dla bezrobotnych……..56

Rozdzial IV.
Analiza bezrobocia na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w XYZ

4.1. Charakterystyka terenów objetych badaniem…….58
4.2. Zmiany poziomu bezrobocia w powiecie XYZ w 2008 roku……..61
4.3. ‚Odplyw’ i ‚naplyw’ do bezrobocia……..62
4.4. Liczba bezrobotnych w podziale na gminy…….63
4.5. Stopa bezrobocia…….63
4.6. Struktura bezrobocia…….65
4.6.1. Struktura bezrobocia wedlug plci…….65
4.6.2. Wedlug grup wiekowych…….66
4.6.3. Wedlug wyksztalcenia…….66
4.6.4. Wedlug grup zawodowych……..67
4.6.5. Ze wzgledu na czas oczekiwania na prace……..67
4.7. Bezrobocie wśród absolwentów…….68
4.8. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię realizacji programów rynku pracy……..68
4.8.1. Posrednictwo pracy……..68
4.8.2. Aktywne formy w walce z bezrobociem w powiecie sierpeckim……..69
4.8.3. Przeznaczone srodki na aktywne formy zwalczania bezrobocia……..70
4.9. Zasilek dla bezrobotnych oraz srodki przeznaczone na jego wyplate……..71
4.10. Wnioski dotyczace sytuacji na Powiatowym Rynku Pracy……..72

Podsumowanie……..73
Bibliografia…….75
Wykaz schematów, tabel, wykresów, rysunków…….77


 


Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 5 zł netto , 6,15 zł brutto.