Postawy Trzecioklasistów wobec uczenia się matematyki

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Edukacja trzecioklasisty

1.1. Rozwój dziecka we wczesnym wieku szkolnym ……….4
1.2. Charakterystyka systemu edukacyjnego w nauczaniu początkowym………. 9
1.3. Zakres materiału do opanowania ……….13
1.4. Miejsce matematyki w systemie edukacji ……….15


Rozdział II
Postawy uczniów wobec uczenia się

2.1. Rodzaje postaw względem nauczania ……….18
2.2. Przyczyny występowania postaw (środowiskowe, rozwojowe, intelektualne) ……….21
2.3. Zjawisko dyskalkulii i jego wpływ na postawę względem matematyki………. 27
2.4. Rola rodziców i środowiska rodzinnego na postawę dziecka ……….30


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot, podmiot i cel badań………. 33
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….35
3.3. Metody, narzędzia i techniki badań………. 37
3.4. Prezentacja narzędzia badawczego ……….38
3.5. Środowisko badań ……….39
3.6. Prezentacja badanej zbiorowości………. 40


Rozdział IV
Postawa trzecioklasistów wobec uczenia się matematyki w świetle badań własnych

4.2. Wnioski z badań ……….57


Zakończenie ……….60
Bibliografia ……….62
Spis tabel, wykresów, rysunków………. 65
Kwestionariusz badań ankietowych………. 66