Postawy uczniów szkoły podstawowej wobec kultury fizycznej na przykładzie szkoły podstawowej w ZZZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Problem badawczy w świetle

1.1. Pojęcie kultury fizycznej……… 5
1.2. Wzory postaw wobec kultury fizycznej ………10
1.3. Postawy wobec kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej……… 15

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Cel, przedmiot badań, zmienne i wskaźniki……… 18
2.2. Problemy badawcze……… 18
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……… 19
2.4. Organizacja i teren badań ………20

Rozdział 3
Wyniki badań własnych……… 23

Rozdział 4
Dyskusja……… 29

Podsumowanie i wnioski……… 31
Piśmiennictwo ………34
Spis tabel ………34
Spis wykresów……… 38
Aneks ………39
Streszczenie……… 40

Oceń