Postępowanie dowodowe w procedurze administracyjnej 3.96/5 (24)

30 listopada 2018 0 Przez administrator

Wstep………4

Rozdział I

Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6

Rozdział II
Środki dowodowe………13
1.Pojęcie i klasyfikacja srodków dowowdowych………13
2.System srodków dowodowych………19
2.1. Dowody nazwane………19
2.1.1. Dowód z dokumentów………19
2.1.2. Dowód z zeznań świadków………23
2.1.3. Dowód z opinii biegłego………30
2.1.4. Dowód z oględzin………38
2.1.5. Dowód z przesłuchania strony………41
2.1.6. Dowód z oświadczenia strony………44
2.2. Dowody nienazwane………46

Rozdział III
Fakty nie wymagające dowodów i uprawdopodobnienie………49
1.Fakty nie wymagajace dowodów……….9
1.1. Fakty powszechnie znane (fakty notoryjne lub notoryczne)………49
1.2. Fakty znane organowi z urzędu……….51
2.Domniemanie………52
2.1. Domniemanie faktyczne………52
2.2. Domniemanie prawne………53
3.Uprawdopodobnienie………56

Rozdział IV
Zasady postępowania dowodowego………59
1. Obowiazek zebrania i rozpatrzenia pełnego materiału dowodowego w sprawie………59
1.1. Zasada prawdy obiektywnej………59
2.Obowiazek dokonania oceny na podstawie calokszraltu materialu dowodowego czy dana okolocznosc zostala udowodniona………72
2.1. Zasada swobodnej oceny dowodów………72
3.Obowiazek umozliwienia stronie udzialu w postepowaniu oraz wypowiedzenia sie co do przeprowadzonych dowodów………76
3.1. Zasada jawności wobec strony………76

Rozdział V
Formy postępowania dowodowego………82
1.Rozprawa………82
1.1. Obligatoryjność rozprawy………82
1.2. Czynności przygotowawcze poprzedzające przeprowadzenie rozprawy………91
1.3. Część właściwa rozprawy………98
2. Postępowanie gabinetowe………106

Rozdział VI
Skutki uchybień w postepowaniu dowodowym………108

Zakończenie………116
Wykaz litertury………118
Wykaz aktów prawnych………121
Wykaz wyroków………122

Oceń