Postrzeganie zjawiska narkomanii przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Zjawisko narkomanii w literaturze przedmiotu

1.1. Istota zjawiska narkomanii – ujęcie definicyjne
1.2. Geneza narkomanii na świecie i w Polsce
1.3. Przyczyny narkomanii
1.4. Fazy uzależnienia od narkotyków
1.5. Przeciwdziałanie narkomanii

Rozdział 2
Charakterystyka narkotyków

2.1. Klasyfikacja substancji psychoaktywnych
2.2. Charakterystyka wybranych środków odurzających
2.2.1. Środki tłumiące – leki: barbiturany, benzodiazepiny
2.2.2. Środki pobudzające – amfetamina, kokaina
2.2.3. Halucynogeny – marihuana, haszysz, LSD, grzybki
2.2.4. Opiaty – opium, heroina, kodeina
2.2.5. Paranarkotyki – dopalacze

Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań

3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Zmienne i wskaźniki
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.5. Charakterystyka terenu oraz organizacja badań

Rozdział 4
Analiza wyników badań własnych

4.1. Stan wiedzy młodzieży o narkomanii
4.2. Przyczyny sięgania po narkotyki
4.3. Najpowszechniejszy narkotyk oraz pierwszy kontakt z narkotykami
4.4. Przeciwdziałanie narkomanii w opinii młodzieży
4.5 Weryfikacja hipotez

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załącznik Nr 1

Oceń