Potrzeby poznawcze dzieci i ich aktualizacja w pracy pedagogicznej nauczyciela.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Potrzeby psychiczne dziecka w świetle dotychczasowych
rozwazan teoretycznych……….5Rozdzial II.
Metodologiczne podstawy pracy……….24

1. Przedmiot i cel badan………24
2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………25
3. Charakterystyka terenu badan……….27


Rozdzial III.
Potrzeby poznawcze dzieci piecio- i szescioletnich
w świetle wyników badan……….31Rozdzial IV.
Udział rodziców w rozwijaniu potrzeb dziecka……….55

Rozdzial V.
Aktualizacja potrzeb poznawczych dzieci w pracy
edukacyjnej nauczyciela……….67


Uogólnienia i wnioski………89

Bibliografia………92

Spis tabel………94

Aneks………95

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>