Pozyskiwanie kapitału przez podstawowe jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy wiejskiej Biała Podlaska 4.4/5 (15)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Istota i charakterystyka samorządu terytorialnego

1.1. Historia oraz istota samorządu terytorialnego
1.2. Organy gminy i ich kompetencje
1.3. Zadania i funkcje gminy


Rozdział II
Gospodarka Finansów publicznych w kontekście rozwoju lokalnego

2.1. Rozwój lokalny
2.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego
2.3. Wydatki budżetowe


Rozdział III
Pozyskany kapitał przez gminę wiejską Biała Podlaska w latach 2012-2014

3.1. Charakterystyka gminy wiejskiej Biała Podlaska
3.2. Pozyskany kapitał spoza gminy wiejskiej Biała Podlaska w latach 2012-2014
3.3. Źródła kapitału lokalnego pozyskane przez gminę wiejską Biała Podlaska w latach 2012-2014


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Opis zawartości pracy:

Celem pracy była analiza kapitału pozyskanego przez gminę wiejską Biała Podlaska latach 2012 – 2014. Do napisania pracy wykorzystano przepisy prawne oraz literaturę przedmiotu. Analizie poddany został materiał empiryczny dotyczący dochodów własnych planowanych oraz rzeczywistych, a także systemu dofinansowania z budżetu państwa, innych instytucji i programów zagranicznych. Wyniki analizy danych przedstawiono w formie tabelarycznej, opisowej i graficznej.

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono proces powstawania oraz istotę samorządu terytorialnego. Omówiono jego strukturę i kompetencje poszczególnych organów. Opisano zadania, a także funkcje jakie spełnia gmina.

Drugi rozdział pracy dotyczy rozwoju lokalnego, dochodów oraz wydatków budżetowych. Omówione zostały możliwości rozwoju lokalnego jako czynnika określające wpływy do budżetu oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Przedstawiono także strukturę i źródła dochodów oraz cele na jakie zostaną wykorzystane.

W rozdziale trzecim dokonano analizy różnych źródeł pozyskiwania kapitału przez gminę wiejską Biała Podlaska w latach 2012 – 2014. W pierwszej części ostatniego rozdziału przedstawiono charakterystykę omawianej gminy. Dalsza część trzeciego rozdziału dotyczy dochodów lokalnych (wewnętrznych) oraz pozyskanych z zewnątrz. Badane dochody pozyskane z zewnętrznych źródeł zostały wnikliwe przeanalizowane i na ich podstawie wyciągnięto wnioski. Podobnie przeanalizowano lokalne źródła dochodów gminy wiejskiej Biała Podlaska.

Oceń