Prawa człowieka i obywatela w Polsce oraz instrumenty ich ochrony

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Prawa człowieka, a prawa obywatela

1.1. Pojęcie „praw człowieka” i „praw obywatela”
1.2. Prawa jednostki I, II i III generacji
1.3. Kwestia tzw. praw negatywnych (do nieingerencji w wolności)
1.4. Wertykalne i horyzontalne oddziaływanie ochrony praw jednostki

Rozdział II
Ujęcie praw jednostki w konstytucji RP z 2 kwietnia 1997
.

2.1. Zakres i charakter regulacji konstytucyjnej
2.2. Kategorie praw człowieka w ujęciu konstytucyjnym
2.3. Kategorie praw obywatela w ujęciu konstytucyjnym
2.4. Zakaz (ograniczenia) korzystania z praw konstytucyjnych w świetle art. 31 ust.3 Konstytucji RP

Rozdział III

Ochrona i dochodzenie praw jednostki w Polsce

3.1. Znaczenie ochrony konstytucyjnej – ochrona konstytucyjna a ochrona przewidziana w traktatach i ustawach międzynarodowych
3.2. Dochodzenie praw jednostki przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
3.3. Dochodzenie praw jednostki przed organami administracji rządowej i samorządowej – znaczenie sądownictwa administracyjnego
3.4. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka

Rozdział IV
Ochrona i dochodzenie praw człowieka i obywatela przed organami międzynarodowymi i organami europejskimi

4.1. Dochodzenie praw jednostki przed ETPCz w Strasburgu
4.2. Rola Human Rights Watch i Amnesty International
4.3. Rola Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
4.4. Działalność OBWE
4.5. Działalność Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Zakończenie
Wykaz literatury
Streszczenie

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto