Prawo

Testament wlasnoreczny


Rozdzial I
Pojecie testamentu i jego formy

Rozdzial II
Przeslanki waznosci testamentu

Rozdzial III
Pismo na testamencie wlasnorecznym

Rozdzial IV

Podpis na testamencie wlasnorecznym
A. Elementy podpisu
B. Miejsce podpisu


Rozdzial V
Data na testamencie wlasnorecznym

Wzory testamentów wlasnorecznych
Bibliografia

 
więcej

Instytucja bieglego


Wstęp

Rozdzial I Biegly
1.1. Pojecie bieglego
1.2. Rodzaje bieglych

Rozdzial II Opinia bieglego

2.1. Rodzaje opinii bieglego

Rozdzial III Obowiazki bieglego

Rozdzial IV Prawa bieglego

Rozdzial V Dopuszczenie dowodu z opinii bieglego

Rozdzial VI Kontrola dowodu z opinii bieglego

Rozdzial VII Udział bieglego w postepowaniu karnym
7.1 W postepowaniu przygotowawczym
7.2 Na rozprawie glównej

Rozdzial VIII Wartość dowodowa opinii bieglego w postepowaniu karnym

Bibliografia

 
więcej

Ochrona konsumenta przy zawieraniu umów za posrednictwem Internetu w świetle ustawodawstwa europejskiego i polskiego


Wstęp………6

Rozdzial 1.
Podstawowe pojecia i problemy uregulowania prawnego srodowiska internetowego………9

1.1. Pojecie i istota internetu………9
1.1.1. Glówne cechy Internetu………10
1.1.2. Sposoby korzystania z Internetu………11
1.1.3. Prawnomiedzynarodowa regulacja Internetu………12
1.2. Elektroniczny obrót handlowy………14
1.2.1. Pojecie i znaczenie handlu elektronicznego………14
1.3. Konsument jako uzytkownik internetu………22
1.3.1...

więcej

Ochrona praw kobiet w prawie miedzynarodowym


Rozdzial 1.
Studium podstaw normatywnych ochrony praw kobiet………3

1.Ogólne standardy praw czlowieka………3
1.1. Karta NZ………4
1.2. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka………5
1.3. Międzynarodowe Pakty Praw Czlowieka………7
2. Standardy europejskie………8
3. Standardy miedzynarodowego prawa humanitarnego………10
4.Rozwój lex specialis w dziedzinie ochrony praw kobiet………13
4.1. Deklaracje i Konwencje w sprawie wyeliminowania dyskryminacji………13
4.2...

więcej

Przepisy prawne i administracyjne w zagospodarowaniu terenu – przemysl budowlany i ochrona srodowiska


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Ekologizacja planowania przestrzennego.

1.1. Geneza planowania przestrzennego………4
1.2. Zasada zrównowazonego rozwoju – podstawowa zasada planowania przestrzennego……….5
1.3. Ekologizacja przestrzeni……….6


Rozdzial 2.
Regulacja prawna procesu inwestycyjnego z punktu widzenia ochrony srodowiska……….8

2.1. Ochrona srodowiska na etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……….10
2.2. Ochrona srodowiska na etapie lokalizowania inwestycji……….18
...

więcej

Umowa sprzedazy.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Umowa jako źródłozobowiazania

1.1. Pojecie zobowiazania………. 4
1.2. Umowy zobowiazaniowe………. 10
1.3. Wzorzec umowny………. 14
1.4. Umowy z udzialem konsumentów………. 18

Rozdzial II.
Umowa sprzedaży – pojecie i istota 29

2.1. Pojecie i istota umowy sprzedazy………. 29
2.2. Obowiazki sprzedawcy ……….35
2.3. Obowiazki kupujacego ……….48

Rozdzial III
Gwarancja i rekojmia wg Kodeksu cywilnego, a odpowiednie instytucje sprzedaży z udzialem konsumentów

3.1. Uprawnienia zwiazane z rekojmia ……….61
3.2. Gwarancja ……….66
3.3. Gwarancja a rekojmia ……….68
3.4. Gwarancja i rekojmia a odpowiednie instytucje z udzialem konsumentów ……….70

Rozdzial IV
Szczególne rodzaje umowy...

więcej

Wolnosc sumienia w świetle polskiego prawa i standardów miedzynarodowych


Wstęp………3

Rozdzial I
Itersyscyplinarne studium wolnosci sumienia………5

1. Interdyscyplinarne studium wolnosci………5
1.1. Wolnosc w świetle rozwazan teologicznych………6
1.2. Wolnosc w naukach humanistycznych………8
2. Interdyscyplinarne studium sumienia………12
2.1. Sumienie w świetle rozwazan teologicznych………12
2.2. Sumienie w kategoriach nauk humanistycznych………14
3. Sumienie a religia – jednosc i rozlacznosc………16


Rozdzial II
...

więcej

Cla i polityka celna


Wstęp …….3

Rozdzial I.
Cla i polityka celna

1.1. Wartość celna towaru i metody jej ustalania …….5
1.2. Clo jako rodzaj podatku nakladany przez panstwo……. 9
1.3. Narzedzia i funkcje polityki celnej …….13

Rozdzial II.
System celny w gospodarce polskiej

2.1. Rodzaje i funkcje cel, oplat celnych …….17
2.1.1. Podzial cel ze wzgledu na przedmiot, który podlega ocleniu …….18
2.1.2. Podzial cel ze wzgledu na znaczenie w gospodarce……. 20
2.1.3. Oplaty celne …….24
2.2. Stawki celne……. 26
2.3. Zwolnienia celne, ulgi i dodatkowe obciazenia celne……. 32
2.4. Sklady celne i wolne obszary celne …….33
2.5. Urzedy zwiazane z polityka celna …….36

Rozdzial III.
Clo jako instrument polityki celnej

3...

więcej

Polski Trybunal Konstytucyjny na tle europejskich sadów konstytucyjnych.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Sadownictwo konstytucyjne w Europie – ogólna charakterystyka oraz rys historyczny……….5

1. Klasyfikacja modeli sadownictwa konstytucyjnego we wspólczesnym swiecie i ich ogólna charakterystyka.
2. Powstawanie sadów konstytucyjnych w państwach europejskich – rys historyczny.
2.1. Panstwa zachodnie.
2.2. Panstwa Europy Srodkowo-Wschodniej.
3. Polski Trybunal Konstytucyjny – geneza powstania i ksztaltowanie się jego pozycji ustrojowej w systemie organów państwa.

Rozdzial II.
Pozycja ustrojowa i organizacja polskiego Trybunalu Konstytucyjnego na tle innych sadów konstytucyjnych w Europie………..19

1...

więcej

Ewolucja prawa celnego w zakresię procedur celnych


1. Ewolucja polskich procedur celnych
2. Ogólna charakterystyka gospodarczych procedur celnych
3. Funkcje gospodarczych procedur celnych

Bibliograifa

 
więcej

Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w Polsce


Rozdzial I.
Reklama – pojecie, funkcje, formy, rozwój

1.1. Pojecie reklamy w polskich i miedzynarodowych aktach prawnych………3
1.2. Powstanie i rozwój reklamy……..8
1.3. Funkcje, cele i formy reklamy……..15

Rozdzial II.
Administracyjne warunki prowadzenia działalności reklamowej w programach telewizyjnych

2.1. Ograniczenia czasowe……..23
2.2. Oznaczenia reklam……..25
2.3. Przerywanie reklam ……..26
2.4. Inne ograniczenia działalności reklamowej w telewizji……..27

Bibliografia ……..33

 
więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 2.
Rodzaje umów o prace………6

Umowa na okres próbny………7
Umowa na czas okreslony………8
Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10
Umowa na czas nie okreslony………12

Rozdzial 3.
Ustanie stosunku pracy

Zagadnienia ogólne………13
Wypowiedzenie stosunku pracy………15
Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia………28
Wygasniecie umowy o prace………32

Wnioski………35

Bibliografia………36

 
więcej

Umowa zlecenie.Wstęp.

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka umowy zlecenia

1. Pojecie i zastosowanie……….2
2. Charakter prawny umowy zlecenia……….9
3. Zawarcie umowy……….15

Rozdzial 2
Obowiazki stron umowy zlecenia

1. Strony umowy zlecenia ……….17
2. Obowiazki zleceniodawcy……….18
3. Obowiazki zleceniobiorcy……….19

Rozdzial 3
Ustanie zlecenia

1. Przyczyny ustania……….22
A. Wypowiedzenie……….22
B. Smierc lub utrata zdolnosci do czynnosci prawnych……….24
2. Skutki ustania i przedawnienie roszczen……….25

Rozdzial 4
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

1. Pojecie i zastosowanie……….27
2. Skutki……….28


Bibliografia ……….34

 
więcej

Ograniczenie prawa wlasnosci ze wzgledu na ochrone srodowiska.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Problematyka ochrony srodowiska w Konstytucji RP………….4

1.1 Pojecie srodowiska w Konstytucji RP
1.2 Obowiazki w zakresię ochrony srodowiska wedlug Konstytucji RP
1.3 Zasada zrównowazonego rozwoju

Rozdzial II.
Ograniczenie wlasnosci w konstytucji RP ……….16

2.1 Pojecie wlasnosci
2.2 Zasada proporcjonalnosci, a ochrona wlasnosci

Rozdzial III.
Ograniczenie wlasnosci w procesię gospodarowania wybranymi elementami srodowiska ……….49

Zakończenie ……….66
Bibliografia

 
więcej

Status prawny uchodzcy w prawie miedzynarodowym i polskim.


Wykaz skrótów………3
Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Pojecie uchodzcy w prawie miedzynarodowym ……… 8

1.1. Pojecie uchodzstwa……… 10
1.2. Poczatki miedzynarodowej ochrony uchodzców ………
1.3. Ochrona uchodzców po II wojnie swiatowej ……… 12
1.3.1. Konwencja Genewska i Protokól Nowojorski ……… 13
1.3.2. Urzad Wysokiego Komisarza d/s Uchodzców ……… 17
1.4. Pojecie uchodzcy a pojecia pokrewne ………21

Rozdzial II.
Status uchodzcy w prawie Unii Europejskiej

2.1. Geneza polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców ……… 23
2.2. Wpływ uchodzców na polityke Unii Europejskiej ………26
2.3. Realizacja polityki Unii Europejskiej wobec uchodzców ………29
2.4...

więcej