Problem bezrobocia w województwie mazowieckim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 4

Rozdział I
Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym

1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6
1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10
1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15
1.4. Skutki bezrobocia……….. 21

Rozdział II
Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia

2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28
2.2. Aktywne instrumenty rynku pracy……….. 31
2.2.1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy……….. 31
2.2.2. System szkoleń oraz rekwalifikacja zawodowa……….. 35
2.2.3. Staże i przygotowanie zawodowe……….. 38
2.2.4. Formy subsydiowanego zatrudnienia……….. 39
2.2.5. Prace społecznie użyteczne……….. 42
2.2.6. Pomoc finansowa na działalność gospodarczą……….. 43
2.3. Pasywne instrumenty stosowane w walce z bezrobociem……….. 45

Rozdział III
Bezrobocie w województwie mazowieckim w latach 2013-2017

3.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w województwie mazowieckim w latach 2013-2017……….. 49
3.2. Struktura bezrobocia w województwie w województwie mazowieckim w latach 2013-2017……….. 58
3.2.1. Bezrobocie kobiet……….. 58
3.2.2. Bezrobocie na wsi……….. 66
3.2.3. Bezrobocie według wieku……….. 71
3.2.4. Bezrobocie według wykształcenia……….. 74
3.2.5. Bezrobocie według stażu pracy……….. 77
3.2.6. Bezrobocie według czasu pozostawania bez pracy……….. 79

Rozdział IV
Sposoby ograniczania bezrobocia w województwie mazowieckim przez wup w latach 2013-2017

4.1. Usługi rynku pracy……….. 82
4.1.1. Pośrednictwo pracy……….. 82
4.1.2. Pośrednictwo w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES)……….. 84
4.1.3. Poradnictwo zawodowe……….. 88
4.1.4. Targi pracy……….. 90
4.2. Instrumenty rynku pracy……….. 92
4.2.1. Prace interwencyjne……….. 92
4.2.2. Roboty publiczne……….. 94
4.2.3. Staże u pracodawcy……….. 96
4.2.4. Prace społecznie użyteczne……….. 99
4.2.5. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej……….. 102
4.2.6. Refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy……….. 104

Zakończenie……….. 107
Bibliografia……….. 113
Spis tabel i wykresów……….. 116

Oceń