Problem mobbingu w środowisku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator


Wstęp……… 4

Rozdział I
Problem pracy zawodowej człowieka w ujęciu teoretycznym.

1.1. Definicja pracy……… 6
1.2. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka……… 9
1.3. Funkcje pracy zawodowej……… 13
1.4. Motywowanie do pracy……… 18

Rozdział II
Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy zawodowej.

2.1. Patologia społeczna i jej rodzaje……… 25
2.2. Pojęcie mobbingu……… 30
2.3. Rodzaje i przyczyny mobbingu……… 33
2.4. Sposoby przeciwdziałania zjawisku……… 43
2.5. Stan badań w zakresie mobbingu……… 47

Rozdział III
Założenia metodologiczne badań własnych.

3.1. Przedmiot i cel badań……… 50
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……… 52
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……… 55
3.4. Organizacja i przebieg badań……… 59

Rozdział IV
Problem mobbingu w świetle badań własnych.

4.1. Charakterystyka terenu badań……… 60
4.2. Charakterystyka badanej populacji……… 62
4.3. Skala i przejawy mobbingowania pracowników……… 66

Podsumowanie ……… 96
Bibliografia……… 100
Aneks……… 102
Spis tabel i wykresów……… 108

Oceń