Problematyka historyczno – oświatowa na łamach czasopisma ‚Wychowanie fizyczne i sport’ w latach 1989 – 2000. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………5
Rozdział I
Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce………8

1. Narodziny czasopism pedagogicznych………8
2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w okresie zaborów………10
3. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w latach międzywojennych………17
4. Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego po II wojnie światowej………20
5. Okres transformacji ustrojowej………26


Rozdział II
Ogólna charakterystyka czasopisma Wychowanie Fizyczne i Sport………31

Rozdział III
Odzwierciedlenie dziejów wychowania fizycznego i sportu na łamach czasopisma Wychowanie Fizyczne i Sport w latach 1989 – 2000………41

1.Kierunki i ośrodki badań dziejów wychowania fizycznegoi sportu w Polsce………41
2.Archiwa państwowe jako baza źródłowa do badań historiikultury fizycznej………44
3.Dzieje wychowania fizycznego i sportu na ziemiach polskichdo 1918 roku………45
4.Polityka Prus i jej wpływ na rozwój kultury fizycznej w Polsce………49
5.Pierwsze kluby i stowarzyszenia sportowe w Rosji………51
6. Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej działalnościw dziedzinie kultury fizycznej w Polsce w latach 1919 – 1939………52
7. Sport a Rada Europy………59
8. Sport w krajach Europy Środkowo – Wschodniej………60
9. Sport żydowski………61
10. Sto lat promocji zdrowia w Polsce………63
11. Początki piłki nożnej w Polsce………67
12. Ewolucja struktur organizacyjnych państwowego kierownictwa kultury fizycznej w Polsce………70
13. Parlament Polski Ludowej a kultura fizyczna w latach 1944 – 1991………71
14. Reforma studiów wychowania fizycznego w Polsce w latach 1969 – 1973………74
15. Struktura i przeobrażenia organizacji sportowych w Polsce………76
16. System upowszechniania sportu………81
17. Granice dopuszczalności uprawiania sportu w Polsce………85
18. Sport w środkach masowego przekazu………86
19. Kariery sportowe studentów w uczelniach wychowania fizycznego………89
20. Obiekty kultury fizycznej w Polsce………93
21. Szkoła a ewolucja systemu sportu szkolnego………95
22. Znaczenie sportu i sztuki w kształtowaniu osobowości człowieka………99
23. Stan nauk o kulturze fizycznej………102
24. Kształcenie kadr naukowych………105
25. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych po 1989 roku………106
26. Naczelny Sąd Administracyjny a kultura fizyczna………108
27. Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu………108


Zakończenie………113
Bibliografia………116

Oceń