Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ 4.19/5 (21)

Wstęp ………..2

Rozdział I
Mobbing jako rodzaj przemocy
 1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7
1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13
1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15
1.4. Skutki mobbingu………..18
1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21
1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30
1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32
1.7.1.Prawo cywilne………..34
1.7.2. Prawo pracy………..34
1.7.3. Prawo karne………..35
1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36

Rozdział II
Prezentacja przedsiębiorstwa handlowego „XYZ” SP. Z O.O.
 2.1. Historia przedsiębiorstwa………..37
2.2. Przedmiot działalności………..38
2.3. Uwarunkowania rynkowe………..39
2.4. Strategia przedsiębiorstwa………..42
2.5. Struktura organizacyjna oraz struktura zatrudnienia………..43

Rozdział III
Metodologia badań własnych
 3.1. Przedmiot i cel badań ………..47
3.2. Problemy i hipotezy………..49
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………..50
3.4. Zmienne i wskaźniki………..53
3.5. Analiza zebranego materiału………..56
3.5.1. Kwestionariusz ankiety………..56
3.5.2. Kwestionariusz wywiadu………..68

Zakończenie……….. 70
Załączniki ………..75
Bibliografia………..77
Spis tabel………..80
Spis wykresów……….. 80
Spis rysynków ………..82

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto. 4,92 zł brutto.