Pytania na obronę rachunkowość

5 marca 2019 Wyłączono Przez administrator

1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja rezerw w rachunkowości.
2. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji.
3. Pojęcie , funkcje i metody amortyzacji.
4. Utrata wartości aktywów.
5. Nadrzędne zasady rachunkowości.
6. Istota i znaczenie informacyjne bilansu
7. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat.
8. Istota i znaczenie informacyjne rachunku przepływów pieniężnych.
9. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych i kontrolnych
10. Metody kalkulacji kosztów.
11. Analiza progu rentowności.
12. Systemy rachunku kosztów.
13. Istota budżetowania przychodów kosztów i wyników.
14. Pojęcie i funkcje podatków
15. Pojęcie i klasyfikacja podatków
16. Elementy konstrukcyjne podatków
17. Zakres przedmiotowy podatku od towaru i usług
18. Dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym.
19. Formy opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych
20. Podatki o charakterze kosztowym


Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto