Rola Mediów w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku 7-9 lat na podstawie badań przeprowadzonych w polskiej szkole podstawowej w New Ross w Irlandii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wstęp…………..5

Rozdział I
Media a kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

1.1 Wybrane definicje i klasyfikacje …………..8
1.2 Współczesne środki masowego przekazu…………..9
1.3 Modele procesu komunikowania…………..11
1.4 Wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym…………..12

Rozdział II
Dziecko w świecie mediów

2.1 Pojęcie pedagogiki medialnej i jej cele…………..14
2.2 Edukacja medialna dzieci w klasach 1-3…………..14
2.3 Telewizja, internet i gry komputerowe a rozwój i postawy dziecka w wieku wczesnoszkolnym…………..15
2.4 Przemoc w mediach a zachowania gresywne wśród dzieci…………..17

Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1 Przedmiot i cel badań…………..20
3.2 Problemy i hipotezy badawcze…………..20
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze…………..21
3.4 Charakterystyka środowiska badawczego…………..23
3.5 Organizacja badań własnych…………..24

Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych

4.1 Oddziaływanie mediów na dziecko w świetle ankiety dla rodziców…………..28
Podsumowanie i wnioski końcowe…………..43

Zakończenie…………..45
Bibliografia…………..47
Pozycje zwarte…………..47
Źródła internetowe…………..48
Spis diagramów i tabel…………..49
Załącznik 1. Aneks…………..50
Kwestionariusz ankiety…………..50

Oceń