Rola rodziny i nauczyciela w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Okres adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym

1.1. Definicja adaptacji – jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka……… 5
1.2. Rola rodziny i nauczyciela w procesie adaptacji……… 6
1.3. Działania przedszkola wspierające proces adaptacji ………11
1.4. Trudności dziecka w adaptacji ………14
1.5. Strategie adaptacji w świetle literatury ………17
1.6. Współpraca nauczycieli i rodziców wspomagająca proces adaptacji……… 20

Rozdział II
Założenia metodologiczne badań

2.1. Cele i przedmiot badań ………22
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………26
2.4. Charakterystyka przebiegu badań i badanej zbiorczości……… 29

Rozdział III
Analiza i interpretacja wyników badań własnych

3.1. Analiza wyników badania nauczycieli……… 32
3.2. Analiza wyników badania rodziców……… 43

Podsumowanie i wnioski końcowe ………51
Bibliografia……… 55
Aneks ………57
Wykaz tabel……… 69
Streszczenie i słowa kluczowe……… 71