Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości oraz ocena sposobu żywienia dzieci z fenyloketonurią w wieku 3-12 lat. 5/5 (7)

3 marca 2019 Off Przez administrator

1. Wprowadzenie…………4

2. Wstęp …………6

2.1 Fenyloketonuria –wrodzona choroba metaboliczna
2.1.1 Charakterystyka choroby………… 6
2.1.2 Historia choroby………… 8
2.1.3 Epidemiologia …………9
2.1.4 Diagnostyka …………10
2.1.5 Leczenie …………11
2.1.6 Charakterystyka diety ubogofenyloalaninowej………… 13
2.2 Nadwaga i otyłość wśród dzieci………… 21
2.2.1. Nadwaga i otyłość wśród dzieci z fenyloketonurią …………22
2.3. Sposób żywienia i aktywność fizyczna wśród dzieci………… 23
2.3.1 Sposób żywienia i aktywność fizyczna wśród dzieci z fenyloketonurią………… 24


3. Cele pracy i podjętych badań oraz hipotezy badawcze

3.1 Cel główny …………25
3.2 Cele szczegółowe …………25
3.3 Hipotezy badawcze………… 25


4. Materiał i metody

4.1 Charakterystyka badanej grupy …………26
4.2 Metody badawcze …………27
4.2.1 Ankieta …………27
4.2.2 Wywiad 24 –godzinny …………27
4.3 Organizacja badania …………28
4.4 Opracowanie wyników …………28


5. Wyniki badań

5.1 Ocena stanu odżywienia …………29
5.2 Ocena sposobu żywienia …………30
5.3 Ocena innych niż żywieniowych czynników rozwoju nadwagi i otyłości …………37


Dyskusja………… 41
Wnioski………… 50
Bibliografia………… 51
Streszczenie………… 57
Abstract …………58
Aneks …………59
Kwestionariusz ankiety………… 59
Spis Tabel …………68
Spis Rycin …………69Opis zawartości pracy:


Jednym z głównych rozważań niniejszej pracy było rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród dzieci z fenyloketonurią oraz ocena jej przyczyny. Zidentyfikowanie powodów może być początkiem skutecznej profilaktyki, ponieważ dzieci z fenyloketonurią podlegają regularnej kontroli lekarskiej i dietetycznej, a ich dieta powinna być stale monitorowana. Zwrócenie specjalistom uwagi na powyższy problem może uwrażliwić ich na wczesne symptomy nadwagi i przyspieszyć wdrażanie środków zaradczych.

Oceń