Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim. 4.05/5 (22)


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6
1.2 Klasyfikacja ryzyka………15
1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24
1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29

Rozdzial II.
Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37
2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w piekarni, cukierni i lodziarni………41
2.3. Postep techniczny jako czynnik integrujacy procesy w piekarnictwie, cukiernictwie i lodziarstwie………45
2.4. Rodzaje ryzyka wystepujace w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim……… 46
2.5. Wyjasnienie procesów i mechanizmów w przedsiębiorstwie jako podstawa do studium przypadku……… 60
2.6. Okreslenie procesów wystepujacych w Piekarni- Ciastkarni M.P.Walenciak……… 63
2.7. Analiza szans dotyczaca ryzyka zwiazanego z ryzykiem wrodzonym i zlozonym……… 96
2.8. Okreslenie sumy punktów dla ryzyka wrodzonego i zlozonego………102
2.9. Okreslenie miejsc w rankingu poszczególnych procesów dla ryzyka wrodzonego o ryzyka zlozonego………107

Rozdzial III.
Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce

3.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych ………110
3.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka ………112
3.3. Próg rentownosci przy produkcji jednoasortymentowej ………114
3.4. Próg rentownosci przy produkcji wieloasortymentowej ………117
3.5. Analiza progu rentownosci przydatna do wstepnej oceny projektów inwestycyjnych……… 120
3.6. Okreslenie progu rentownosci oraz wrazliwosc zysku operacyjnego………124

Rozdzial IV.
Wpływ ryzyka w planowaniu nowej inwestycji

4.1. Rozwój przedsiębiorstwa- kawiarnie M.P. Walenciak………130
4.2. Bilans z roku poprzedniego dla podmiotu dotyczacego nowej działalności gospodarczej………131
4.3. Bilans porównawczy z roku 2012 i biezacego dla nowej działalności – kawiarni………132
4.4. Rachunek zysków i strat za miniony rok………134
4.5. Rachunek zysków i strat dla roku biezacego………136
4.6. Porównanie bilansu z roku poprzedniego i biezacego z uwzglednieniem wzrostu i spadku……… 139
4.7. Rachunek przeplywów pienieznych……… 140
4.8. Relacje koszty- przychody- zysk……… 141

Zakończenie………145
Zalacznik I ……… 149
Zalacznik II………157
Summary………160
Spis rysunków………161
Spis tabel………163
Bibliografia………165
Literatura internetowa………168


Oceń