Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

>


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Prawodawstwo gminne

1.1. Źródła prawa w państwie ……….5
1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8
1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15


Rozdział II.
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20
2.2. Władze gminy………. 23
2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje………. 25
2.3.1. Ustrój organów stanowiących………. 27
2.3.2. Funkcja uchwałodawcza ……….29
2.3.2. Funkcja kontrolna ……….31
2.4. Organy wykonawcze i ich funkcje ……….33
2.4.1. Ustrój organów wykonawczych ……….34
2.4.2. Funkcja projektodawcza zarządu ……….35
2.4.3. Funkcja wykonawczo – zarządzająca………. 36
2.5. Statut gminy dokumentem stanowiącym o ustroju gminy……….39


Rozdział III.
Statut gminy XYZ

3.1. Postanowienia ogólne statutu ……….46
3.2. Struktura gminy ……….49
3.3. Zakres działania i zadania gminy
3.4. Organy gminy i zasady ich działania ……….55
3.5. Wybory i referendum ……….57
3.6. Regulamin Rady Miejskiej w XYZ ……….58


Zakończenie ……….62
Bibliografia………. 64
Wykaz tabel……….67
Aneks ……….68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>