Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie.

Wstęp…………3

Rozdział I
Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu
      1.1. Definicja konfliktu…………5
      1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16
      1.3. Typologia konfliktów…………25
      1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41

Rozdział II
Zarządzanie konfliktem w organizacji
      2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50
      2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54
      2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59

Rozdział III
Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ
      3.1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe XYZ – charakterystyka badanej organizacji…………68
      3.2. Cel i rodzaj działalności firmy…………70

Rozdział IV
Raport z badań własnych.
      4.1. Cel badań…………73
      4.2. Hipotezy badawcze…………73
      4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz opis realizacji projektu badawczego.74
      4.4. Charakterystyka grupy badawczej…………74
      4.5. Prezentacja i analiza wyników badawczych…………76
      4.6. Wnioski…………84

Zakończenie…………87
Bibliografia…………90
Spis rysunków…………93
Spis schematów…………94
Spis tabel…………95
Aneks…………96