Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty stresu
1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5
1.2. Rodzaje stresu………..9
1.3. Czynniki wywołujące stres………..14
1.4. Konsekwencje stresu………..18
1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21

Rozdział 2
Istota motywacji w miejscu pracy.
      2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25
2.2. Rodzaje motywacji ………..26
2.3. Systematyka teorii motywacji………..27
2.3.1. Teorie treści………..28
2.3.2. Wybrane teorie procesu………..34
2.4. Czynniki motywacyjne………..37
2.4.1. Czynniki materialne………..38
2.4.2. Czynniki niematerialne………..41

Rozdział 3
Wpływ stresu na motywację pracowników w ING Banku Śląskim.
      3.1. Charakterystyka ing banku śląskiego………..45
3.2. Czynniki stresogenne w pracy zawodowej………..48
3.3. Materialne instrumenty motywowania w ING Banku Śląskim………..54
3.4. Niematerialne instrumenty motywowania w ING Banku Śląskim………..61

Rozdział 4
Metodologia badań własnych.
      4.1. Charakterystyka grupy badawczej………..67
4.2. Cel badań, pytania badawcze, hipoteza badawcza…………..68
4.3. Metoda i narzędzie badawcze………..69
4.4. Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonego badania………..70

Zakończenie
Bibliografia
Spis: tabel, rysunków, wykresów
Wykaz załączników – ankieta

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,