Struktura, zadania i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania Straży Granicznej w różnych stanach bezpieczeństwa
1.3. Historia formacji granicznych w Polsce
1.4. Organizacja i zadania Straży Granicznej
1.5. Struktura Straży Granicznej
1.6. Ośrodki szkolenia Straży Granicznej

Rozdział II
Współpraca i współdziałanie straży granicznej z innymi służbami oraz strażami państwowymi

2.1. Współpraca Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP
2.2. Współdziałanie Straży Granicznej z Policją
2.3. Współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2.4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
2.5. Współdziałanie z Urzędem do spraw Repatriacji Cudzoziemców
2.6. Współdziałanie Straży Granicznej z urzędami celnymi
2.7. Współpraca Straży Granicznej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych
2.8. Współpraca Straży Granicznej z Portami Lotniczymi i Morskimi
2.9. Współpraca Straży Granicznej z Polskimi Kolejami Państwowymi
2.10. Współpraca Straży Granicznej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
2.11. Współpraca Straży Granicznej z Inspekcja Weterynaryjną
2.12. Współpraca Straży Granicznej z Państwową Inspekcją Sanitarną

Rozdział III
Straż graniczna w zakresie kształtowania bezpieczeństwa polskich granic

3.1. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Granicznej
3.2. Przekraczanie granicy w ramach strefy Schengen
3.3. Straż Graniczna w przeciwdziałaniu zagrożeń terrorystycznych
3.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w portach morskich
3.5. Zagrożenie terrorystyczne w portach lotniczych
3.6. Udział funkcjonariuszy w akcjach poszukiwawczych i humanitarnych
3.7. Realizacja zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa
3.8. Współpraca z państwami sąsiednimi
3.9. Współdziałanie na forum Unii Europejskiej

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów normatywnych
Wykaz stron internetowych

Oceń