System motywacyjny pracowników w firmie

Wstęp……….4

Rozdział 1
Pojęcie i istota motywacji pracowników
      1.1. Pojęcie motywacji i motywowania………. 8
1.2. Modele i teorie motywacji ……….14
1.3. Formy i systemy motywacyjne ……….23
1.4. Najważniejsze instrumenty i narzędzia do motywacji pracowników………. 27

Rozdział 2
Charakterystyka badanego przedsiebiorstwa
      2.1. Forma prawna firmy XYZ Polska s.c. z siedzibą w Warszawie………. 43
2.2. Relacje prawne i handlowe między spółką XYZ we Włoszech i XYZ Polska s.c. w Warszawie………. 45
2.3. Struktura organizacyjna w firmie XYZ Polska s.c……….. 49
2.4. Dynamika struktury zatrudnienia w firmie XYZ Polska s.c. w latach 2011-2015………. 51
2.5. Charakterystyka majątku firmy XYZ Polska s.c……….. 53

Rozdział 3
Analiza systemu wynagrodzeń w firmie XYZ Polska S.C
      3.1. Charakterystyka stanowisk pracy w firmie XYZ Polska s.c……….. 56
3.2. Analiza przepisów prawnych dotyczących regulowania wynagrodzeń ……….59
3.3. Płacowe i pozapłacowe czynniki motywacyjne stosowane w firmie XYZ Polska s.c……….. 62

Rozdział 4
Ocena systemu wynagrodzeń pracowników w świetle przeprowadzonych badań własnych
      4.1. Cel i przedmiot badań ……….65
4.2. Hipotezy i problemy badawcze ……….66
4.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….68
4.5. Analiza systemu wynagrodzeń pracowników – badania własne ……….74
4.5.1. Rola i funkcje systemu motywacyjnego w opinii pracowników XYZ Polska s.c……….. 75
4.5.2. Czynniki zachęcające i zniechęcające do pracy w opinii badanych osób………. 80
4.5.3. Szanse na podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w firmie XYZ Polska s.c. ……….84
4.5.4. Oczekiwane i cenione przez pracowników czynniki motywacyjne………. 87

Zakończenie ……….93
Bibliografia ……….95
Wykaz wykresów, tabel i rysunków ……….99
Aneks………. 101