System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5

Rozdział 1
Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.
      1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7
1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16
1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27

Rozdział 2
Metody rozwoju zasobów ludzkich.
      2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich
2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3 Istota szkoleń……….42
2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44
2.4.1 Analiza potrzeb szkoleniowych……….44
2.4.2 Opracowanie planu szkoleń……….47
2.4.3 Realizacja zaplanowanych badań……….48
2.4.4 Ocena efektywności szkoleń……….49
2.5 Rodzaje i kwalifikacja szkoleń……….50
2.6 Metody szkoleń……….52
2.6.1 Szkolenie na stanowisku pracy……….54
2.6.2 Szkolenie poza stanowiskiem pracy……….56

Rozdział 3
Analiza wyników badań własnych
      3.1 Metodologia badań
3.1.1 Cel badawczy……….59
3.1.2 Problemy i hipotezy badawcze……….59
3.1.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze……….60
3.1.4 Organizacja badań oraz charakterystyka próby badawczej……….62
3.2.1. Charakterystyka firmy……….62
3.2.2. Struktura organizacyjna firmy……….63
3.2.3. Rozwój pracowników badanej organizacji……….64
3.3. Analiza badań ankietowych……….68

Zakończenie……….78
Bibliografia……….87
Spis rysunków……….91
Spis tabel……….92
Spis wykresów……….93
Spis załączników……….94

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,