Systemy motywacyjne i ich rola w systemie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie BANKU XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp…….3

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia związane z motywacją…….6

1. Pojęcie i rodzaje motywacji…….6
2. Koncepcje motywacji…….10
2.1. Teorie treści motywacji…….10
2.2. Teorie procesu motywacji…….15
2.3. Teorie wzmocnienia motywacji…….19
2.4. Szczególne koncepcje motywacji…….24
2.4.1. Model D. Bindry…….24
2.4.2. Model E. Lawlera…….25
2.4.3. Model S. Borkowskiej…….28
2.4.4. Model X. Gliszczyńskiej…….30
2.4.5. Model J. Penca…….31


Rozdział II
Czynniki motywacyjne…….34

1. Istota i funkcja wynagrodzenia…….34
2. Ocenianie pracowników…….59
3. Szkolenia pracowników…….77
4. Motywowanie poprzez awans…….86


Rozdział III
System zadaniowy Banku XYZ……..91

1. Zestawienie rodzajów prac w działalności Banku XYZ……..91
2. Sposoby formułowania zadań…….108


Rozdział IV
System partycypacji pracowników w zarządzaniu
Bankiem XYZ……..120

1. Bezpośrednie współuczestnictwo pracowników w zarządzaniu…….120
2. Pośrednie współuczestnictwo pracowników w zarządzaniu…….127


Zakończenie…….132
Bibliografia…….134

Oceń