Sytuacja dziecka z rodziny niepełnej mieszkającej na wsi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp ……….4

Rozdział I.
Sytuacja społeczna dziecka z rodziny niepełnej mieszkającej na wsi w świetle literatury przedmiotu

1.1. Rodzina niepełna i jej sytuacja społeczna ……….6
1.1.1.Sytuacja społeczna- wyjaśnienie terminu………. 6
1.1.2.Rodzina niepełna………. 7
1.1.1.1. Przyczyny powstawania rodzin niepełnych ……….7
1.1.1.2. Konsekwencje dla dziecka w wyniku powstania rodziny niepełnej………. 11
1.2. Sytuacja dziecka mieszkającego na wsi ……….15
1.2.1. Przeobrażenia rodziny wiejskiej………. 15
1.2.2. Charakterystyka rodzin niepełnych zamieszkujących środowisko wiejskie………. 18
1.2.2.1. Warunki materialno – bytowe dziecka ze środowiska wiejskiego ……….18
1.2.2.2.Czas wolny dziecka zamieszkującego obszar wiejski………. 22
1.3. Rola ucznia dziecka z rodziny niepełnej ……….27
1.3.1. Cechy rozwoju społecznego ……….29
1.3.2. Warunki powodzeń w nauce szkolnej ……….33
1.3.3. Wyniki w nauce ……….37


Rozdział II.
Metodologiczne podstawy badań własnych

2.1. Przedmiot i cele badań ……….41
2.2. Problemy badawcze………. 42
2.3 Wybór metody, techniki i narzędzi badawcze ……….44
2.4. Wybór terenu badań i próby badawczej………. 47
2.5. Przebieg i organizacja badań ……….47


Rozdział III.
Dziecko w rodzinie niepełnej mieszkającej na wsi i jego sytuacja społeczna w świetle badań własnych

3.1. Warunki rozwoju dziecka w rodzinach samotnych matek ……….49
3.1.1. Charakterystyka badanej grupy osób ……….49
3.1.2. Warunki bytowe i materialne badanych rodzin ……….51
3.1.3. Warunki rozwoju społecznego dziecka tworzone przez samotnie wychowującego rodzica………. 58
3.1.4. Warunki rozwoju społecznego tworzone przez nie mieszkającego z rodziną ojca ……….65
3.1.5. Formy spędzania wolnego czasu ……….67
3.2. Wypełnianie roli ucznia przez badane dzieci………. 69
3.2.1. Wyniki w nauce szkolnej badanych dzieci ……….72
3.2.2. Aktywność społeczna badanych dzieci ……….75


Wnioski ……….79
Zakończenie ……….83
Bibliografia………. 86
Spis tabel ……….90
Spis załączników………. 90
Aneks………. 91


Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 08:02