Szkoła przyjazna uczniowi – założenia teoretyczne i praktyka 3.92/5 (24)


Wstęp

Rozdział I
Szkoła jako instytucja .

1.1. Pojęcie szkoły i wpływ reform na jej działalność
1.1.1. Struktura organizacyjna szkoły – cele i zadania
1.1.2 Funkcje szkoły i jej zadania jako środowiska wychowawczego.
1.2. Proces organizacji nauczania i wychowania
1.2.1 Rola nauczyciela w procesie nauczania.
1.2.2 Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań

2.1 Cel i problemy badawcze.
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.2.1.Metody badań
2.2.2.Techniki i narzędzia badawcze.
2.3. Charakterystyka terenu badań i grupy badanej.


Rozdział III
Analiza badań własnych.

3.1. Czynniki decydujące o szkole przyjaznej
3.1.1. Czynniki materialne szkoły i ich wpływ na realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole przyjaznej.
3.1.2. Nauczyciel w szkole przyjaznej uczniowi.
3.2. Proces organizacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przyjaznej uczniowi
3.2.1. Rodzaje form zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły przyjaznej.
3.2.2. Współpraca szkoły z rodzicami i uczniami
3.2.3. Współpraca szkoły z różnymi podmiotami działającymi w. środowisku lokalnym.
3.3. Samorząd uczniowski w szkole przyjaznej uczniowi.
3.3.1.Praca uczniów w samorządzie uczniowskim szkoły przyjaznej uczniowi.Wnioski, uogólnienia i postulaty.

Bibliografia.
Spis tabel .
Spis wykresów.
Aneks.


Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 08:10