Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.


Wstęp ……….4

Rozdzial I.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6
1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10
1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11
1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16
1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18
1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20
1.2.5. Prace spolecznie ……….23
1.2.6. Subwencja na podejmowanie działalności gospodarczej ……….24
1.3. Skutecznosc programów rynku pracy w walce z bezrobociem ……….26
1.4. Narzedzia finansowe aktywizowania zawodowego bezrobotnych ……….30

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Cel i przedmiot badan ……….36
2.2 Problemy badawcze ……….38
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….42
2.4 Teren i organizacja badan ……….49

Rozdzial III
Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.

3.1 Charakterystyka terenu badawczego ……….50
3.2. Charakterystyka badanej grupy bezrobotnych ……….62
3.3. Oferty pracy zglaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w X ………. 63
3.4. Przedsiewziecia szkoleniowe realizowane przez PUP w X ……….67
3.5. Ocena szkolen przez badanych ……….71

Podsumowanie ……….77
Bibliografia ……….81
Spis tabel i wykresów ……….84
Aneks ……….86