Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola praca licencjacka

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdzial III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan wlasnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2...

więcej

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdzial III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan wlasnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2...

więcej

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdzial III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan wlasnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2...

więcej

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.

Wstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2. Definicja adaptacji
1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego
1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskazniki
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.5. Teren badan i grupa badawcza


Rozdzial III
Problemy i objawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego w świetle badan wlasnych

3.1. Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli
3.2...

więcej

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4

Rozdzial I
W magicznym swiecie basni i bajek
1.1. Basn i bajka-próba definicji …………6
1.2. Miejsce basni w terapii pedagogicznej………… 15
1.2.1. Terapia przez basn ………… 16
1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych-charakterystyka………… 21
1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24
1.3.2. Bajka psychoedukacyjna ………… 26
1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30

Rozdzial II
Rola literatury dzieciecej w budowaniu zasobów osobistych

2.1. Terapeutyczne oddzialywanie literatury…………36
2.2. Bajki i basnie terapeutyczne w redukcji leków…………39
2.2.1. Leki-objawy i formy wystepowania …………39
2.2.2. Potencjalne przyczyny leku …………45
2.2.2.1. Przedszkole i szkola …………45
2.2.2.2. Telewizja…………48
2.3...

więcej

Prawa dziecka w literaturze

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne
1.2 Pojęcie dziecka
1.3 Pojęcie praw dziecka
1.4 Prawa dziecka – rys historyczny
1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym
1.6 Prawa dziecka w szkole
1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

więcej

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Wstęp………3

Rozdział 1………6

1. Adaptacja w literaturze pedagogiczno – psychologicznej………6
2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9
2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9
2.2. Sprawnosc ruchowa………10
2.3. Procesy poznawcze………11
2.4. Uczucia i komtakty społeczne………14
3. Dziecko a warunki przedszkola………15
3.1. Pojecie dojrzalosci przedszkolnej i jej kryteria………15
3.2. Czynniki decydujace o zdolnosciach przystosowawczych malego dziecka………17
3.2.1. Czynniki endogenne………17
3.2.2. Czynniki egzogenne………19
4. Działalność rodziców a adaptacja dziecka do przedszkola………22
5. Jakość placówki przedszkolnej a adaptacja dziecka………25
5.1. Rola nauczyciela………25
5.2. Przygotowanie otoczenia………26
...

więcej

Rodziny dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczeszczajacych do przedszkola


Wstęp

Rozdzial 1.
Rodzina a dziecko niepelnosprawne – przeglad problematyki

1.1. Ustalenia terminologiczne
1.2. Sytuacja i przezycia emocjonalne rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
1.3. Funkcjonowanie społeczne rodziny
1.4. Charakterystyka wybranych niepelnosprawnosci
1.5. Wychowanie przedszkolne w ujęciu ogólnym


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel, problem, pytania i hipotezy badawcze
2.2. Wlasna metoda, techniki i narzedzia badawcze
2.3. Analiza srodowiska badanego
2.4. Przebieg badan wlasnych


Rozdzial 3.
Opinie rodziców dotyczace funkcjonowania przedszkola, do którego uczeszcza ich niepelnosprawne dziecko – wyniki badan wlasnych

3.1...

więcej

Komputerowe gry edukacyjne w rozwoju dziecka w klasach 1-3


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1
Rozwój dziecka w klasach 1-3

1.1. Pojecie rozwoju dziecka……….. 5
1.2. Ogólna charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego……….. 8
1.3. Charakterystyka rozwoju umyslowego ………..11
1.4. Specyfika rozwoju emocjonalnego ……….. 14
1.5. Moralny i spoleczny rozwój dziecka ………..16


Rozdzial 2
Komputerowe gry edukacyjne

2.1. Pojecia gra komputerowa, edukacyjna gra komputerowa ………..20
2.2. Rodzaje i charakterystyka gier komputerowych ………..22
2.3. Zalety i wady edukacyjnych gier komputerowych w rozwój dziecka ………..24
2.4. Charakterystyka wybranych gier edukacyjnych ………..26


Rozdzial 3
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan……….. 29
3...

więcej

Adaptacja dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Adaptacja dziecka w srodowisku przedszkolnym

1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a adaptacja
1.2. Problematyka adaptacji dzieci do przedszkola ………..15
1.3. Zadania przedszkola i dziecka w procesię jego adaptacji……….. 18
1.4. Program wstepnej adaptacji……….. 21
1.5. Trudnosci adaptacyjne ………..36
1.6. Wychowanie integracyjne w przedszkolu……….. 42


Rozdzial II.
Wada sluchu – jej przyczyny, rodzaje i konsekwencje

2.1. Pojecie wady sluchu ………..47
2.2. Przyczyny wad sluchu……….. 50
2.3. Klasyfikacja wad sluchu……….. 54


Rozdzial III.
Dzieci z wada sluchu w srodowisku przedszkolnym

3.1. Zdolnosci do nauki dzieci z wada sluchu ………..61
3.2...

więcej

Problem adopcji w srodowiskach rodzinnych.Wstęp.

Rozdzial 1.
Psychologiczny aspekt adopcji.

1.1. Adopcja szansa na rodzicielstwo………..5
1.2. Problem jawnosci adopcji………..6
1.3. Przezwyciezanie kryzysów tozsamosci rodziców adopcyjnych………..7


Rozdzial 2. Zarys adopcji w Polsce.

2.1 Prawny wymiar adopcji w Polsce………..9
2.2 Procedury adopcyjne………..11
2.3 Przyczyny odrzucenia kandydatów………..13


Rozdzial 3.
Rodzicielstwo po adopcji.

3.1 Akceptacja i tolerancja spoleczenstwa………..15
3.2 Problemy rozwojowe a oczekiwania rodzin adopcyjnych………..16
3.3 Adaptacja dziecka………..19


Rozdzial 4.
Metodologia badan.

4.1 Przedmiot i cele badan………..21
4.2 Metody i narzedzia badawcze………..21
4.3 Organizacja i przebieg badan………..23


Rozdzial 5.
Analiza...

więcej

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym.

Wstęp………3

Rozdzial I
Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu

1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5
2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9
3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzajace rozwój dziecka przedszkolu……… 14

Rozdzial II
Znaczenie i rola zabaw i gier w życiu dziecka w wieku przedszkolnym

1. Pojecie zabawy ………19
2. Rodzaje zabaw i gier i ich rola w życiu dziecka ………24
3. Wpływ zabawy na rozwój dziecka ………30

Rozdzial III
Przykladowe scenariusze zabaw i gier……… 34

Zakończenie ………46
Bibliografia……… 47


więcej

Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w gminie XYZ.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka przedszkola jako elementu systemu oswiaty.

1.1. Definicja przedszkola.
1.1.1 Typy i rodzaje przedszkola.
1.2. Funkcje i zadania przedszkola.
1.2.1 Podstawa programowa.
1.2.2 Zalozenia programowe.
1.2.3 Cele programu.
1.2.4. Diagnoza osiagniec rozwojowych dziecka.


Rozdzial 2.
Srodowisko przedszkolne i rodzinne, a adaptacja dziecka w przedszkolu.

2.1 Pojecie adaptacji w ujęciu róznych teorii.
2.2 Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze w przystosowaniu się dziecka do przedszkola.
2.3 Przedszkole jako środowisko wychowawcze.
2.4 Wspólpraca przedszkola z rodzicami.


Rozdzial 3.
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3...

więcej

Adaptacja dziecka trzyleniego do przedszkola.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Badany problem w świetle literatury

1. Rozumienie pojecia adaptacja……….. 7
2. Cechy procesu rozwojowego trzyletniego dziecka ………..13
2.1. Sfera fizyczno – ruchowa ………..15
2.2. Sfera spoleczno – emocjonalna ………..17
2.3. Sfera poznawczo – umyslowa ………..20
3. Przejawy prawidlowej adaptacji oraz jej braku ………..22
4. Znaczenie adaptacji dla dalszego rozwoju dziecka……….. 24
5. Czynniki wpływajace na adaptacje dziecka do przedszkola ………..25
5.1. Znaczenie srodowiska rodzinnego……….. 27
5.2. Rola przedszkola……….. 29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan……….. 33
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 35
3...

więcej

Terapia zaburzen stresowych i adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym.


Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Zaburzenia stresowe i adaptacyjne- przeglad literatury

1.1 Zespól stresowy i adaptacyjny………..4
1.2 Dziecko zestresowane i z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu………..10
1.3 Pomoc psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami stresowymi i adaptacyjnymi………..14


Rozdzial 2.
Problematyka stresu i adaptacji w srodowisku przedszkolnym

2.1 Zbadanie negatywnych reakcji dzieci zwiazanych ze stresem i adaptacja w przedszkolu ………..18
2.2 Poznanie strategii radzenia sobie ze stresem i adaptacja stosowanych przez dzieci przedszkolne………..20
2.3 Wylonienie sposobów wsparcia dziecka zwiazanych z adaptacja i ze stresem………..23
2...

więcej