Tag: administracja praca

Referendum gminne 4.39/5 (18)

Rozdział I. Referendum jako forma demokracji bezpośredniej…………3    1. Konstytucyjna zasada suwerenności …………3 2. Pojęcie demokracji bezpośredniej i formy jej urzeczywistniania …………6 Przypisy …………7 Rozdział II. Prawna regulacja instytucji referendum gminnego …………8    1. Zakres i rodzaje referendum …………8 2. Formułowanie pytań w referendum …………10 3. Tryb przeprowadzania referendum i skutki prawne …………12 Przypisy …………16 Rozdział III. […]

Funkcje opiekuńcze organizacji społecznych i pozarządowych 4.32/5 (19)

Wstęp………..3    1. Pojęcie organizacji społecznej i pozarządowej. 2. Funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora………..5 3. Funkcje opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży………..7 4. Funkcje opiekuńcze wobec osób starszych………..8 5. Perspektywa rozwoju funkcji opiekuńczych organizacji trzeciego sektora………..11 Zakończenie………..12 Bibliografia………..13 Oceń

Instytucja wyłączenia biegłego sądowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej 4.53/5 (19)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Wyłączenie strony piastujacej funkcje organu lub jednostki samorządu terytorialnego 4.31/5 (29)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Pracownik organu administracji publicznej i jego udział w postępowaniu administracyjnym 4.24/5 (21)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Organ administracyjny jako podmiot postępowania administracyjnego 4.4/5 (25)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym. 4.45/5 (40)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi. 4.26/5 (87)

Wstęp………. 2 Rozdzial 1 Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych 1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4 1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9 1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15 Rozdzial 2 Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej 2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19 2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22 2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28 Rozdzial 3 […]

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy 4.38/5 (61)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy Rozdzial II. Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy 2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy 2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z […]

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów. 4.33/5 (67)

Wstęp……………5 Rozdzial I. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7. 1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej. 2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej. 3. Nowela sierpniowa z 1926 roku. 4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku. 5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku. 6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 […]

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski 4.33/5 (43)

> Wstęp Rozdział 1 Polska w zmieniającej się Europie 1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej 1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy 1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne Rozdział 2 Gwarancje bezpieczeństwa 2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa 2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO 2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia Rozdział 3 […]

Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 4.33/5 (36)

> Wstęp ………. 3 Rozdział I. Charakterystyka podpisu elektronicznego 1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6 1.2. Regulacje prawne……… 12 1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18 1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20 Rozdział II. Certyfikaty 2.1. Certyfikat zwykły……… 23 2.2. Certyfikat kwalifikowany………27 2.3. Urzędy certyfikacji……… 32 2.4. Listy CRL ………35 Rozdział III. Bezpieczeństwo […]

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości. 4.36/5 (36)

> Wstęp……….4 Rozdział I Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej 1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6 1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11 1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23 Rozdział II Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje 2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29 2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37 2.3. Funkcje Sądu Najwyższego […]

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją. 4.4/5 (42)

> Wstęp. Rozdział I Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich 1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa 1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym 1.3 Administracja celna a rozbiory Polski Rozdział II Prawo celne i polska administracja celna 2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku 2.2 Polskie prawo celne 2.3 Obowiązki i prawa osób […]

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ. 4.33/5 (18)

> Wstęp……….. 3 Rozdział I. Pojęcie gospodarki komunalne. 1. Zadania własne………..7 a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8 b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11 2. Zadania zlecone………..13 Rozdział II. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. Rozdział III. Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. 1. Samorządowy zakład budżetowy………..18 2. Jednostka budżetowa……….. 21 3. Spółki prawa handlowego………..23 4. Powierzanie […]

Kompetencje prawne gminy. 4.31/5 (42)

Wstęp………….2 Rozdział 1 Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania 1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3 1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13 1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15 1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20 Rozdział 2 Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna 2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW […]

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. 4.44/5 (57)

> Wstęp Rozdział 1 System finansowy jednostek budżetowych 1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje 1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej 1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych 1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe Rozdział 2 Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie 2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w […]

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ. 4.5/5 (34)

> Wstęp ……….3 Rozdział I. Prawodawstwo gminne 1.1. Źródła prawa w państwie ……….5 1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8 1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15 Rozdział II. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20 2.2. Władze gminy………. 23 2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje………. […]

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. 4.44/5 (41)

> Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym Rozdział II Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania 2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne 2.2 Koszty egzekucyjne 2.3 Należności […]

Finansowanie inwestycji komunalnych. 4.43/5 (40)

> Wstęp………1 Rozdział I. Realizacja inwestycji. 1. Definicja projektu………4 2. Przygotowanie inwestycji………6 3. Realizacja i ocena projektu………14 Rozdział II. Analiza projektów. 1. Analiza ekonomiczna………19 1.1. Nakład inwestycyjny………19 1.2. Przychody i dodatkowe korzyści z realizacji projektu………23 1.3. Koszty operacyjne………27 1.4. Kapitał obrotowy………28 2. Analiza finansowa………32 2.1. Harmonogram amortyzacji………32 2.2. Kredyty i pożyczki………39 2.3. Rachunek wyników………43 2.4. […]

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. 4.28/5 (40)

> Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….4 Rozdział I. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. 1.1. Odwołanie jako środek zaskarżenia nieprawomocnych rozstrzygnięć administracji publicznej……….6 1.2. Zażalenie, czyli metoda wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w toku postępowania instancyjnego……….23 1.3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli samokontrola organu administracji publicznej jako quasi odwołanie……….25 1.4. Wznowienia postępowania, jako […]

Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych. 4.52/5 (33)

> Wstęp………1 Rozdział I. Istota kontroli administracji publicznej. 1. Pojęcie kontroli administracji publicznej………3 2. Zakres kontroli administracji publicznej………6 3. System kontroli administracji publicznej………10 Rozdział II. Kontrola zewnętrzna administracji publicznej. 1. Kontrola parlamentarna administracji publicznej………15 2. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego administracji publicznej………19 3. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich administracji publicznej………22 4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli………24 […]

Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce. 4.43/5 (40)

> Wstęp ……..4 Rozdział 1. Policyjne jednostki antyterrorystyczne w cieniu terroryzmu. 1.1. Terroryzm a siły policyjne przeznaczone do jego zwalczania ………7 1.2. Struktury organizacyjne oddziałów antyterrorystycznych policji ………9 1.3. Zarys powstania grup antyterrorystycznych w Polsce………11 Rozdział 2. Broń i wyposażenie. 2.1. Broń ……… 13 2.1.1. Broń krótka i długa ……… 15 2.1.2. Broń do działań […]