Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego Więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy Rozdzial II. Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu Więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.

Wstęp………. 2 Rozdzial 1 Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych 1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4 1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9 1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15 Rozdzial 2 Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej 2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast Więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.

Wstęp……………5 Rozdzial I. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7. 1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej. 2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej. 3. Nowela sierpniowa z 1926 roku. 4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku. 5. Rada Ministrów w Więcej

Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

> Wstęp ………. 3 Rozdział I. Charakterystyka podpisu elektronicznego 1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6 1.2. Regulacje prawne……… 12 1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18 1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20 Rozdział II. Certyfikaty 2.1. Certyfikat zwykły……… Więcej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

> Wstęp Rozdział 1 System finansowy jednostek budżetowych 1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje 1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej 1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych 1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe Rozdział 2 Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Więcej

Kompetencje prawne gminy.

Wstęp………….2 Rozdział 1 Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania 1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3 1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13 1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15 1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20 Rozdział 2 Wojewódzki zarząd Więcej

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ.

> Wstęp……….. 3 Rozdział I. Pojęcie gospodarki komunalne. 1. Zadania własne………..7 a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8 b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11 2. Zadania zlecone………..13 Rozdział II. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. Rozdział III. Formy prawne prowadzenia gospodarki Więcej

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.

> Wstęp. Rozdział I Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich 1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa 1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym 1.3 Administracja celna a rozbiory Polski Rozdział II Prawo celne i polska administracja celna 2.1 Rozwój Więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.

> Wstęp……….4 Rozdział I Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej 1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6 1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11 1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23 Rozdział II Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje Więcej

Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej

> 1.Istota postępowania nakazowego 2.Przesłanki wydania wyroku nakazowego 3.Postępowanie w sprawie wydanie wyroku nakazowego 4.Elementy wyroku nakazowego 5.Doręczenie wyroku nakazowego 6.Wymiar kary a wyrok nakazowy 7.Sprzeciw od wyroku nakazowego

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski

> Wstęp Rozdział 1 Polska w zmieniającej się Europie 1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej 1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy 1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne Rozdział 2 Gwarancje bezpieczeństwa 2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa 2.2 Nowy Więcej

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

> Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym Rozdział II Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania Więcej

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

> Wstęp ……….3 Rozdział I. Prawodawstwo gminne 1.1. Źródła prawa w państwie ……….5 1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8 1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15 Rozdział II. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 2.1. Gmina jako Więcej

Finansowanie jednostek budżetowych na przykładzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

> Wstęp. Rozdział 1. Charakterystyka finansów publicznych 1. Podstawowe pojęcia z zakresu sektora finansów publicznych 2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i zasady ich finansowania 3. Jednostka budżetowa 4. Zakład budżetowy 5. Agencja wykonawcza 6. Instytucje gospodarki budżetowej 7. Więcej

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce.

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce. bezpieczeństwo imprez masowych praca licencjacka Wstęp……….2 Rozdział I Bezpieczeństwo imprez masowych. 1.1 Podstawowe pojęcia……….3 1.2 Charakterystyka bezpieczeństwa imprezy……….6 1.3 Obowiązki organizatora imprezy masowej……….7 1.4 Obowiązki uczestników imprezy masowej……….9 1.5 Warunki bezpieczeństwa imprez masowych……….10 Rozdział Więcej

Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu skierniewickiego

> Wstęp……….3 Rozdział 1.Bezpieczeństwo publiczne definicja pojęć. 1.1 Ogólne wiadomości o bezpieczeństwie……….6 1.1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….6 1.1.2 Kategorie bezpieczeństwa……….8 1.1.3 Bezpieczeństwo publiczne……….15 1.2.4 Strategia bezpieczeństwa publicznego……….18 1.2 Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, inspekcji oraz straży……….23 1.2.1 Instytucje podległe bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów……….24 Więcej

Wpływ samorządu gminy na rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie miasta Jaworzna.

> Wprowadzenie……… 5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samorządu gminnego. 1.1 Geneza samorządu terytorialnego……… 8 1.1.1 Rys historyczny……… 8 1.1.2 Istota samorządu terytorialnego……… 11 1.2 Struktura samorządu gminnego……… 12 1.2.1 Organy gminy……… 13 1.2.1.1 Rada gminy……… 13 1.2.1.2 Wójt (burmistrz, prezydent Więcej

Teoretyczne podstawy gminnej polityki mieszkaniowej

> Wstęp. Rozdział I. Polityka mieszkaniowa państwa 1. Zagadnienia wstępne……….2 2. Zagadnienia prawno – finansowe……….5 Rozdział II. Podstawowe zasady polityki mieszkaniowej Rozdział III. Gminna polityka mieszkaniowa 1. Cele i zadania gminnej polityki mieszkaniowej……….12

Immunitet prokuratorski

> Wstęp Rozdział I. Pojęcie i rodzaje immunitetów 1. Ogólna definicja immunitetów 2. Podziały immunitetów 2.1. Immunitety materialne 2.2. Immunitety procesowe 3. Przykłady immunitetów występujących w prawie polskim Rozdział II. Immunitety jako przesłanka procesowa 1. Definicja przesłanek procesowych 2. Rodzaje Więcej

Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich

> Wstęp…………3 Rozdział I. Katyń -tło historyczne…………6 1.1. Wstęp do wydarzeń 1.2. Polscy jeńcy w ZSRR 1.3. Mord w lesię katyńskim 1.4. Fałszowanie i zatajanie zbrodni 1.5. Oficjalne ujawnienie zbrodni Rozdział II. Relacje polsko-rosyjskie…………39 2.1. Stosunki polsko-rosyjskie do czasu II Więcej

Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.

> Wstęp………1 Rozdział I. Istota kontroli administracji publicznej. 1. Pojęcie kontroli administracji publicznej………3 2. Zakres kontroli administracji publicznej………6 3. System kontroli administracji publicznej………10 Rozdział II. Kontrola zewnętrzna administracji publicznej. 1. Kontrola parlamentarna administracji publicznej………15 2. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Więcej

Referendum lokalne

> Wykaz skrótów……….. 5 Wstęp………..7 Rozdział I Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej 1.1. Formy demokracji bezpośredniej……….. 9 1.1.1. Wybory do władz samorządowych……….. 10 1.1.2. Konsultacje społeczne ………..14 1.1.3. Zebranie wiejskie w sołectwie. Ogólne zebranie mieszkańców w osiedlu……….. 15 1.2. Więcej

Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.

> Wstęp………. 3 Rozdział I. Samorząd terytorialny – istota znaczenie. 1.1. Geneza i pojęcie samorządu terytorialnego……….. 4 1.2. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce………. 12 1.3.Gmina, powiat, województwo w nowej strukturze administracyjnej………. 20 Rozdział II. Budżet gminy – dochody vs wydatki Więcej

Rada gminy.

> Wstęp………1 Rozdział I. Struktura organizacja gminy. Rozdział II. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny. 1. Zagadnienia wstępne………9 2. Status prawny radnego………10 3. Organizacja wewnętrzna rady gminy………16 4. Sesje i komisje rady………18 5. Sekretarz i skarbnik gminy………20 Rozdział III. Więcej

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

> Wstęp. Rozdział I Obraz zjawiska ‚prania brudnych pieniędzy’ 1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy. 2. Ogólna charakterystyka zjawiska 2.1. Metody prania brudnych pieniędzy. 2.2. Techniki wykorzystywane w praniu brudnych pieniędzy. Rozdział II Kryminalizacja prania brudnych pieniędzy. 1. Typ podstawowy przestępstwa. Więcej

Przestępstwo rozboju w kodeksię karnym.

> Wykaz skrótów………..4 Rozdział I. Rys historyczny 1. Przestępstwo rozboju – rys historyczny………..5 2. Rozbój w Kodeksię karnym z 1997r na tle dotychczasowych kodeksów karnych………..10 Rozdział II. Typ podstawowy przestępstwa rozboju 1. Przedmiot ochrony i podmiot rozboju……….. 13 1.1. Przedmiot Więcej

Jednostki oświatowe w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Sanok

> Wstęp………3 Rozdział I Geneza i istota samorządu terytorialnego 1.1 Definicja, cechy, funkcje………5 1.2 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu………7 1.3 Samorząd według Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego………9 1.4 Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego………17 1.5 O strukturze organizacyjnej ………19 Rozdział II Gmina, Więcej

Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego

> Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Krajowy system zarządzania kryzysowego. 1.1 Istota i zakres krajowego systemu zarządzania kryzysowego ………..8 1.2 System kierowania reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ………..16 1.3 Historyczny rys krajowego systemu zarządzania kryzysowego Rozdział II. Więcej

Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy.

> Wstęp………..2 Rozdział I.Pojęcie, geneza i znaczenie zakazu konkurencji. 1.1. Pojęcie i znaczenie zakazu konkurencji………..4 1.2. Zakres terytorialny zakazu konkurencji………..5 1.3. Zakaz konkurencji w prawie pracy a inne gałęzie prawa………..7 1.4. Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej pracownika………..11 1.4.1 Kryteria Więcej

Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne.

> Wstęp……….4 Przedszkole, jego funkcje i rola w rozwoju społeczeństwa 1.1. Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka……….6 1.2. Cele i założenia edukacji przedszkolnej……….7 1.3. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce……….13 1.4. Przegląd form wychowania przedszkolnego……….19 1.5. Kto może założyć przedszkole……….22 Więcej

Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce.

> Wykaz skrótów………..3 Wprowadzenie……….. 5 Rozdział I. Zagadnienia wstępne – organizacja i działanie 1.1. Organizacja ………..7 1.2. Działanie administracji publicznej ………..9 1.3. Służby specjalne – ogólna charakterystyka………..11 Rozdział II. Organizacja cywilnych służb specjalnych 2.1. Organizacja CBA ………..18 2.2. Organizacja ABW Więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

> Wstęp……….2 Rozdział I. Osobowość i zadania gminy. 1. Osobowość prawna gminy………..5 2. Zadania i kompetencje gminy. Rozdział II. Organy gminy. 1. Rada Gminy………..19 2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy………..33 1. Budżet gminy. 2. Dochody i Więcej

Rada Ministrów jako organ centralnej administracji rządowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

> Wstęp………5 Rozdział I Powoływanie i dymisja Rady Ministrów. 1. Tryb powoływania Rady Ministrów………7 2. Dymisja Rady Ministrów………12 Rozdział II Skład Rady Ministrów. 1. Prezes Rady Ministrów………18 2. Wiceprezes Rady Ministrów………21 3. Ministrowie………22 4. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów………25 Rozdział Więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

> Wykaz skrótów……….5 Wstęp……… 9 Rozdział I. System aktów zagospodarowania przestrzennego 1.Charakterystyka systemu zagospodarowania przestrzennego i zasady prawa zagospodarowania przestrzennego……… 13 2.Gmina jako podstawowa jednostka systemu zagospodarowania przestrzennego……… 19 3.Zagospodarowanie przestrzenne w województwie……… 25 4.Zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym……… 29 Więcej

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

> Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….4 Rozdział I. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. 1.1. Odwołanie jako środek zaskarżenia nieprawomocnych rozstrzygnięć administracji publicznej……….6 1.2. Zażalenie, czyli metoda wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w toku postępowania instancyjnego……….23 1.3. Wniosek o Więcej

Problem finansowania zadań oświatowych na przykładzie Gminy XYZ.

> Streszczenie……….2 Wstęp……….3 Rozdział 1 Uregulowania prawne dotyczące finansowania oświaty przez gminy. 1.1. Gospodarka finansowa gminy……….5 1.2. Kompetencje i zadania gminy w zakresię oświaty……….12 1.3. Finansowanie zadań oświatowych w gminach……….24 1.3.1. Ogólne zasady gospodarki finansowej……….24 1.4. Źródła finansowania oświaty……….30 Rozdział Więcej

Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce.

> Wstęp ……..4 Rozdział 1. Policyjne jednostki antyterrorystyczne w cieniu terroryzmu. 1.1. Terroryzm a siły policyjne przeznaczone do jego zwalczania ………7 1.2. Struktury organizacyjne oddziałów antyterrorystycznych policji ………9 1.3. Zarys powstania grup antyterrorystycznych w Polsce………11 Rozdział 2. Broń i wyposażenie. Więcej

Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.

> Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Polityka regionalna Unii Europejskiej. 1.1. Pojęcie regionu w Unii Europejskiej……….. 4 1.2. Pojęcie i geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej……….. 5 1.3. Cele polityki regionalnej do roku 2006……….. 7 1.4. Podstawowe zasady polityki regionalnej w Unii Więcej

Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

> Wstęp………..5 Rozdział 1. Polskie Służby specjalne – zarys historyczny oraz podstawowe pojęcia 1.1. Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce………..7 1.2. Służby specjalne II Rzeczypospolitej………..9 1.3. Polskie Służby specjalne z czasów II Wojny Światowej………..12 1.4. Polskie Służby specjalne okresu PRL………..13 Więcej

Ustrój powiatu.

> Wstęp. Rozdział I. Koncepcja samorządu powiatowego. Rozdział II. Władze powiatu. 1. Rada powiatu. 2. Zarząd powiatu. 3. Starosta powiatu. 4. Sekretarz i skarbnik powiatu. 5. Wydziały starostwa powiatowego. Rozdział III. Prawo miejscowe. 1. Wybory do rad powiatów. 2. Stanowienie Więcej

Geneza, pozycja ustrojowa i funkcje NIK.

> Wstęp……….3 Rozdział 1. Rys historyczny kontroli państwowej na ziemiach polskich. 1.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego……….4 1.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego……….5 1.3 Kontrola państwowa po I wojnie światowej……….7 1.4. Konstytucja Marcowa, ustawa z dnia 3 czerwca 1921 o kontroli Więcej

Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.

> Wstęp………3 Rozdział 1 Pojęcie i rys historyczny konfliktu na morzu 1.1. Pojęcie i cechy wojny morskiej……… 5 1.2. Koncepcje wojny morskiej……… 7 1.3. Historia konfliktów na morzu……… 8 1.3.1.Starożytność……… 8 1.3.2.Średniowiecze……… 8 1.3.3.Wieki XVI – XIX……… 9 Rozdział 2 Więcej

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w świetle działalności powiatu XYZ.

> Wstęp……….4 Rozdział I. Prawno – finansowe aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych 1. Definicja organizacji pozarządowej……….6 2. Organizacje w świetle obowiązującego ustawodawstwa……….8 3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych……….10 Rozdział II. Funkcje i rola III Sektora w Polsce i W U.E. 1. Typologia Więcej

Szkolenia obronne w Policji.

> Streszczenie……….5 Wstęp……….6 Rozdział I Zasadnicze ustalenia. 1.1.Organizacja……….10 1.2. Szkolenie……….16 1.3. Obronność……….20 1.4. Policja……….27 Rozdział II Aspekty prawne organizacji i szkolenia obronnego. 2.1. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa……….33 2.2. Przepisy wewnętrzne……….48 2.3. Podsumowanie……….58 Rozdział III Analiza i wycena dotychczasowych rozwiązań. 3.1. Więcej

Finansowanie inwestycji komunalnych.

> Wstęp………1 Rozdział I. Realizacja inwestycji. 1. Definicja projektu………4 2. Przygotowanie inwestycji………6 3. Realizacja i ocena projektu………14 Rozdział II. Analiza projektów. 1. Analiza ekonomiczna………19 1.1. Nakład inwestycyjny………19 1.2. Przychody i dodatkowe korzyści z realizacji projektu………23 1.3. Koszty operacyjne………27 1.4. Kapitał Więcej

Obowiązek alimentacyjny

> Wstęp Rozdział I. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka Rozdział II. Obowiązek alimentacyjny między małżonkami Rozdział III. Obowiązek alimentacyjny względem pasierba Zakończenie Wykaz skrótów Bibliografia

Budżet Gminy XYZ -instrument rozwoju lokalnego

> Wstęp………5 Rozdział I Znaczenie i rola finansów publicznych w rozwoju terytorialnym kraju 1.1. Finanse publiczne ………7 1.2. Pojęcie budżetu i jego istota……… 13 1.3. Rodzaje dochodów budżetowych……… 20 1.4. Finanse samorządu terytorialnego……… 24 1.4.1. Samorząd gminy……… 25 1.4.2. Samorząd Więcej

Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy

> Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie organu administracji publicznej 1.1. Definicja organu administracji publicznej………. 5 1.2. Zakres działania i właściwość organu administracji publicznej………. 10 1.3. Pojęcie organu administrującego ……….13 1.4. Klasyfikacja organów administracyjnych………. 15 1.4.1. Organy centralne i terenowe ……….15 1.4.2. Więcej

Stan bezpieczeństwa EURO 2012

> Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka bezpieczeństwa sportowego. 1.1. Związki bezpieczeństwa ze sportem………..4 1.2. Wymogi prawa międzynarodowego i unijnego pod względem bezpieczeństwa Euro 2012………..9 1.3. Analiza bezpieczeństwa Polski………..14 Rozdział II Wpływ mistrzostw europy w piłce nożnej Euro 2012 na miasta-gospodarzy. 2.1. Więcej