Tag: administracja prace magisterskie

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym.

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA…
Przeczytaj więcej

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy Rozdzial II. Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy 2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy 2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z…
Przeczytaj więcej

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi.

Wstęp………. 2 Rozdzial 1 Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych 1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4 1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9 1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15 Rozdzial 2 Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej 2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19 2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22 2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28 Rozdzial 3…
Przeczytaj więcej

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów.

Wstęp……………5 Rozdzial I. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7. 1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej. 2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej. 3. Nowela sierpniowa z 1926 roku. 4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku. 5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku. 6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22…
Przeczytaj więcej

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją.

> Wstęp. Rozdział I Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich 1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa 1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym 1.3 Administracja celna a rozbiory Polski Rozdział II Prawo celne i polska administracja celna 2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku 2.2 Polskie prawo celne 2.3 Obowiązki i prawa osób…
Przeczytaj więcej

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości.

> Wstęp……….4 Rozdział I Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej 1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6 1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11 1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23 Rozdział II Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje 2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29 2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37 2.3. Funkcje Sądu Najwyższego…
Przeczytaj więcej

Postępowanie nakazowe w polskiej procedurze karnej

> 1.Istota postępowania nakazowego 2.Przesłanki wydania wyroku nakazowego 3.Postępowanie w sprawie wydanie wyroku nakazowego 4.Elementy wyroku nakazowego 5.Doręczenie wyroku nakazowego 6.Wymiar kary a wyrok nakazowy 7.Sprzeciw od wyroku nakazowego

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski

> Wstęp Rozdział 1 Polska w zmieniającej się Europie 1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej 1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy 1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne Rozdział 2 Gwarancje bezpieczeństwa 2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa 2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO 2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia Rozdział 3…
Przeczytaj więcej

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

> Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym Rozdział II Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania 2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne 2.2 Koszty egzekucyjne 2.3 Należności…
Przeczytaj więcej

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

> Wstęp ……….3 Rozdział I. Prawodawstwo gminne 1.1. Źródła prawa w państwie ……….5 1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8 1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15 Rozdział II. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20 2.2. Władze gminy………. 23 2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje……….…
Przeczytaj więcej

Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

> Wstęp ………. 3 Rozdział I. Charakterystyka podpisu elektronicznego 1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6 1.2. Regulacje prawne……… 12 1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18 1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20 Rozdział II. Certyfikaty 2.1. Certyfikat zwykły……… 23 2.2. Certyfikat kwalifikowany………27 2.3. Urzędy certyfikacji……… 32 2.4. Listy CRL ………35 Rozdział III. Bezpieczeństwo…
Przeczytaj więcej

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

> Wstęp Rozdział 1 System finansowy jednostek budżetowych 1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje 1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej 1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych 1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe Rozdział 2 Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie 2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w…
Przeczytaj więcej

Kompetencje prawne gminy.

Wstęp………….2 Rozdział 1 Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania 1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3 1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13 1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15 1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20 Rozdział 2 Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna 2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW…
Przeczytaj więcej

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ.

> Wstęp……….. 3 Rozdział I. Pojęcie gospodarki komunalne. 1. Zadania własne………..7 a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8 b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11 2. Zadania zlecone………..13 Rozdział II. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. Rozdział III. Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. 1. Samorządowy zakład budżetowy………..18 2. Jednostka budżetowa……….. 21 3. Spółki prawa handlowego………..23 4. Powierzanie…
Przeczytaj więcej

Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy.

> Wstęp………..2 Rozdział I.Pojęcie, geneza i znaczenie zakazu konkurencji. 1.1. Pojęcie i znaczenie zakazu konkurencji………..4 1.2. Zakres terytorialny zakazu konkurencji………..5 1.3. Zakaz konkurencji w prawie pracy a inne gałęzie prawa………..7 1.4. Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej pracownika………..11 1.4.1 Kryteria kwalifikowania działalności pracownika jako konkurencyjnej………..11 1.4.2. Działalność konkurencyjna pracownika jako działalność gospodarcza………..13 Rozdział II. Interes…
Przeczytaj więcej

Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne.

> Wstęp……….4 Przedszkole, jego funkcje i rola w rozwoju społeczeństwa 1.1. Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka……….6 1.2. Cele i założenia edukacji przedszkolnej……….7 1.3. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce……….13 1.4. Przegląd form wychowania przedszkolnego……….19 1.5. Kto może założyć przedszkole……….22 Rozdział 2 Metody finansowania, dotacje, subwencje 2.1. Metody finansowania……….27 2.2. Istota dotacji……….31 2.3. Istota subwencji……….36…
Przeczytaj więcej

Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce.

> Wykaz skrótów………..3 Wprowadzenie……….. 5 Rozdział I. Zagadnienia wstępne – organizacja i działanie 1.1. Organizacja ………..7 1.2. Działanie administracji publicznej ………..9 1.3. Służby specjalne – ogólna charakterystyka………..11 Rozdział II. Organizacja cywilnych służb specjalnych 2.1. Organizacja CBA ………..18 2.2. Organizacja ABW ………..23 2.3. Organizacja AW ………..28 Rozdział III. Działanie cywilnych służb specjalnych 3.1. Uprawnienia funkcjonariuszy służb…
Przeczytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.

> Wstęp……….2 Rozdział I. Osobowość i zadania gminy. 1. Osobowość prawna gminy………..5 2. Zadania i kompetencje gminy. Rozdział II. Organy gminy. 1. Rada Gminy………..19 2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy………..33 1. Budżet gminy. 2. Dochody i wydatki gminy. Rozdział IV. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gminy………..42 1. Zakres nadzoru. 2. Środki nadzoru.…
Przeczytaj więcej

Rada Ministrów jako organ centralnej administracji rządowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

> Wstęp………5 Rozdział I Powoływanie i dymisja Rady Ministrów. 1. Tryb powoływania Rady Ministrów………7 2. Dymisja Rady Ministrów………12 Rozdział II Skład Rady Ministrów. 1. Prezes Rady Ministrów………18 2. Wiceprezes Rady Ministrów………21 3. Ministrowie………22 4. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów………25 Rozdział III Zakres działania Rady Ministrów. 1. Funkcje Rady Ministrów………26 1.1 funkcja wykonawcza………27 1.2 funkcja kierowniczo…
Przeczytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

> Wykaz skrótów……….5 Wstęp……… 9 Rozdział I. System aktów zagospodarowania przestrzennego 1.Charakterystyka systemu zagospodarowania przestrzennego i zasady prawa zagospodarowania przestrzennego……… 13 2.Gmina jako podstawowa jednostka systemu zagospodarowania przestrzennego……… 19 3.Zagospodarowanie przestrzenne w województwie……… 25 4.Zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym……… 29 Rozdział II. Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.Istota miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 35 2.Funkcje…
Przeczytaj więcej

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

> Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….4 Rozdział I. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. 1.1. Odwołanie jako środek zaskarżenia nieprawomocnych rozstrzygnięć administracji publicznej……….6 1.2. Zażalenie, czyli metoda wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w toku postępowania instancyjnego……….23 1.3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli samokontrola organu administracji publicznej jako quasi odwołanie……….25 1.4. Wznowienia postępowania, jako…
Przeczytaj więcej

Problem finansowania zadań oświatowych na przykładzie Gminy XYZ.

> Streszczenie……….2 Wstęp……….3 Rozdział 1 Uregulowania prawne dotyczące finansowania oświaty przez gminy. 1.1. Gospodarka finansowa gminy……….5 1.2. Kompetencje i zadania gminy w zakresię oświaty……….12 1.3. Finansowanie zadań oświatowych w gminach……….24 1.3.1. Ogólne zasady gospodarki finansowej……….24 1.4. Źródła finansowania oświaty……….30 Rozdział 2 Subwencja ogólna.2 2.1. Zasady podziału subwencji ogólnej……….32 2.2. Zmiana ustalania części oświatowej subwencji ogólnej…
Przeczytaj więcej

Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce.

> Wstęp ……..4 Rozdział 1. Policyjne jednostki antyterrorystyczne w cieniu terroryzmu. 1.1. Terroryzm a siły policyjne przeznaczone do jego zwalczania ………7 1.2. Struktury organizacyjne oddziałów antyterrorystycznych policji ………9 1.3. Zarys powstania grup antyterrorystycznych w Polsce………11 Rozdział 2. Broń i wyposażenie. 2.1. Broń ……… 13 2.1.1. Broń krótka i długa ……… 15 2.1.2. Broń do działań…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta.

> Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Polityka regionalna Unii Europejskiej. 1.1. Pojęcie regionu w Unii Europejskiej……….. 4 1.2. Pojęcie i geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej……….. 5 1.3. Cele polityki regionalnej do roku 2006……….. 7 1.4. Podstawowe zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej……….. 9 1.5. Budżet polityki regionalnej……….. 10 1.6. Cele polityki regionalnej na lata 2007-2013……….. 11…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

> Wstęp………..5 Rozdział 1. Polskie Służby specjalne – zarys historyczny oraz podstawowe pojęcia 1.1. Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce………..7 1.2. Służby specjalne II Rzeczypospolitej………..9 1.3. Polskie Służby specjalne z czasów II Wojny Światowej………..12 1.4. Polskie Służby specjalne okresu PRL………..13 Rozdział 2. Szczególny charakter funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2.1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..17 2.2. Nabór do…
Przeczytaj więcej

Ustrój powiatu.

> Wstęp. Rozdział I. Koncepcja samorządu powiatowego. Rozdział II. Władze powiatu. 1. Rada powiatu. 2. Zarząd powiatu. 3. Starosta powiatu. 4. Sekretarz i skarbnik powiatu. 5. Wydziały starostwa powiatowego. Rozdział III. Prawo miejscowe. 1. Wybory do rad powiatów. 2. Stanowienie prawa miejscowego. 3. Procedura wydawania aktów prawa miejscowego. Rozdział IV. Mienie i finanse powiatu 1.…
Przeczytaj więcej

Geneza, pozycja ustrojowa i funkcje NIK.

> Wstęp……….3 Rozdział 1. Rys historyczny kontroli państwowej na ziemiach polskich. 1.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego……….4 1.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego……….5 1.3 Kontrola państwowa po I wojnie światowej……….7 1.4. Konstytucja Marcowa, ustawa z dnia 3 czerwca 1921 o kontroli państwowej……….8 1.5. Konstytucja Kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku……….9 1.6.Kontrola państwowa w pierwszych latach po…
Przeczytaj więcej

Wojna morska w świetle prawa międzynarodowego.

> Wstęp………3 Rozdział 1 Pojęcie i rys historyczny konfliktu na morzu 1.1. Pojęcie i cechy wojny morskiej……… 5 1.2. Koncepcje wojny morskiej……… 7 1.3. Historia konfliktów na morzu……… 8 1.3.1.Starożytność……… 8 1.3.2.Średniowiecze……… 8 1.3.3.Wieki XVI – XIX……… 9 Rozdział 2 Zasady wojny morskiej 2.1.Zasada wolności mórz……… 12 2.2.Neutralność w wojnie na morzu……… 16 2.3.Prawo azylu…
Przeczytaj więcej

Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi w świetle działalności powiatu XYZ.

> Wstęp……….4 Rozdział I. Prawno – finansowe aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych 1. Definicja organizacji pozarządowej……….6 2. Organizacje w świetle obowiązującego ustawodawstwa……….8 3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych……….10 Rozdział II. Funkcje i rola III Sektora w Polsce i W U.E. 1. Typologia funkcji organizacji pozarządowych……….12 2. Rodzaje działalności organizacji pozarządowych……….14 3. Trzeci sektor w Unii Europejskiej……….20 4.…
Przeczytaj więcej

Szkolenia obronne w Policji.

> Streszczenie……….5 Wstęp……….6 Rozdział I Zasadnicze ustalenia. 1.1.Organizacja……….10 1.2. Szkolenie……….16 1.3. Obronność……….20 1.4. Policja……….27 Rozdział II Aspekty prawne organizacji i szkolenia obronnego. 2.1. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa……….33 2.2. Przepisy wewnętrzne……….48 2.3. Podsumowanie……….58 Rozdział III Analiza i wycena dotychczasowych rozwiązań. 3.1. Szkolenie na szczeblu centralnym……….60 3.2. Szkolenie struktur terenowych……….74 3.3. Podsumowanie……….80 Rozdział IV Koncepcja szkolenia obronnego…
Przeczytaj więcej

Finansowanie inwestycji komunalnych.

> Wstęp………1 Rozdział I. Realizacja inwestycji. 1. Definicja projektu………4 2. Przygotowanie inwestycji………6 3. Realizacja i ocena projektu………14 Rozdział II. Analiza projektów. 1. Analiza ekonomiczna………19 1.1. Nakład inwestycyjny………19 1.2. Przychody i dodatkowe korzyści z realizacji projektu………23 1.3. Koszty operacyjne………27 1.4. Kapitał obrotowy………28 2. Analiza finansowa………32 2.1. Harmonogram amortyzacji………32 2.2. Kredyty i pożyczki………39 2.3. Rachunek wyników………43 2.4.…
Przeczytaj więcej

Obowiązek alimentacyjny

> Wstęp Rozdział I. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka Rozdział II. Obowiązek alimentacyjny między małżonkami Rozdział III. Obowiązek alimentacyjny względem pasierba Zakończenie Wykaz skrótów Bibliografia

Finansowanie jednostek budżetowych na przykładzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

> Wstęp. Rozdział 1. Charakterystyka finansów publicznych 1. Podstawowe pojęcia z zakresu sektora finansów publicznych 2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych i zasady ich finansowania 3. Jednostka budżetowa 4. Zakład budżetowy 5. Agencja wykonawcza 6. Instytucje gospodarki budżetowej 7. Fundusz celowy Rozdział 2. Cel i metodyka badań 1. Przedmiot i cel badań 2. Problemy…
Przeczytaj więcej

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych w Polsce.

> Wstęp……….2 Rozdział I Bezpieczeństwo imprez masowych. 1.1 Podstawowe pojęcia……….3 1.2 Charakterystyka bezpieczeństwa imprezy……….6 1.3 Obowiązki organizatora imprezy masowej……….7 1.4 Obowiązki uczestników imprezy masowej……….9 1.5 Warunki bezpieczeństwa imprez masowych……….10 Rozdział II Zadania związane z bezpieczeństwem masowej imprezy sportowej. 2.1 Obowiązki i zadania podmiotów na etapie planowania masowej imprezy sportowej……….11 2.2 Zabezpieczenie przebiegu masowej imprezy sportowej……….19…
Przeczytaj więcej

Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu skierniewickiego

> Wstęp……….3 Rozdział 1.Bezpieczeństwo publiczne definicja pojęć. 1.1 Ogólne wiadomości o bezpieczeństwie……….6 1.1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….6 1.1.2 Kategorie bezpieczeństwa……….8 1.1.3 Bezpieczeństwo publiczne……….15 1.2.4 Strategia bezpieczeństwa publicznego……….18 1.2 Klasyfikacja instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, inspekcji oraz straży……….23 1.2.1 Instytucje podległe bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów……….24 1.2.2 Instytucje podległe Ministrowi Obrony Narodowej……….28 1.2.3 Instytucje podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji……….32 1.2.4…
Przeczytaj więcej

Wpływ samorządu gminy na rozwój społeczno-gospodarczy na przykładzie miasta Jaworzna.

> Wprowadzenie……… 5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka samorządu gminnego. 1.1 Geneza samorządu terytorialnego……… 8 1.1.1 Rys historyczny……… 8 1.1.2 Istota samorządu terytorialnego……… 11 1.2 Struktura samorządu gminnego……… 12 1.2.1 Organy gminy……… 13 1.2.1.1 Rada gminy……… 13 1.2.1.2 Wójt (burmistrz, prezydent miasta)……… 14 1.2.2 Formy demokracji bezpośredniej……… 15 1.2.2.1 Referendum gminne……… 15 1.2.2.2 Konsultacje……… 15 1.2.3…
Przeczytaj więcej

Teoretyczne podstawy gminnej polityki mieszkaniowej

> Wstęp. Rozdział I. Polityka mieszkaniowa państwa 1. Zagadnienia wstępne……….2 2. Zagadnienia prawno – finansowe……….5 Rozdział II. Podstawowe zasady polityki mieszkaniowej Rozdział III. Gminna polityka mieszkaniowa 1. Cele i zadania gminnej polityki mieszkaniowej……….12

Immunitet prokuratorski

> Wstęp Rozdział I. Pojęcie i rodzaje immunitetów 1. Ogólna definicja immunitetów 2. Podziały immunitetów 2.1. Immunitety materialne 2.2. Immunitety procesowe 3. Przykłady immunitetów występujących w prawie polskim Rozdział II. Immunitety jako przesłanka procesowa 1. Definicja przesłanek procesowych 2. Rodzaje przesłanek procesowych 3. Immunitet jako przesłanka procesowa Rozdział III. Immunitet prokuratora w postępowaniu karnym 1.…
Przeczytaj więcej

Zbrodnia katyńska w relacjach polsko-rosyjskich

> Wstęp…………3 Rozdział I. Katyń -tło historyczne…………6 1.1. Wstęp do wydarzeń 1.2. Polscy jeńcy w ZSRR 1.3. Mord w lesię katyńskim 1.4. Fałszowanie i zatajanie zbrodni 1.5. Oficjalne ujawnienie zbrodni Rozdział II. Relacje polsko-rosyjskie…………39 2.1. Stosunki polsko-rosyjskie do czasu II wojny światowej 2.2. Relacje polsko-rosyjskie po roku 1940r. 2.3. Polska i Rosja po 1989r. Rozdział…
Przeczytaj więcej

Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.

> Wstęp………1 Rozdział I. Istota kontroli administracji publicznej. 1. Pojęcie kontroli administracji publicznej………3 2. Zakres kontroli administracji publicznej………6 3. System kontroli administracji publicznej………10 Rozdział II. Kontrola zewnętrzna administracji publicznej. 1. Kontrola parlamentarna administracji publicznej………15 2. Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego administracji publicznej………19 3. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich administracji publicznej………22 4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli………24…
Przeczytaj więcej

Referendum lokalne

> Wykaz skrótów……….. 5 Wstęp………..7 Rozdział I Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej 1.1. Formy demokracji bezpośredniej……….. 9 1.1.1. Wybory do władz samorządowych……….. 10 1.1.2. Konsultacje społeczne ………..14 1.1.3. Zebranie wiejskie w sołectwie. Ogólne zebranie mieszkańców w osiedlu……….. 15 1.2. Pojęcie referendum lokalnego……….. 17 1.3. Podstawy prawne instytucji referendum lokalnego w Polsce……….. 20 Rozdział II…
Przeczytaj więcej

Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.

> Wstęp………. 3 Rozdział I. Samorząd terytorialny – istota znaczenie. 1.1. Geneza i pojęcie samorządu terytorialnego……….. 4 1.2. Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce………. 12 1.3.Gmina, powiat, województwo w nowej strukturze administracyjnej………. 20 Rozdział II. Budżet gminy – dochody vs wydatki 2.1. Budżet w świetle zadań gminy………. 29 2.2. Dochody budżetu gminy i ich klasyfikacja………. 30…
Przeczytaj więcej

Rada gminy.

> Wstęp………1 Rozdział I. Struktura organizacja gminy. Rozdział II. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny. 1. Zagadnienia wstępne………9 2. Status prawny radnego………10 3. Organizacja wewnętrzna rady gminy………16 4. Sesje i komisje rady………18 5. Sekretarz i skarbnik gminy………20 Rozdział III. Klasyfikacja zadań rady gminy. 1. Kompetencje ustrojowe i organizacyjne………23 2. Kompetencje gospodarczo-majątkowe………27 3. Kompetencje finansowe………29…
Przeczytaj więcej

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

> Wstęp. Rozdział I Obraz zjawiska ‚prania brudnych pieniędzy’ 1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy. 2. Ogólna charakterystyka zjawiska 2.1. Metody prania brudnych pieniędzy. 2.2. Techniki wykorzystywane w praniu brudnych pieniędzy. Rozdział II Kryminalizacja prania brudnych pieniędzy. 1. Typ podstawowy przestępstwa. 2. Współdziałanie w praniu brudnych pieniędzy. 3. Zaniechanie powiadomienia o przestępstwie. 4. Nie wyznaczenie koordynatora…
Przeczytaj więcej

Przestępstwo rozboju w kodeksię karnym.

> Wykaz skrótów………..4 Rozdział I. Rys historyczny 1. Przestępstwo rozboju – rys historyczny………..5 2. Rozbój w Kodeksię karnym z 1997r na tle dotychczasowych kodeksów karnych………..10 Rozdział II. Typ podstawowy przestępstwa rozboju 1. Przedmiot ochrony i podmiot rozboju……….. 13 1.1. Przedmiot ochrony………..13 1.2. Rozbój jako przestępstwo powszechne………..14 1.3. Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletniego………..15 2. Znamiona strony przedmiotowej………..16…
Przeczytaj więcej

Jednostki oświatowe w strukturze organizacyjnej samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Sanok

> Wstęp………3 Rozdział I Geneza i istota samorządu terytorialnego 1.1 Definicja, cechy, funkcje………5 1.2 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu………7 1.3 Samorząd według Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego………9 1.4 Podstawowe cechy obecnego modelu samorządu terytorialnego………17 1.5 O strukturze organizacyjnej ………19 Rozdział II Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 2.1 Samorząd terytorialny i jego rozwój w Polsce……… 22 2.2…
Przeczytaj więcej

Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego

> Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Krajowy system zarządzania kryzysowego. 1.1 Istota i zakres krajowego systemu zarządzania kryzysowego ………..8 1.2 System kierowania reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ………..16 1.3 Historyczny rys krajowego systemu zarządzania kryzysowego Rozdział II. Straz Pożarna w działaniach krajowego systemu zarządzania kryzysowego. 2.1 Charakterystyka podstawowych zadań Straży Pożarnej………..19 2.2…
Przeczytaj więcej

Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

> Wstęp………3 1.Zasady udzielania zamówień publicznych………4 2.Monopolistyczna sytuacja………9 3.Nagroda w konkursie………15 4.Nadzwyczajna potrzeba ………16 5.Prymat procedur przetargowych ………19 6.Zamówienia dodatkowe……… 21 7.Zamówienia uzupełniające……… 25 8.Zamówienia w związku z likwidacją działalności, postępowaniem egzekucyjnym lub upadłościowym……… 29 9.Zamówienia na dostawy na giełdzie towarowej……… 31 10.Zamówienia placówek zagranicznych……… 32 11.Zamówienia na potrzeby własne jednostki wojskowej……… 32 12.Usługi niepriorytetowe…………
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie wójta na przykładzie gminy XYZ

> Wstęp………2 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce. 1. Pojęcie samorządu………4 2. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce………10 3. Gmina w systemie samorządu terytorialnego………14 4. Organizacja gminy………17 Rozdział II Powoływanie i kadencja wójta. 1. Wybory wójta………26 2. Wygaśnięcie mandatu wójta………33 Rozdział III Funkcje wójta na przykładzie Gminy XYZ. 1. Charakterystyka pracy wójta………35 Rozdział IV Charakterystyka Gminy…
Przeczytaj więcej

Rola społecznych organizacji ratowniczych w systemie zarządzania kryzysowego.

> Wstęp ……… 6 Rozdział I Zarządzanie kryzysowe w Polsce 1.1. Powstanie i rozwój teorii zarządzania kryzysowego ……… 9 1.2. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego ……… 12 1.3. Obowiązki administracji publicznej w zakresię zapewnienia bezpieczeństwa obywateli …… 14 1.4. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego ………29 1.5. Istota zarządzania kryzysowego ……… 33 Rozdział II Idea społecznych organizacji ratowniczych…
Przeczytaj więcej

Prawne aspekty wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

> Wstęp………5 Rozdział 1. Wywłaszczenie nieruchomości – charakterystyka 1.1. Istota wywłaszczenia……… 7 1.2. Reguły wywłaszczenia……… 10 1.3. Tok postępowania wywłaszczeniowego……… 14 Rozdział 2. Procedury formalno – prawne przygotowania i realizacji inwestycji drogowych 2.1. Wydatkowanie środków publicznych na nabycie gruntów……… 24 2.2.Podstawy prawne wywłaszczenia nieruchomości……… 32 2.3. Struktura postępowania wywłaszczeniowego w myśl ustawy……… 40 2.4. Koszty…
Przeczytaj więcej

Organy stanowiące w polskim samorządzie terytorialnym

> Wstęp ……… 4 Rozdział I. Model współczesnego samorządu w Polsce 1.1. Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce ………..6 1.2. Istota samorządu terytorialnego i jego funkcje ……….. 9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….. 12 1.4. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce……….. 13 1.4.1. Gmina……….. 14 1.4.2. Powiat……….. 18 1.4.3. Województwo ……….. 22 Rozdział II. Samorząd terytorialny w…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie Internetu w zakresię działania organów władzy sądowniczej.

> Spis skrótów Wstęp……….7 Rozdział I Postęp techniczny w komunikacji elektronicznej a sądownictwo……….8 1.1.Poprawa w funkcjonowaniu sądownictwa 1.2.Cele wykorzystania Internetu w sądownictwie 1.3.Wykonywanie czynności sądowych przy wykorzystaniu Internetu 1.4.Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce de lege lata Rozdział II EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze……….14 2.1 Podstawy prawne i cel wprowadzenia nowego postępowania do k.p.c. 2.2 Główne…
Przeczytaj więcej

Przestępczość zorganizowana we współczesnym świecie

> Wstęp………2 Rozdział 1. Pojęcie i geneza przestępczości zorganizowanej. 1. Prawne i naukowe definicje przestępczości zorganizowanej………4 2. Rys historyczny zorganizowanych struktur przestępczych………10 3. Początki polskich zorganizowanych struktur przestępczych………22 Rozdział 2. Kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych. 1. Ustalone kierunki działania grup przestępczych………26 2. Zorganizowana przestępczość kryminalna………28 3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna………36 4. Zorganizowana przestępczość narkotykowa………42 Rozdział 3.…
Przeczytaj więcej

Ekonomiczne, rynkowe i prawne aspekty funkcjonowania banku w obszarze bankowości elektronicznej.

> Wstęp. Rozdział I. Bankowość elektroniczna jako innowacja w sferze kanałów dystrybucji i rynku usług finansowych. 1.1. Istota i zakres bankowości elektronicznej 1.2. Formy bankowości elektronicznej 1.3. Innowacje elektroniczne i finansowe jako efekt zmian zachodzących we współczesnej bankowości Rozdział II. Wpływ wdrażania bankowości elektronicznej na ryzyko, funkcjonowanie, procesy i wyniki przedsiębiorstwa bankowego. 2.1. Bankowość elektroniczna…
Przeczytaj więcej

Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej

> Wstęp………….9 Rozdział I Postępowanie administracyjne – podstawowe zagadnienia………….11 1.1. Rozwój polskiego postępowania administracyjnego 1.2. Pojęcie i zasady postępowania administracyjnego Rozdział II Decyzja administracyjna jako forma załatwienia sprawy administracyjnej………….33 2.1. Podstawa prawna decyzji i kompetencja do jej wykonania 2.2. Obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej 2.3. Przedmiotowość sprawy administracyjnej Rozdział III Środki odwoławcze od decyzji administracyjnych………….45 3.1.…
Przeczytaj więcej

Historia samorządu terytorialnego przed II Wojną Światową

> Wstęp………2 Rozdział I Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 1. Pojęcie samorządu terytorialnego………4 2. Istota samorządu terytorialnego………7 3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego………8 4. Zadania samorządu terytorialnego………14 5. Nadzór nad samorządem terytorialnym………15 6. Geneza samorządu terytorialnego do rok 1918………17 Rozdział II Samorząd terytorialny w II RP. 1. Stan faktyczny i prawny samorządów po 1918…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie finansami samorządu gminy na podstawie gminy XYZ

> Wstęp………… 5 Rozdział I. Samorząd terytorialny w Polsce………… 8 1.1. Definicja i istota samorządu 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce 1.3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego 1.3.1. Zadania gminy 1.3.2. Zadania powiatu 1.3.3. Zadania województwa 1.4. Finanse jednostek samorządu terytorialnego – gminy, powiatu, województwa Rozdział II. Elementy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego …………26 2.1. Istota i…
Przeczytaj więcej

Władza sądownicza w Polsce

> Wstęp……….2 Rozdział I Charakterystyka sądownictwa w Polsce. 1. Pojęcie władzy sądowniczej……….4 2. Geneza sądownictwa powszechnego w Polsce……….5 3. Organizacja sądownictwa powszechnego……….11 4. Pozycja prawna sędziego……….17 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania władzy sądowniczej. 1. Zasada niezawisłości sądowej i sędziowskiej……….25 2. Zasada dwuinstancyjności……….35 3. Zasada jawności i jednolitości sądów……….38 4. Zasada niezależności sądownictwa……….39 5. Zasada udziału…
Przeczytaj więcej

Samorząd terytorialny 1918-1939.

> Wstęp………2 Rozdział I Uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. 1. Pojęcie samorządu terytorialnego………4 2. Istota samorządu terytorialnego………7 3. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego………8 4. Zadania samorządu terytorialnego………14 5. Nadzór nad samorządem terytorialnym………15 6. Geneza samorządu terytorialnego do rok 1918………17 Rozdział II Samorząd terytorialny w II RP. 1. Stan faktyczny i prawny samorządów po 1918…
Przeczytaj więcej

Prawne formy działania administracji publicznej

> Wstęp……….3 Rozdział I. Struktura i kompetencje organów administracyjnych 1.1. Definicja administracji publicznej i władztwa administracyjnego……….5 1.2. Pojęcie form działania administracji……….14 1.3. Źródła prawa administracyjnego……….18 Rozdział II. Typy aktów administracyjnych 2.1. Akty normatywne administracji……….31 2.2. Akty administracyjne i ich rodzaje……….37 Rozdział III. Inne formy działalności prawnej 3.1. Umowy cywilnoprawne……….48 3.2. Porozumienie administracyjne……….55 3.3. Ugody……….57 3.4.…
Przeczytaj więcej

Organizacja sądownictwa administracyjnego.

> Wstęp……….5 Rozdział 1. Zarys rozwoju sądownictwa administracyjnego……….7 1.1. Najwyższy trybunał administracyjny 1.2. Naczelny sąd administracyjny 1.3. Reforma sądownictwa w 2004 roku Rozdział 2. Organizacja sądów administracyjnych……….21 2.1. Organizacja sądów administracyjnych 2.2. Struktura naczelnego sądu administracyjnego 2.2. Struktura wojewódzkiego sądu administracyjnego Rozdział 3. Zadania i zasady działania naczelnego sądu administracyjnego……….38 Rozdział 4. Zadania i zasady…
Przeczytaj więcej

Treść i zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej.

> Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka zjawiska korupcji………..4 1.1.Pojecie korupcji 1.1.1.Potoczne i słownikowe pojecie 1.1.2.Pojecie korupcji w polskim kodeksię karnym 1.2. Z historii korupcji 1.3. Rodzaje korupcji 1.3.1. Korupcja czynna i korupcja bierna 1.3.2. Korupcja polityczna 1.3.3. Korupcja gospodarcza 1.3.4. Korupcja urzędnicza 1.3.5. Inne rodzaj korupcji 1.4. Źródła korupcji 1.5. Formy walki z korupcja Rozdział II.…
Przeczytaj więcej

Budżet Gminy XYZ -instrument rozwoju lokalnego

> Wstęp………5 Rozdział I Znaczenie i rola finansów publicznych w rozwoju terytorialnym kraju 1.1. Finanse publiczne ………7 1.2. Pojęcie budżetu i jego istota……… 13 1.3. Rodzaje dochodów budżetowych……… 20 1.4. Finanse samorządu terytorialnego……… 24 1.4.1. Samorząd gminy……… 25 1.4.2. Samorząd powiatu ………32 1.4.3. Samorząd wojewódzki……… 39 Rozdział II Charakterystyka i organizacja gminy XYZ 2.1. Położenie…
Przeczytaj więcej

Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ wykonawczy gminy

> Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie organu administracji publicznej 1.1. Definicja organu administracji publicznej………. 5 1.2. Zakres działania i właściwość organu administracji publicznej………. 10 1.3. Pojęcie organu administrującego ……….13 1.4. Klasyfikacja organów administracyjnych………. 15 1.4.1. Organy centralne i terenowe ……….15 1.4.2. Organy jednoosobowe i kolegialne ……….16 1.4.3. Organy decydujące i pomocnicze ……….19 1.4.4. Organy zawodowe i…
Przeczytaj więcej

Stan bezpieczeństwa EURO 2012

> Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka bezpieczeństwa sportowego. 1.1. Związki bezpieczeństwa ze sportem………..4 1.2. Wymogi prawa międzynarodowego i unijnego pod względem bezpieczeństwa Euro 2012………..9 1.3. Analiza bezpieczeństwa Polski………..14 Rozdział II Wpływ mistrzostw europy w piłce nożnej Euro 2012 na miasta-gospodarzy. 2.1. Organizacja rozgrywek………..21 2.2. Przebieg turnieju………..22 2.3. Komitet organizacyjny………..25 2.4. Prawo o Euro 2012………..37 Rozdział III…
Przeczytaj więcej

Przemyt towarów na polskich granicach

> Wstęp………..3 Rozdział I Rozpoznanie problemu przestępczości przemytniczej 1.1.Źródła i formy przemytu………..5 1.2.Uwarunkowania przestępczości przemytniczej………..10 1.3.Organy powołane do walki z przestępczością przemytniczą………..15 Rozdział II Analiza i ocena przestępczości przemytniczej w Polsce 2.1.Metody przestępczości przemytniczej………..20 2.2.Przestępczość przemytnicza na terenie Polski ………..23 2.3.Wielkość przestępczości przemytniczej ………..26 Rozdział III Zagrożenia wynikające z przestępczości przemytniczej 3.1.Konsekwencje przestępczości przemytniczej ………..35…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie granicami w strefie Schengen – wybrane aspekty.

> Wstęp Rozdział I. Charakterystyka układu Schengen 1.1. Istota zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania granicami państwowymi 1.2. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne aspekty 1.3. System Informacyjny Schengen 1.4. Kształtowanie się polityki migracyjnej 1.5. Polityka wizowa oraz azylowa w ramach Schengen 1.6. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Rozdział II. Polska po wstąpieniu do…
Przeczytaj więcej

Człowiek w organizacji rynkowej

> Wstęp………..3 Rozdział I Istota organizacji i jej znaczenie 1.1 Pojęcie i typy organizacji……….. 5 1.2 Podstawowe elementy i zasady budowania organizacji……….. 10 1.3 Rodzaje struktur organizacyjnych……….. 13 Rozdział II Kształtowanie się organizacji 2.1 Otoczenie organizacji……….. 18 2.2 Cykl życia organizacji……….. 20 2.3 Technologia ………..25 2.4 Pojęcie kultury organizacyjnej i jej składniki……….. 27 Rozdział III…
Przeczytaj więcej

Urlopy pracownicze

> Wstęp……….5 Rozdział I Urlopy wypoczynkowe 1.1.Pojęcie oraz zarys historyczny urlopu………. 7 1.2 Zasady urlopu wypoczynkowego………. 9 1.3 Urlop wypoczynkowy………. 11 1.3.1 Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego……….. 11 1.3.2 Wymiar urlopu wypoczynkowego………. 12 1.3.3 Tryb udzielania urlopu wypoczynkowego………. 15 1.3.4 Urlop w wymiarze proporcjonalnym………. 16 1.3.5 Przesunięcie terminu urlopu pracownika………. 18 1.3.6 Odwołanie pracownika z…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie Rady Ministrów w Polsce

> Wstęp……….3 Rozdział I. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów. 1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej……….5 2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej……….6 3. Nowela sierpniowa z 1926 roku……….9 4. Rząd w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku……….9 5. Rada Ministrów w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947 roku……….13 6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z…
Przeczytaj więcej

Analiza zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji

> Wstęp………3 Rozdział I Wpływ zarządzania na bezpieczeństwo informacji. 1.1. Analiza bezpieczeństwa informacyjnego i walki informacyjnej………5 1.2. Podstawowe funkcje zarządzania………10 1.3. Prawne wymogi ochrony informacji………12 Rozdział II Istota zarządzania bezpieczeństwem informacji. 2.1. Klasyfikacja informacji………18 2.2. Analiza ryzyka………20 2.3. Systemy zabezpieczeń………24 2.4. Polityka bezpieczeństwa informacji………27 Rozdział III Audyt i jego szczególne znaczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.…
Przeczytaj więcej

Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu

> Wstęp………..3 Rozdział I Elastyczne formy zatrudnienia 1.1 Skutki zmian gospodarczych na rynku pracy w ostatnich latach………..5 1.2 Elastyczność zatrudnienia dla pracodawców i pracowników………..8 1.3 Zalety i wady elastycznych form zatrudnienia dla pracowników i pracodawców………..15 Rozdział II Charakterystyka elastycznych form zatrudnienia 2.1 Umowa o pracę na czas określony………..19 2.2 Leasing pracowniczy………..23 2.3 Samozatrudnienie………..27 2.4 Praca…
Przeczytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie Policji.

> Wstęp ………..3 Rozdział I Ewolucja policyjnej funkcji administracyjnej 1.1. Pochodzenie i wyjaśnienie pojęcia ‚Policja’ ………..4 1.2. Policja administracyjna okresu międzywojennego ………..7 1.3. Policja administracyjna okresu PRLu ………..9 1.4. Policja a reglamentacja ………..14 Rozdział II Organy wykonujące funkcję policyjną 2.1. Funkcje wojewody i starosty w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 2.1.1. Wojewoda ………..18 2.1.2.…
Przeczytaj więcej

Obowiązki pracodawcy oraz uprawnienia pracownika związane z macierzyństwem.

> Wstęp Rozdział I Szczególna ochrona zdrowia pracownicy w okresie ciąży i karmienia. 1.1. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach wzbronionych. 1.2. Obowiązek przeniesienia kobiet w ciąży do innej pracy. 1.3. Zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz delegowania poza stałe miejsca pracy. Rozdział II Zwolnienia z obowiązku…
Przeczytaj więcej

Ochrona przeciwpowodziowa jako zadanie samorządu terytorialnego

> Wstęp………..2 Rozdział 1. System ochrony przed powodzią w Polsce……….. 4 1.1. Sieć rzeczna Polski……….. 6 1.2. Metody ograniczania skutków powodzi……….. 10 1.3. Gospodarka wodna jako element systemu ochrony przed powodzią……….. 16 1.4. Zarządzanie kryzysowe jako element systemu ochrony przed powodzią……….. 22 Rozdział 2. Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej……….. 28 2.1. Geneza samorządności terytorialnej…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

> Wstęp………2 Rozdział I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 1. Zarys historyczny samorządu terytorialnego………5 2. Zakres działań i zadań samorządu gminnego………10 3. Organy gminy………20 4. Podstawy prawnofinansowe funkcjonowania samorządu gminnego………26 Rozdział II Ustrój i organy samorządu powiatowego. 1. Pojęcie powiatu, jego osobowość prawna oraz statut………33 2. Typy powiatów………34 3. Zadania własne, zlecone oraz powierzone…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie i organizacja administracji publicznej.

> Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie i cechy współczesnej administracji 1.1. Istota i funkcje administracji publicznej………. 6 1.2. Podstawowe pojęcia z dziedziny administracji publicznej………. 11 1.3. Formy prawne działania administracji publicznej………. 13 1.4. Cechy współczesnej administracji………. 17 Rozdział II Zarządzanie jako cecha współczesnej administracji 2.1. Od administrowania do zarządzania publicznego………. 23 2.2. Modele zarządzania publicznego………. 25…
Przeczytaj więcej

Posiadanie jako instytucja prawa rzeczowego

> Streszczenie………3 Słowa kluczowe………3 Wstęp………4 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego 1.1. Charakterystyka oraz podział prawa rzeczowego ………8 1.2. Rzeczy jako przedmiot prawa cywilnego……… 9 1.3. Prawo własności………11 1.4. Nabycie i utrata własności………12 1.5. Współwłasność………14 1.6. Ochrona własności………15 1.7. Instytucja posiadania………17 1.8. Współposiadanie……… 18 1.9. Posiadanie a dzierżawa i władztwo prekaryjne……… 19 Rozdział II. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Organizacja i funkcjonowanie Straży Gminnej

> Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział I. Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej 1.1. Pojęcie policji administracyjnej……….7 1.2. Systematyka organów pełniących funkcje policji administracyjnej……….10 1.3. Prawne formy działania……….14 Rozdział II. Organizacja prawna straży gminnych 2.1. Rys historyczny……….24 2.2. Tryb tworzenia straży gminnych……….26 2.3. Organizacja i struktura organizacyjna straży gminnych……….31 2.4. Nadzór nad strażami gminnymi……….34 Rozdział III.…
Przeczytaj więcej

Działalność Związku Gmin Wiejskich RP.

> Wstęp Rozdział I Zarys historii Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział II Władze Związku i ich struktura Rozdział III Kongresy gmin Rozdział IV Współpraca rządu ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział V Związek a Unia Europejska Rozdział VI Ochrona środowiska i oświata Zakończenie Bibliografia

Organizacja i struktura administracji celnej w wybranych krajach UE.

> Wstęp……….3 Rozdział I Zadania administracji celnej w ochronie wspólnego obszaru celnego. 1.1. Model funkcjonowania administracji celnej przyjęty przez Wspólnoty Europejskie……….6 1.2. Znaczenie administracji celnej w działaniach na rzecz ochrony wspólnego obszaru celnego……….22 1.3. Cechy wspólne administracji celnej państw członkowskich Unii Europejskiej……….26 Rozdział II Rozwiązania strukturalno organizacyjne i kompetencje na przykładzie wybranych administracji celnych państw…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie rady gminy na przykładzie rady w XYZ.

> Wstęp………2 Rozdział I. Samorząd Gminny w systemie administracji publicznej 1. Pojęcie samorządu i jego rozwój w Polsce………4 2. Gmina w systemie Samorządu terytorialnego………14 Rozdział II Zadania i kompetencje Rady gminy 1. Rada gminy i organizacja jej działalności………24 2. Właściwość Rady gminy………27 Rozdział III. Rada gminy jako organ stanowiący. 1. Powoływanie i kadencja Rady gminy………29…
Przeczytaj więcej

Udział mieszkańców w zarządzaniu gminą.

> Skróty……….2 Wstęp ……….3 Rozdział I. Zagadnienie wstępne 1.1. Pojęcie prawa administracyjnego i administracji publicznej ……….5 1.2. Źródła prawa administracyjnego ……….7 1.3. Pojęcie organu administracji publicznej……….. 9 1.4. Zakres właściwości organów administracji publicznej ……….10 1.5. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne………. 10 1.6. Smorząd jako forma organizacji zdecentralizowanej ……….12 1.7. Podstawy prawne ustroju samorządu terytorialnego w…
Przeczytaj więcej

Zakaz konkurencji w zakładzie pracy.

> Wstęp……….3 Rozdział 1. „Interes gospodarczy pracodawcy” jako przedmiot ochrony 1.1. Pojęcie „interes gospodarczy pracodawcy” ……….5 1.2. Rola „interesu gospodarczego” w stosunku pracy ……….8 1.3. Obowiązek lojalności wobec pracodawcy ……….10 Rozdział 2. Regulacje prawne na temat zakazu konkurencji 2.1. Kodeks pracy………. 23 2.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji………. 33 2.3. Kodeks spółek handlowych ……….39 Rozdział…
Przeczytaj więcej

Wyłączenie pracownika i organu w ogólnym postępowaniu administracyjnym.

> Wykaz skrótów ……..5 Wstęp ……..7 Rozdział I Ogólna charakterystyka postępowania administracyjnego. ……..9 Rozdział II Podstawy wyłączenia pracownika oraz członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu. 1 Uwagi wstępne ……..19 2 Bliskość wobec stron postępowania ……..23 3 Bliskość wobec sprawy ……..28 4 Wyłączenie pracownika z mocy postanowienia ……..34 5 Wyłączenie członka organu kolegialnego ……..36 Rozdział…
Przeczytaj więcej

Zawieszenie postępowania w procedurze sądowoadministracyjnej.

> Streszczenie Wstęp Rozdział 1. Sądownictwo administracyjne 1. Geneza i funkcje sądownictwa administracyjnego 2. Organizacja, ustrój i kompetencje sądów administracyjnych 3. Wymiar sprawiedliwości i jego organy 4. Rola sądów administracyjnych w systemie organów państwa 5. Organizacja sądów administracyjnych 6. Organy sądów administracyjnych i ich zadania 7. Sędziowie sądów administracyjnych Rozdział 2. Różne ujęcia zasady ‚prawo…
Przeczytaj więcej

Ustawodawstwo w Polsce.

> Wstęp………. 4 Rozdział 1. Zagadnienia ogólne związane z ustawodawstwem 1.1. Legislacja – zagadnienia ogólne………. 5 1.2. Legislator – funkcja i zadania………. 6 1.3. Ustawa i jej miejsce w systemie źródeł prawa………. 8 Rozdział 2. Prawne zasady procesu legislacji w demokratycznym państwie prawa 2.1. Ogólne zasady w demokratycznym państwie prawa………. 13 2.1.1 Zasady prawa –…
Przeczytaj więcej

Elektroniczne postępowanie administracyjne.

> Wstęp………2 Rozdział I Informatyzacja administracji publicznej 1.1. Istota znaczenia informatyzacji administracji………5 1.2. Zastosowanie technologii informacyjnych w administracji………9 1.3. Podstawy prawne e-postępowania………11 Rozdział II Czynności elektroniczne w administracji publicznej. 2.1. Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych………17 2.2. Elektroniczne załatwienie sprawy………19 2.3. Czynności urzędowe a czynności prawne………23 2.4. Forma elektronicznych czynności prawnych………25 2.5. Środki komunikacji elektronicznej do…
Przeczytaj więcej

Funkcje ustrojowe Sejmu RP.

> Wstęp………6 Rozdział I Pozycja ustrojowa Sejmu RP 1.1. Rys historyczny ……… 6 1.2. Sejm w systemie trójpodziału władzy ……… 8 1.3. System wyborczy do Sejmu ……… 14 1.3.1. Zasada powszechności ……… 15 1.3.2. Zasada równości ……… 18 1.3.3. Zasada tajności ……… 20 1.3.4. Zasada bezpośredniości ……… 22 1.3.5. Inne zasady ……… 23 1.4. Kadencja…
Przeczytaj więcej

Prawa i obowiązki pracownika w prawie polskim.

> Wstęp………..3 Rozdział 1. Podstawowe prawa pracowników 1.1. Prawa dotyczące wynagrodzenia i czasu pracy……….. 6 1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ………..11 1.3. Prawo do urlopu……….. 13 Rozdział 2. Dodatkowe prawa pracownicze 2.1. Prawo do terminowego wypowiedzenia……….. 15 2.2. Prawo do tworzenia związków zawodowych w miejscu pracy ………..19 2.3. Prawo do świadczeń socjalnych ………..24 Rozdział 3.…
Przeczytaj więcej

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu lokalu mieszkalnego.

> Wstęp…………4 Rozdział 1. Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu nieruchomości 1.1. Źródła finansowania nieruchomości 1.2. Cechy kredytu hipotecznego………..9 1.3. Istota kredytu hipotecznego……….. 12 1.4. Istota pożyczki hipotecznej ………..15 1.5. Hipoteka jako zabezpieczenie……….. 17 1.6. Koszty kredytu hipotecznego ………..26 Rozdział 2. Rynek nieruchomości w Krakowie i okolicach 2.1. Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. ………..32 2.2. Podaż…
Przeczytaj więcej

Miejsce i rola Samorządu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.

> Wstęp Streszczenie Słowa kluczowe Rozdział I Województwo lubelskie- funkcjonowanie, rozwój, polityka 1.1 Położenie województwa lubelskiego- zalety i wady 1.2 Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 1.3 Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny 1.4 Wpływ funduszy europejskich na rozwój województwa Rozdział II Polityka regionalna i programy ułatwiające jej prowadzenie 2.1 Geneza cele i założenia polityki regionalnej w Polsce 2.2 Podstawy…
Przeczytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako zadanie administracji publicznej.

> Wstęp Rozdział 1. Istota i funkcje sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw 1.2. Istota małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 2. Władze publiczne wobec rozwoju przedsiębiorczości 2.1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 2.2. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 2.3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot zainteresowania…
Przeczytaj więcej

Działania administracyjne w zakresię bezpieczeństwa państwa.

> Wstęp…………2 Rozdział I Funkcje i organizacja administracji publicznej w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa. 1.1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa…………4 1.2. Przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa państwa…………6 1.3. Rodzaje decydentów z zakresu bezpieczeństwa w Polsce…………13 Rozdział II Obszary współdziałania organów administracji rządowej z samorządem terytorialnym w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 2.1. Organy zarządzania kryzysowego w…
Przeczytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne na przykładzie powiatu XYZ.

> Wstęp………5 Rozdział 1 Podstawowa siatka pojęć 1.1. Partnerstwo publiczno-prywatne………7 1.2. Współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego……….8 1.3. Podmiot publiczny………9 1.3.1. Jednostki sektora finansów publicznych………10 1.3.2. Osoby prawne mające na celu zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym……….13 1.3.3. Związki podmiotów publicznych………14 1.4. Partner prywatny………15 1.4.1. Przedsiębiorca polski………15 1.4.2. Przedsiębiorca zagraniczny……… 15 1.5. Przedsięwzięcie ………16 1.5.1. Roboty…
Przeczytaj więcej

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XXX.

> Wstęp………. 5 Rozdział I. Geneza, istota oraz struktura samorządu terytorialnego. 1. Geneza samorządu terytorialnego………..7 2. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego……….. 11 2.1. Podmiot i przedmiot samorządu terytorialnego. ……….12 2.2. Zadania samorządu terytorialnego……….. 15 2.3. Nadzór nad samorządem terytorialnym. ……….18 2.4. Struktura samorządu terytorialnego……….. 20 Rozdział II. Zadania samorządu gminnego. 1. Zadania własne gminy……….. 23…
Przeczytaj więcej

Dualizm władzy wykonawczej w Polsce

> Wstęp………4 Rozdział I Geneza i charakterystyka władzy wykonawczej 1.1. Geneza władzy wykonawczej………5 1.2. Modele władzy wykonawczej………10 1.3. Ewolucja władzy wykonawczej w Polsce………11 Rozdział II Władza wykonawcza w postanowieniach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 2.1. Charakterystyka dualizmu władzy wykonawczej w Polsce………28 2.2. Kompetencje Prezydenta RP………31 2.3. Kompetencje Rady Ministrów………39 2.4. Odpowiedzialność…
Przeczytaj więcej

Prawne formy działania administracji.

> Wstęp Kryterium władztwa Kryterium skutku prawnego Kryterium stosunku do obowiązującego prawa Kryterium charakteru działania prawnego Kryterium sfery skutku prawnego Kryterium adresata skutku prawnego Akt normatywny Akt administracyjny Ugoda administracyjna Uznanie administracyjne Umowa cywilnoprawna Umowa publicznoprawna Czynności materialno-techniczne Czynności społeczno-organizatorskie Przyrzeczenie administracyjne Opinia Porozumienia administracyjne Bezczynność administracji Milczenie administracji Akty i czynności egzekucyjne

Pozycja prawna organu wykonawczego gminy.

> Wstęp Rozdział I Rozwój administracji centralnej i samorządowej-rys historyczny 1.Geneza państwa-koncepcje jego powstania 2.Rozwój administracji centralnej do początku XX wieku 3.Rozwój administracji centralnej w XX i XXI wieku 4.Geneza i rozwój administracji samorządowej do chwili obecnej Rozdział II Organizacja administracji samorządowej i samorządu 1.System podmiotów i organów w administracji samorządowej. Gmina, powiat, województwo. Uregulowania…
Przeczytaj więcej