Tag: administracja tematy

Instytucja wylaczenia w postepowaniu administracyjnym. 4.45/5 (40)

Wstęp………2 Rozdzial I. instytucja wylaczenia 1. Wylaczenia jako instrument zapewniajacy bezstronnosc postępowania administracyjnego…..3 2. Rodzaje wylaczen. …..5 3. Instytucja i przesłanki wylaczenia pracownika i czlonka organu kolegialnego……6 4. Instytucja i przesłanki wylaczenia organu administracji publicznej. …..13 5. Instytucja wylaczenia bieglego sadowego od sporządzenia opinii w sprawie administracyjnej……18 Rozdzial II. Podmioty podlegajace wylaczeniu na mocy KPA […]

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy 4.38/5 (61)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy Rozdzial II. Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu do kodeksu pracy 2.1 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z kodeksu pracy 2.2 Skladniki wynagrodzeń wynikajace z […]

Wspólpraca miasta Sosnowiec z miastami partnerskimi. 4.26/5 (87)

Wstęp………. 2 Rozdzial 1 Wprowadzenie do stosunków miedzynarodowych 1.2. Pojecie i istota stosunków miedzynarodowych………. 4 1.2. Uczestnicy stosunków miedzynarodowych ……….9 1.3. Regionalizm w stosunkach miedzynarodowych ……….15 Rozdzial 2 Partnerstwo jako rodzaj współpracy miedzynarodowej 2.1. Wspólpraca miedzynarodowa na rzecz rozwoju miast ……….19 2.2. Istota i znaczenie partnerstwa ……….22 2.3. Partnerstwo w realizacji projektów ……….28 Rozdzial 3 […]

Organizacja i tryb działania Rady Ministrów. 4.33/5 (67)

Wstęp……………5 Rozdzial I. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów……………7. 1. Status ustrojowy Rady Ministrów w perspektywie historycznej. 2. Rada Ministrów w Konstytucji marcowej. 3. Nowela sierpniowa z 1926 roku. 4. Rzad w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku. 5. Rada Ministrów w świetle Malej konstytucji z 19 lutego 1947 roku. 6. Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 […]

Podpis elektroniczny i jego wykorzystanie w instytucjach finansowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 4.33/5 (36)

> Wstęp ………. 3 Rozdział I. Charakterystyka podpisu elektronicznego 1.1. Geneza instytucji podpisu elektronicznego……… 6 1.2. Regulacje prawne……… 12 1.3. Elektroniczna forma czynności prawnych ……… 18 1.4. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy ……… 20 Rozdział II. Certyfikaty 2.1. Certyfikat zwykły……… 23 2.2. Certyfikat kwalifikowany………27 2.3. Urzędy certyfikacji……… 32 2.4. Listy CRL ………35 Rozdział III. Bezpieczeństwo […]

Bezpieczeństwo Narodowe Rzeczypospolitej Polski 4.33/5 (43)

> Wstęp Rozdział 1 Polska w zmieniającej się Europie 1.1 Nowy wymiar Polskiej polityki zagranicznej 1.2 Pierwsze kontakty do partnerskiej współpracy 1.3 Polska w NATO – podstawowe akty prawne Rozdział 2 Gwarancje bezpieczeństwa 2.1 Powstanie nowych gwarancji bezpieczeństwa 2.2 Nowy model bezpieczeństwa po rozszerzeniu NATO 2.3 Bezpieczeństwo narodowe Polski i jego potencjalne zagrożenia Rozdział 3 […]

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. 4.44/5 (41)

> Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Warunki ogólne i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Wprowadzenie do zasad rządzących zaspokajaniem należności w postępowaniu podziałowym Rozdział II Rodzaje należności podlegające zaspokojeniu jako wynik zasady uprzywilejowania 2.1 Kategorie należności i kolejność ich zaspokojenia – uwagi ogólne 2.2 Koszty egzekucyjne 2.3 Należności […]

Statut jako podstawa prawna działania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ. 4.5/5 (34)

> Wstęp ……….3 Rozdział I. Prawodawstwo gminne 1.1. Źródła prawa w państwie ……….5 1.2. Hierarchia aktów prawnych w państwie ……….8 1.3. Formalno – prawna strona aktów prawnych w gminie ……….15 Rozdział II. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 2.1. Gmina jako wspólnota lokalna ……….20 2.2. Władze gminy………. 23 2.3. Organy stanowiące samorząd gminny i ich funkcje………. […]

Finansowanie jednostki budżetowej na przykładzie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. 4.44/5 (57)

> Wstęp Rozdział 1 System finansowy jednostek budżetowych 1.1. Definicja jednostki budżetowej i jej rodzaje 1.2. Charakterystyka jednostki budżetowej 1.3. Metody rozliczania jednostek budżetowych 1.4. System planowania budżetowego w oparciu o normy budżetowe Rozdział 2 Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie 2.1. Powołanie i podstawy prawne działania Komendy Stołecznej Policji w […]

Kompetencje prawne gminy. 4.31/5 (42)

Wstęp………….2 Rozdział 1 Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania 1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3 1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13 1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15 1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20 Rozdział 2 Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna 2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW […]

Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej na przykładzie gminy XYZ. 4.33/5 (18)

> Wstęp……….. 3 Rozdział I. Pojęcie gospodarki komunalne. 1. Zadania własne………..7 a) Zadania z zakresu użyteczności publicznej………..8 b) Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej………..11 2. Zadania zlecone………..13 Rozdział II. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. Rozdział III. Formy prawne prowadzenia gospodarki komunalnej. 1. Samorządowy zakład budżetowy………..18 2. Jednostka budżetowa……….. 21 3. Spółki prawa handlowego………..23 4. Powierzanie […]

Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją. 4.4/5 (42)

> Wstęp. Rozdział I Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich 1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa 1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym 1.3 Administracja celna a rozbiory Polski Rozdział II Prawo celne i polska administracja celna 2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku 2.2 Polskie prawo celne 2.3 Obowiązki i prawa osób […]

Rola i funkcje Sądu Najwyższego w polskim wymiarze sprawiedliwości. 4.36/5 (36)

> Wstęp……….4 Rozdział I Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej 1.1.Ustrój i zasady działania sądów w Polsce………. 6 1.2. Historia i pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego ……….11 1.3.Sąd Najwyższy a inne władze………. 23 Rozdział II Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego i jego funkcje 2.1. Organizacja wewnętrzna Sądu Najwyższego………. 29 2.2. Sędziowie Sądu Najwyższego ……….37 2.3. Funkcje Sądu Najwyższego […]

Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne. 4.41/5 (46)

> Wstęp……….4 Przedszkole, jego funkcje i rola w rozwoju społeczeństwa 1.1. Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka……….6 1.2. Cele i założenia edukacji przedszkolnej……….7 1.3. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce……….13 1.4. Przegląd form wychowania przedszkolnego……….19 1.5. Kto może założyć przedszkole……….22 Rozdział 2 Metody finansowania, dotacje, subwencje 2.1. Metody finansowania……….27 2.2. Istota dotacji……….31 2.3. Istota subwencji……….36 […]

Organizacja i działanie cywilnych służb specjalnych w Polsce. 4.31/5 (39)

> Wykaz skrótów………..3 Wprowadzenie……….. 5 Rozdział I. Zagadnienia wstępne – organizacja i działanie 1.1. Organizacja ………..7 1.2. Działanie administracji publicznej ………..9 1.3. Służby specjalne – ogólna charakterystyka………..11 Rozdział II. Organizacja cywilnych służb specjalnych 2.1. Organizacja CBA ………..18 2.2. Organizacja ABW ………..23 2.3. Organizacja AW ………..28 Rozdział III. Działanie cywilnych służb specjalnych 3.1. Uprawnienia funkcjonariuszy służb […]

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 4.32/5 (44)

> Wstęp……….2 Rozdział I. Osobowość i zadania gminy. 1. Osobowość prawna gminy………..5 2. Zadania i kompetencje gminy. Rozdział II. Organy gminy. 1. Rada Gminy………..19 2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy………..33 1. Budżet gminy. 2. Dochody i wydatki gminy. Rozdział IV. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gminy………..42 1. Zakres nadzoru. 2. Środki nadzoru. […]

Rada Ministrów jako organ centralnej administracji rządowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. 4.47/5 (47)

> Wstęp………5 Rozdział I Powoływanie i dymisja Rady Ministrów. 1. Tryb powoływania Rady Ministrów………7 2. Dymisja Rady Ministrów………12 Rozdział II Skład Rady Ministrów. 1. Prezes Rady Ministrów………18 2. Wiceprezes Rady Ministrów………21 3. Ministrowie………22 4. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów………25 Rozdział III Zakres działania Rady Ministrów. 1. Funkcje Rady Ministrów………26 1.1 funkcja wykonawcza………27 1.2 funkcja kierowniczo […]

Zakaz konkurencji jako przejaw ochrony interesu pracodawcy. 4.37/5 (65)

> Wstęp………..2 Rozdział I.Pojęcie, geneza i znaczenie zakazu konkurencji. 1.1. Pojęcie i znaczenie zakazu konkurencji………..4 1.2. Zakres terytorialny zakazu konkurencji………..5 1.3. Zakaz konkurencji w prawie pracy a inne gałęzie prawa………..7 1.4. Postacie, przejawy i formy działalności konkurencyjnej pracownika………..11 1.4.1 Kryteria kwalifikowania działalności pracownika jako konkurencyjnej………..11 1.4.2. Działalność konkurencyjna pracownika jako działalność gospodarcza………..13 Rozdział II. Interes […]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 4.39/5 (44)

> Wykaz skrótów……….5 Wstęp……… 9 Rozdział I. System aktów zagospodarowania przestrzennego 1.Charakterystyka systemu zagospodarowania przestrzennego i zasady prawa zagospodarowania przestrzennego……… 13 2.Gmina jako podstawowa jednostka systemu zagospodarowania przestrzennego……… 19 3.Zagospodarowanie przestrzenne w województwie……… 25 4.Zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym……… 29 Rozdział II. Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1.Istota miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……… 35 2.Funkcje […]

Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. 4.28/5 (40)

> Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….4 Rozdział I. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego. 1.1. Odwołanie jako środek zaskarżenia nieprawomocnych rozstrzygnięć administracji publicznej……….6 1.2. Zażalenie, czyli metoda wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych wydanych w toku postępowania instancyjnego……….23 1.3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, czyli samokontrola organu administracji publicznej jako quasi odwołanie……….25 1.4. Wznowienia postępowania, jako […]

Problem finansowania zadań oświatowych na przykładzie Gminy XYZ. 4.36/5 (36)

> Streszczenie……….2 Wstęp……….3 Rozdział 1 Uregulowania prawne dotyczące finansowania oświaty przez gminy. 1.1. Gospodarka finansowa gminy……….5 1.2. Kompetencje i zadania gminy w zakresię oświaty……….12 1.3. Finansowanie zadań oświatowych w gminach……….24 1.3.1. Ogólne zasady gospodarki finansowej……….24 1.4. Źródła finansowania oświaty……….30 Rozdział 2 Subwencja ogólna.2 2.1. Zasady podziału subwencji ogólnej……….32 2.2. Zmiana ustalania części oświatowej subwencji ogólnej […]

Policyjne jednostki antyterrorystyczne w Polsce. 4.43/5 (40)

> Wstęp ……..4 Rozdział 1. Policyjne jednostki antyterrorystyczne w cieniu terroryzmu. 1.1. Terroryzm a siły policyjne przeznaczone do jego zwalczania ………7 1.2. Struktury organizacyjne oddziałów antyterrorystycznych policji ………9 1.3. Zarys powstania grup antyterrorystycznych w Polsce………11 Rozdział 2. Broń i wyposażenie. 2.1. Broń ……… 13 2.1.1. Broń krótka i długa ……… 15 2.1.2. Broń do działań […]

Wykorzystanie funduszy unijnych na finansowanie zadań miasta. 4.3/5 (44)

> Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Polityka regionalna Unii Europejskiej. 1.1. Pojęcie regionu w Unii Europejskiej……….. 4 1.2. Pojęcie i geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej……….. 5 1.3. Cele polityki regionalnej do roku 2006……….. 7 1.4. Podstawowe zasady polityki regionalnej w Unii Europejskiej……….. 9 1.5. Budżet polityki regionalnej……….. 10 1.6. Cele polityki regionalnej na lata 2007-2013……….. 11 […]

Charakterystyka służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 4.53/5 (30)

> Wstęp………..5 Rozdział 1. Polskie Służby specjalne – zarys historyczny oraz podstawowe pojęcia 1.1. Geneza wywiadu i kontrwywiadu w Polsce………..7 1.2. Służby specjalne II Rzeczypospolitej………..9 1.3. Polskie Służby specjalne z czasów II Wojny Światowej………..12 1.4. Polskie Służby specjalne okresu PRL………..13 Rozdział 2. Szczególny charakter funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2.1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego………..17 2.2. Nabór do […]