Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.

Rozdzial I. Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej. 1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej. 2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych. 3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych. Rozdzial II. Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych. 1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej. 2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu Więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Charakterystyka analizy finansowej 1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej 1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie 1.3.1. Uklad i tresc bilansu 1.3.2. Rachunek zysków i strat 1.3.3. Budowa sprawozdania Więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN

Wstęp……….1 Rozdzial 1 Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2 Rozdzial 2 Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6 Rozdzial 3 Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5 1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8 1.3. Metody analizy finansowej………. 11 1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. Więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).

Wstęp Rozdzial I. Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej 1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów 1.2 Ewolucja nadzoru finansowego 1.3 Obszary nadzoru finansowego 1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany Rozdzial II. Komisja Nadzoru Więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa 1.1. Metody majatkowe………. 5 1.2. Metody dochodowe………. 6 1.3. Metody mieszane………. 7 1.4. Metody porównawcze………. 8 Rozdzial 2. Analiza fundamentalna oraz jej skladniki 2.1. Analiza makrootoczenia………. 11 2.2. Analiza sektorowa………. 14 2.3. Więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie 1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4 1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6 1.2. Istota analizy finansowej……… 7 2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9 2.1 Podzial Więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Rachunkowość i sprawozdawczosc banku 1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6 1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10 1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12 1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14 Rozdzial II. Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku 2.1.Charakterystyka Bank XYZ Więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp. Rozdzial 1 Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5 1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15 Rozdzial 2 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy Więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota i metody analizy finansowej 1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5 1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12 1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17 Rozdzial II Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych Więcej

Analiza kryzysu finansowego

Wstęp………2 Rozdzial I Przyczyny wybuchu kryzysu. 1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4 1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9 Rozdzial II Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA. 2.1. Reakcja wladz………17 2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21 Rozdzial III Implikacje Więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim 1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5 1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12 1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15 1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20 1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31 Więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej

Wstęp………4 Rozdzial 1 Istota inwestycji i metody ich oceny 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9 1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23 1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25 1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29 Rozdzial 2 Przedstawienie F.H.T Więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6 1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14 1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20 Więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota i przedmiot analizy finansowej 1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5 1.2. Metody analizy finansowej ………..11 1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17 Rozdzial II Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A

Rozdzial 1. Prezentacja przedsiębiorstwa Rozdzial 2. Czesc analityczna 2.1. Cel analizy 2.2. Metody zastosowane w analizie 2.3. Zalozenia do analizy 2.4. Analiza przychodów i kosztów 2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci Więcej

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008

Wstęp………4 Rozdzial I. Charakterystyka miasta XYZ………6 1.1 Podstawowe informacje 1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ 1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi Rozdzial II. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15 2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Uwarunkowania ekonomiczne 2.3 Organizacja Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7 1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13 1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14 1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27 1.3.3. Więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.

Rozdzial 1 Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala Rozdzial 2 Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa Więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp Rozdzial I Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania. 1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej . 2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym. 3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego Rozdzial II Istota analizy finansowej w zarządzaniu Więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14 Opis strategii promocji………..14 Ankieta ………..18 Analiza SWOT………..21 Tabela 1. Analizy SWOT………..21 Podsumowanie………..24 Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej 1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4 1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11 1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18 1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23 Rozdzial II Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.

Wstęp………..5 Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7 1.2. Metody analizy finansowej……….. 10 1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14 1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25 Rozdzial II Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota analizy Więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Przedmiot i źródła analizy finansowej 1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7 1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13 1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19 1.3.1. Bilans………. 20 1.3.2. Rachunek zysków i strat………. Więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

Wstęp Rozdzial 1 Zakres i cel analizy finansowej 1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej 1.4. Rachunek zysków i strat Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych

Wstęp…………3 Rozdzial I. Rachunkowość jako system informacyjny. 1.1 Definicja rachunkowości…………4 1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4 1.3 Rachunkowość finansowa…………5 1.4 Zasady rachunkowości…………6 1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7 1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7 1.5.2 Bilans…………9 1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14 1.5.4 Informacja dodatkowa…………18 1.5.5 Więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011

Wstęp………..4 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11 3. Metody analizy finansowej………..18 4. Etapy badan analitycznych………..26 Rozdzial II. Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30 1. Wstępna Więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty

Wstęp. Rozdzial I. Zakres i cele analizy finansowej 1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5 1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7 1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10 1.3.1 Analiza bilansu …………12 1.3.2 Analiza Więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6 1.2 Klasyfikacja ryzyka………15 1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24 1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29 Rozdzial II. Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim. 2.1. Więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010

Wstęp……… 1 Rozdzial 1. Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych. 1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3 1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5 1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9 1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17 1.5. Więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011

Wstęp………..2 Rozdzial I Przeglad pismiennictwa. 1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4 1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14 1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14 1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18 1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26 1.2.3.1. Analiza Więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej. 1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej. 1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej. Rozdzial II Źródło informacji wykorzystywane w analizie. 2.1 Bilans. 2.2 Rachunek zysków i Więcej

Wartość informacyjna sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota sprawozdawczosci finansowej 1.1. Znaczenie sprawozdan finansowych………4 1.2. Cechy sprawozdan finansowych………8 1.3. Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug MSR i MSSF………12 1.4. Prace poprzedzajace sporzadzenie rocznego sprawozdania finansowego………16 1.5. Etapy sporzadzania sprawozdan finansowych oraz ich uzytkownicy………19 Rozdzial 2. Czesci Więcej

Postrzeganie problemu narkomanii przez mlodziez szkól srednich.

Wstęp…………. 3 Rozdzial I. Narkomania w świetle literatury przedmiotu badan 1.1. Analiza podstawowych pojec…………. 6 1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków …………. 12 1.2.1. Opiaty …………. 13 1.2.2. Barbiturany …………. 16 1.2.3. Amfetamina …………. 18 1.2.4. Konopie indyjskie …………. 20 1.2.5. Więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego

Wstęp………3 Rozdzial 1 Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15 1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdzial 2 Miary plynnosci Więcej

Analiza finansowa KGHM S.A.

Wstęp………..3 Rozdzial I Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa………..6 1.2 źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………..9 1.3 Bilans………..10 1.4 Rachunek zysków i strat………..13 1.5 Rachunek przeplywów pienieznych………..17 Rozdzial Więcej

Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej………..5 1.1 Istota i cel analizy ekonomiczno-finansowej 1.2 Typy analiz sporzadzanych w oparciu o dostepne informacje 1.3 Rodzaje analiz Rozdzial II. Narzedzia badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..25 2.1 Sprawozdawczość finansowa i jej regulacje prawne Więcej

Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy XYZ.

Rozdzial I Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej 1.3. Podstawy prawne sporzadzania sprawozdan finansowych 1.4. Dobór i opracowanie sprawozdan finansowych jako materialów zródlowych potrzebnych Więcej

Sprawozdania finansowe jako narzędzie oceny działalności banków

Wstęp Rozdzial 1. Cele oceny i źródłodanych 1.1. Cele oceny działalności banku 1.2. Źródła danych i informacji Rozdzial 2. Rodzaje sprawozdan finansowych banku 2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdan finansowych 2.2. Sprawozdania udostepniane szerokiej publicznosci 2.2.1. Bilans 2.2.2. Rachunek zysków i Więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ.

Wstęp……….. 2 Rozdzial I. Istota kredytów bankowych 1.1. Pojecie i funkcje kredytów ………..4 1.2. Rodzaje kredytów ………..6 1.3. Elementy umowy kredytowej ………..15 1.4. Kredyt a inne formy finansowania działalności ………..21 Rozdzial II. Ryzyko w działalności ze szczególnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego Więcej

Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzglednieniem jego plynnosci.

Wstęp………3 Rozdzial I Podstawowe problemy metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Istota analizy i jej miejsce w warunkach gospodarki rynkowej………5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa………7 Ocena warunków………7 1.2 Metody badawcze w analizie finansowej przedsiębiorstwa………9 1.3 Klasyfikacja analiz w przedsiębiorstwie………14 1.4 Źródła informacji niezbednych Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Analiza finansowa, jej sklad i cel………..5 1.1. Wyjasnienie pojecia analiza finansowa. 1.2. Elementy sprawozdania finansowego. 1.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego. 1.2.2. Rachunek zysków i strat. 1.2.3. Cash flow (rachunek przeplywów pienieznych) . Rozdzial 2. Analiza ekonomiczna Więcej

Metody i techniki badania sprawozdania finansowego na przykładzie firmy XYZ S.A

Wstęp………… 3 Rozdzial I. Istota i rola badania sprawozdania finansowego . I.1 Pojecie i znaczenie badan sprawozdan finansowych………… 6 I.2 Cele i funkcje badan sprawozdan finansowych………… 11 I.3 Podstawy prawne badan sprawozdan finansowych w Polsce ………… 14 I.4 Historia badania Więcej

Analiza kondycji finansowej Gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny. 1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego. 1.4 Zadania gminy Więcej

Adaptacja spoleczna dzieci z niepelnosprawnoscia ruchowa po I klasię szkoly podstawowej w klasię integracyjnej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Pojecie niepełnosprawności w świetle literatury 1.1 Definicja niepelnosprawnosci……….6 1.2 Klasyfikacja niepelnosprawnosci……….11 1.3 Klasyfikacja dzieci z dysfunkcja narzadu ruchu ……….18 Rozdzial II Problematyka adaptacji społecznej w srodowisku szkolnym 2.1 Pojecie adaptacji społecznej……….22 2.2 Charakterystyka potrzeb bezpieczenstwa społecznego……….25 Rozdzial Więcej

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Przeslanki i metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota i znaczenie analizy finansowej ……….4 1.2. Sprawozdawczość finansowa jako podstawa ustalenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa ………. 11 1.3. Obszary analizy wskaznikowej ……….28 Rozdzial II. Charakterystyka badanego obiektu 2.1. Więcej

Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm.

Wstęp………3 Rozdzial IPrzeslanki stosowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie. 1.1.Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza………5 1.2.Źródła informacji analitycznych………10 1.3.Istota analizy wskaznikowej………21 1.4.Metody porównan i ich zastosowania………26 Rozdzial IIAnaliza plynnosci i przeplywów cash flow jako narzedzie okreslenia sytuacji finansowej firmy. 2.1.Sprawozdanie z przeplywu Więcej

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie na wybranym przykładzie (2006-2009).

Wstęp………6 Rozdzial 1 Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej w procesię podejmowania decyzji………8 1.2. Charakterystyka sprawozdan finansowych………14 1.2.1. Uklad i tresc bilansu………18 1.2.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………23 1.2.3. Budowa sprawozdania z przeplywu Więcej

Konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw na przykładzie firmy cukierniczej XYZ.

Wstęp Rozdzial 1. Wpływ wzrostu konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw na ich zdolnosci adaptacyjne 1.1. Pojecie konkurencyjnosci w literaturze przedmiotu 1.2. Uwarunkowania umacniajace potencjal konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw Rozdzial 2. Instrumenty konkurowania polskich przedsiebiorstw 2.1. Pojecie i istota instrumentów konkurowania 2.2. Przedsiebiorczosc kluczowym Więcej

Analiza finansowa XYZ S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej……….5 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa……….12 3. Etapy badan analitycznych……….25 Rozdzial II Analiza wstepna. 1 Istota i znaczenie bilansu……….28 2. Rachunek zysków i strat……….53 Więcej