Tag: Analizy ekonomiczna pobierz prace

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.

Rozdzial I. Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej. 1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej. 2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych. 3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych. Rozdzial II. Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych. 1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej. 2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego. 3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego. 4. Metody badania stopnia…
Przeczytaj więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

Wstęp Rozdzial 1 Zakres i cel analizy finansowej 1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej 1.4. Rachunek zysków i strat 1.5. Rachunek przeplywów środków pienieznych 1.6. Metody analizy finansowej 1.7. Rodzaje analizy finansowej Rozdzial 2…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych

Wstęp…………3 Rozdzial I. Rachunkowość jako system informacyjny. 1.1 Definicja rachunkowości…………4 1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4 1.3 Rachunkowość finansowa…………5 1.4 Zasady rachunkowości…………6 1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7 1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7 1.5.2 Bilans…………9 1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14 1.5.4 Informacja dodatkowa…………18 1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18 1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20 1.5.7 Sprawozdanie z działalności…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011

Wstęp………..4 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11 3. Metody analizy finansowej………..18 4. Etapy badan analitycznych………..26 Rozdzial II. Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30 1. Wstępna analiza bilansu………..30 2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32 3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34 4.…
Przeczytaj więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty

Wstęp. Rozdzial I. Zakres i cele analizy finansowej 1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5 1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7 1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10 1.3.1 Analiza bilansu …………12 1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17 Rozdzial II. Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O. 2.1…
Przeczytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6 1.2 Klasyfikacja ryzyka………15 1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24 1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29 Rozdzial II. Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim. 2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37 2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w…
Przeczytaj więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010

Wstęp……… 1 Rozdzial 1. Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych. 1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3 1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5 1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9 1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17 1.5. TP S.A. jako operator swiadczacy usluge powszechna……… 25 1.6. Perspektywy rozwoju US i USO……… 28…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011

Wstęp………..2 Rozdzial I Przeglad pismiennictwa. 1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4 1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14 1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14 1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18 1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26 1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38 Rozdzial II Metodyka badan………..63 Rozdzial III Omówienie wyników…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej. 1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej. 1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej. Rozdzial II Źródło informacji wykorzystywane w analizie. 2.1 Bilans. 2.2 Rachunek zysków i strat. 2.3 Rachunek przeplywów pienieznych. 2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym. 2.5 Dodatkowe informacje i…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Charakterystyka analizy finansowej 1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej 1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie 1.3.1. Uklad i tresc bilansu 1.3.2. Rachunek zysków i strat 1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych Rozdzial II.Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Wstępna analiza…
Przeczytaj więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN

Wstęp……….1 Rozdzial 1 Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2 Rozdzial 2 Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6 Rozdzial 3 Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9 Rozdzial 4 Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5 1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8 1.3. Metody analizy finansowej………. 11 1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. 12 1.3.2. Analiza porównawcza………. 14 1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17 Rozdzial 2. Sprawozdania finansowe a zarzadzanie…
Przeczytaj więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).

Wstęp Rozdzial I. Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej 1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów 1.2 Ewolucja nadzoru finansowego 1.3 Obszary nadzoru finansowego 1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany Rozdzial II. Komisja Nadzoru Finansowego w polskim systemie finansowym 2.1 Ewolucja KNF 2.2 Sklad KNF 2.3 Zasady funkcjonowania KNF…
Przeczytaj więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa 1.1. Metody majatkowe………. 5 1.2. Metody dochodowe………. 6 1.3. Metody mieszane………. 7 1.4. Metody porównawcze………. 8 Rozdzial 2. Analiza fundamentalna oraz jej skladniki 2.1. Analiza makrootoczenia………. 11 2.2. Analiza sektorowa………. 14 2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16 2.4. Analiza finansowa………. 17 2.4.1. Analiza wstepna ……….18 2.4.2. Analiza wskaznikowa…
Przeczytaj więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie 1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4 1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6 1.2. Istota analizy finansowej……… 7 2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9 2.1 Podzial analiz ekonomicznych……… 11 2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach……… 14 3. Formy prezentacji wyników……… 16…
Przeczytaj więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Rachunkowość i sprawozdawczosc banku 1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6 1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10 1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12 1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14 Rozdzial II. Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku 2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19 2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20 2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp. Rozdzial 1 Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5 1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15 Rozdzial 2 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej 2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23 2.2. Rachunek zysków i…
Przeczytaj więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota i metody analizy finansowej 1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5 1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12 1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17 Rozdzial II Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych 2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25 2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych do analizy……… 27 2.2.1. Bilans…
Przeczytaj więcej

Analiza kryzysu finansowego

Wstęp………2 Rozdzial I Przyczyny wybuchu kryzysu. 1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4 1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9 Rozdzial II Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA. 2.1. Reakcja wladz………17 2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21 Rozdzial III Implikacje kryzysu dla innych Panstw swiata. 3.1. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………28 3.2. Konsekwencje kryzysowe dla…
Przeczytaj więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim 1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5 1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12 1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15 1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20 1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31 1.6. Inwestycje – ich istota rodzaje oraz rola na rynku kapitalowym ………..34 1.7. Rodzaje ryzyka…
Przeczytaj więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej

Wstęp………4 Rozdzial 1 Istota inwestycji i metody ich oceny 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9 1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23 1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25 1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29 Rozdzial 2 Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia 2.1 Prezentacja firmy ………37 2.2 Analiza SWOT firmy ………40 2.3…
Przeczytaj więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6 1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14 1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20 Rozdzial 2. Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 2.1. Wstępna analiza rachunku zysków…
Przeczytaj więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota i przedmiot analizy finansowej 1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5 1.2. Metody analizy finansowej ………..11 1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17 Rozdzial II Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna 2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21 2.2. Analiza rachunku zysków i…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A

Rozdzial 1. Prezentacja przedsiębiorstwa Rozdzial 2. Czesc analityczna 2.1. Cel analizy 2.2. Metody zastosowane w analizie 2.3. Zalozenia do analizy 2.4. Analiza przychodów i kosztów 2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci przedsiębiorstwa 2.7. Analiza przeplywu środków pienieznych 2.8. Analiza symptomów zagrozenia przedsiębiorstwa upadloscia Wnioski i rekomendacje…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008

Wstęp………4 Rozdzial I. Charakterystyka miasta XYZ………6 1.1 Podstawowe informacje 1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ 1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi Rozdzial II. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15 2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Uwarunkowania ekonomiczne 2.3 Organizacja i obowiazki zarzadu w wspólnotach mieszkaniowych 2.4 Zobowiazania finansowe najemcy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej z…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7 1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13 1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14 1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27 1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywów środków pienieznych………. 33 Rozdzial II Metody i narzedzia stosowane w ocenie…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.

Rozdzial 1 Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala Rozdzial 2 Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi. Rozdzial 3 Bilans pro forma na 31.12…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp Rozdzial I Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania. 1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej . 2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym. 3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego Rozdzial II Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody. 2. Wstępne badanie bilansu i rachunku…
Przeczytaj więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14 Opis strategii promocji………..14 Ankieta ………..18 Analiza SWOT………..21 Tabela 1. Analizy SWOT………..21 Podsumowanie………..24 Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej 1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4 1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11 1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18 1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23 Rozdzial II Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28 2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31 2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.

Wstęp………..5 Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7 1.2. Metody analizy finansowej……….. 10 1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14 1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25 Rozdzial II Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29 2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31 2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38 2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Przedmiot i źródła analizy finansowej 1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7 1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13 1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19 1.3.1. Bilans………. 20 1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23 1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26 Rozdzial II Metody oceny spółki za pomoca…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej spółki akcyjnej.

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie analizy finansowej 1.Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 2.Znaczenie i cele analizy finansowej 3.Źródła analizy finansowej Rodzial II. Wskaznikowa analiza efektywnosci finansowej 1.Wskazniki plynnosci finansowej 2.Wskazniki rentownosci 3.Wskazniki sprawnosci operacyjnej 4.Wskazniki wspomagania finansowego Rozdzial III. Ocena sytuacji finansowej spółki akcyjnej ‚Jutrzenka’ 1.Prezentacja Spólki Akcyjnej ‚Jutrzenka’ 2.Wykorzystanie wskazników plynnosci w…
Przeczytaj więcej

Zastosowanie wybranych metod analizy ekonomicznej do oceny działalności przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Jednostka gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej 1. Istota, cele i zadania przedsiebiorstw………5 2. Klasyfikacja i podzial przedsiebiorstw ………12 3. Rodzaje struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych………20 Rozdzial II. Analiza ekonomiczna jako podstawowe źródłooceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej ……… ………27 2. Rodzaje analizy oraz źródła informacji niezbednych do jej…
Przeczytaj więcej

Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.

Streszczenie………. 4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego 1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7 1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9 1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11 1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym i bilansowym………. 20 Rozdzial 2. Koszty uzyskania przychodu i przychody w prawie podatkowym i bilansowym…
Przeczytaj więcej

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez bieglego rewidenta w firmie XYZ.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporzadzania i ocena …………4 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY. 1.2. Polityka rachunkowosci w zakresię sprawozdzania finansowego 1.2.1. Zasady polityki rachunkowosci 1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów 1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez bieglego rewidenta 1.4.1. Podstawy prawne 1.4.1. Cel badania 1.4.2. Metody badania 1.4.3. Przedmiot badania 1.4.4.…
Przeczytaj więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka sektora bankowego w Polsce 1.1 Powstanie i ewolucja bankowosci 1.2 Pojecie i rola banku w gospodarce 1.3 Ewolucja bankowosci i systemu bankowego w Polsce Rozdzial II. Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej 2.1 Definicja i cel oraz przedmiot analizy finansowej 2.2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie 2.3 Typy analiz sporzadzanych w…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna

Wstęp……….2 Rozdzial I Źródła informacji do analizy i oceny sytuacji finansowej. 1.1. Istota, cel sporzadzania i funkcje sprawozdawczosci finansowej……….5 1.2. Uklad i tresc bilansu w ocenie sytuacji majatkowej i kapitalowej……….10 1.3. Istota i cechy rachunku zysków i strat……….15 1.4. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych……….19 1.5. Informacja dodatkowa oraz sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa……….21 Rozdzial II Istota…
Przeczytaj więcej

Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).

Wstęp…………4 Rozdzial I. Podstawy analizy kondycji finansowej firmy. 1.Rola analizy finansowej w procesię zarządzania…………5 2.Kierunki badan nad kondycja finansowa…………6 3.Materialy zródlowe wykorzystywane dla potrzeb analizy finansowej…………9 4.Metody analizy finansowej działalnosci…………16 5.Prezentacja najwazniejszych wskazników działalnosci…………19 Rozdzial II. Identyfikacja firmy 1.Rys historyczny firmy…………24 2.Ogólna charakterystyka działalności firmy…………25 3.Struktura organizacyjna…………27 4.Zasoby ludzkie…………28 5.Majatek firmy i źródła jego finansowania…………29…
Przeczytaj więcej

Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Płynność finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie płynności finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa………10 1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa, jako źródło informacji o płynności finansowej 2.1. Bilans, jako podstawowe źródło informacji o poziomie płynności finansowej……… 20 2.2. Ocena przydatności rachunku zysków…
Przeczytaj więcej

Wartość informacyjna sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota sprawozdawczosci finansowej 1.1. Znaczenie sprawozdan finansowych………4 1.2. Cechy sprawozdan finansowych………8 1.3. Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug MSR i MSSF………12 1.4. Prace poprzedzajace sporzadzenie rocznego sprawozdania finansowego………16 1.5. Etapy sporzadzania sprawozdan finansowych oraz ich uzytkownicy………19 Rozdzial 2. Czesci skladowe sprawozdania finansowego 2.1. Bilans jako podstawowy skladnik sprawozdan finansowych………23 2.2. Rachunek zysków i strat………33…
Przeczytaj więcej

Postrzeganie problemu narkomanii przez mlodziez szkól srednich.

Wstęp…………. 3 Rozdzial I. Narkomania w świetle literatury przedmiotu badan 1.1. Analiza podstawowych pojec…………. 6 1.2. Rodzaje i charakterystyka narkotyków …………. 12 1.2.1. Opiaty …………. 13 1.2.2. Barbiturany …………. 16 1.2.3. Amfetamina …………. 18 1.2.4. Konopie indyjskie …………. 20 1.2.5. Substancje halucynogenne ………….22 1.2.6. Kokaina ………….31 1.2.7. Inhalanty – srodki wziewne …………. 34 1.3. Uzaleznienie…
Przeczytaj więcej

Analiza plynnosci finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Wegla Kamiennego

Wstęp………3 Rozdzial 1 Istota oraz znaczenie plynnosci finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojecie oraz czynniki kształtujące plynnosc finansowa………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa………15 1.3. Plynnosc finansowa przedsiebiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdzial 2 Miary plynnosci finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego 2.1. Wskaznik plynnosci środków pienieznych………35 2.2. Wskaznik szybkiej plynnosci………36 2.3.…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa KGHM S.A.

Wstęp………..3 Rozdzial I Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 1.1 Istota, przedmiotu i zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa………..6 1.2 źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………..9 1.3 Bilans………..10 1.4 Rachunek zysków i strat………..13 1.5 Rachunek przeplywów pienieznych………..17 Rozdzial II Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz 2.1 Wstępna analiza bilansu………..21 2.2 Wstępna analiza rachunku…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa spóldzielni mieszkaniowej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej………..5 1.1 Istota i cel analizy ekonomiczno-finansowej 1.2 Typy analiz sporzadzanych w oparciu o dostepne informacje 1.3 Rodzaje analiz Rozdzial II. Narzedzia badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa………..25 2.1 Sprawozdawczość finansowa i jej regulacje prawne 2.1.1 Bilans majatkowy i jego struktura 2.1.2 Rachunek wyników 2.1.3 Rachunek przeplywów pienieznych 2.1.4 Zestawienie…
Przeczytaj więcej

Badanie dynamiki kondycji ekonomicznej na przykładzie firmy XYZ.

Rozdzial I Pojecie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2. Metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej 1.3. Podstawy prawne sporzadzania sprawozdan finansowych 1.4. Dobór i opracowanie sprawozdan finansowych jako materialów zródlowych potrzebnych do analizy finansowej Rozdzial II Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa XYZ. 2.1. Historia działalności firmy 2.2. Przedmiot…
Przeczytaj więcej

Sprawozdania finansowe jako narzędzie oceny działalności banków

Wstęp Rozdzial 1. Cele oceny i źródłodanych 1.1. Cele oceny działalności banku 1.2. Źródła danych i informacji Rozdzial 2. Rodzaje sprawozdan finansowych banku 2.1. Ogólne zasady konstrukcji sprawozdan finansowych 2.2. Sprawozdania udostepniane szerokiej publicznosci 2.2.1. Bilans 2.2.2. Rachunek zysków i strat 2.2.3. Pozostale sprawozdania finansowe 2.3. Sprawozdania zarzadcze Rozdzial 3. Ocena kondycji finansowej banku na…
Przeczytaj więcej

Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego na przykładzie banku XYZ.

Wstęp……….. 2 Rozdzial I. Istota kredytów bankowych 1.1. Pojecie i funkcje kredytów ………..4 1.2. Rodzaje kredytów ………..6 1.3. Elementy umowy kredytowej ………..15 1.4. Kredyt a inne formy finansowania działalności ………..21 Rozdzial II. Ryzyko w działalności ze szczególnym uwzglednieniem ryzyka kredytowego 2.1. Pojecie i rodzaje ryzyka bankowego ………..24 2.2. Istota i rodzaje ryzyka kredytowego……….. 30 2.3.…
Przeczytaj więcej

Ocena działalności finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzglednieniem jego plynnosci.

Wstęp………3 Rozdzial I Podstawowe problemy metodyczne analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1.1 Istota analizy i jej miejsce w warunkach gospodarki rynkowej………5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa………7 Ocena warunków………7 1.2 Metody badawcze w analizie finansowej przedsiębiorstwa………9 1.3 Klasyfikacja analiz w przedsiębiorstwie………14 1.4 Źródła informacji niezbednych do analizy finansowej………18 Rozdzial II Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. 2.1 Bilans przedsiębiorstwa………22 2.2…
Przeczytaj więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Analiza finansowa, jej sklad i cel………..5 1.1. Wyjasnienie pojecia analiza finansowa. 1.2. Elementy sprawozdania finansowego. 1.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego. 1.2.2. Rachunek zysków i strat. 1.2.3. Cash flow (rachunek przeplywów pienieznych) . Rozdzial 2. Analiza ekonomiczna struktury sprawozdania finansowego. 2.1. Analiza ogólnej sytuacji majatkowej i finansowej………..17 2.2. Analiza dynamiki i struktury…
Przeczytaj więcej