Analizy ekonomiczna prace magisterskie

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.Rozdzial I.
Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej.

1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej.
2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych.
3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych.


Rozdzial II.
Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych.

1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego.
3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego.
4. Metody badania stopnia zadluzenia.


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ.

1. Ogólna charakterystyka firmy X.
2. Analiza plynnosci finansowej firmy X za lata 2011-2013.
...

więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.


Rozdzial 1
Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala


Rozdzial 2
Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa zwiazane z dotychczasowymi, oferowanymi i wprowadzanymi papierami wartosciowymi.


Rozdzial 3
Bilans pro forma na 31.12 2006 r...

więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp

Rozdzial I
Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania.

1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej .
2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym.
3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego


Rozdzial II
Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym.

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody.
2. Wstępne badanie bilansu i rachunku zysków i strat.
3. Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial III
Bilans i rachunek zysków i strat jako źródłoinformacji dla potrzeb oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

1. Istota i uklad bilansu.
2...

więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple


Wstęp………..3

Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3

Analiza PEST………..,………..4
Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7
Opis strategii segmentacyjnej………..8
Opis polityki cenowej……….. ………..11
Opis strategii dystrybucji………..14
Opis strategii promocji………..14
Ankieta ………..18
Analiza SWOT………..21
Tabela 1. Analizy SWOT………..21


Podsumowanie………..24

Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25


więcej

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej

1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4
1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11
1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18
1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23


Rozdzial II
Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28
2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31
2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula S.A……….32
2.4. Struktura sprzedaży marki Vistula……….33


Rozdzial III
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Vistula S.A.

3.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa……….39
3.2. Analiza SWOT firmy Vistula S...

więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.


Wstęp………..5

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej

1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7
1.2. Metody analizy finansowej……….. 10
1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14
1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25

Rozdzial II
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29
2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31
2.3. Wskazniki sprawnosci ………..38
2.4. Wskazniki zadluzenia ………..42
2.5. Wskazniki rentownosci ………..45

Rozdzial III
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

3.1. Rys historyczny i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 49
3.2. Wstępna analiza sprawozdan finansowych spólki ………....

więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011Wstęp……….5

Rozdzial I
Przedmiot i źródła analizy finansowej

1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7
1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13
1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19
1.3.1. Bilans………. 20
1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23
1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26


Rozdzial II
Metody oceny spółki za pomoca analiz

2.1. Analiza wstepna sytuacji majatkowej spólki………. 29
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………. 33
2.3. Wstępna analiza rachunku przeplywów pienieznych………. 35
2.4. Wskazniki plynnosci ……….38
2.5. Wskazniki rentownosci ……….46
2.6...

więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010


Wstęp

Rozdzial 1
Zakres i cel analizy finansowej

1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej
1.4. Rachunek zysków i strat
1.5. Rachunek przeplywów środków pienieznych
1.6. Metody analizy finansowej
1.7. Rodzaje analizy finansowej


Rozdzial 2
Charakterystyka Gospodarczego banku Wielkopolskiego

2.1. Rys historyczny, GBW
2.2 Charakterystyka GBW
2.3. Pozycja GBW na rynku


Rozdzial 3
Ocena sytuacji finansowej Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

3.1...

więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjny.

1.1 Definicja rachunkowości…………4
1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4
1.3 Rachunkowość finansowa…………5
1.4 Zasady rachunkowości…………6
1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7
1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7
1.5.2 Bilans…………9
1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14
1.5.4 Informacja dodatkowa…………18
1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18
1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20
1.5.7 Sprawozdanie z działalności jednostki…………21


Rozdzial II.
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2...

więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011


Wstęp………..4

Rozdzial I
Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4

1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4
2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11
3. Metody analizy finansowej………..18
4. Etapy badan analitycznych………..26


Rozdzial II.
Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30

1. Wstępna analiza bilansu………..30
2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32
3. Analiza wskaznikowa. Wskazniki plynnosci………..34
4. Wskazniki zadłużenia i obslugi dlugu………..38
5. Wskazniki efektywnosci………..40
6. Wskazniki rentownosci………..43
7. Wskazniki wartosci rynkowej………..47


Rozdzial III
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiors...

więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty


Wstęp.

Rozdzial I.
Zakres i cele analizy finansowej

1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5
1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7
1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10
1.3.1 Analiza bilansu …………12
1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17


Rozdzial II.
Charakterystyka grupy XYZ SP. Z O. O.

2.1 Rys historyczny oraz przedmiot działalnosci………… 22
2.2 Rynek kolejowy w Polsce…………27
2.3 Wpływ kryzysu gospodarczego na swiatowe rynki kolejowe………… 30


Rozdzial III.
Ocena kondycji finansowej XYZ SP. z o.o

3.1 Metoda wskaznikowa jako istotny element analizy finansowej………… 33
3...

więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6
1.2 Klasyfikacja ryzyka………15
1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24
1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29

Rozdzial II.
Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

2.1. Charakterystyka struktury produkcji przedsiębiorstwa piekarniczo- cukierniczo- lodziarskiego……… 37
2.2. Schematy przebiegu produkcji poszczególnych wyrobów w piekarni, cukierni i lodziarni………41
2.3. Postep techniczny jako czynnik integrujacy procesy w piekarnictwie, cukiernictwie i lodziarstwie………45
2.4...

więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010


Wstęp……… 1

Rozdzial 1.
Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych.

1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3
1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5
1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9
1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17
1.5. TP S.A. jako operator swiadczacy usluge powszechna……… 25
1.6. Perspektywy rozwoju US i USO……… 28


Rozdzial 2.
Metody pomiaru dostepnosci i jakosci usług powszechnych.

2.1. Dostepnosc i jakosc usług powszechnych……… 32
2.2. Istota i cele stosowania wskazników……… 36
2.3. Ocena zadowolenia z usług na polskim rynku telekomunikacyjnym……… 37
2.4...

więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011


Wstęp………..2

Rozdzial I
Przeglad pismiennictwa.

1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4
1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14
1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14
1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18
1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26
1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38


Rozdzial II
Metodyka badan………..63

Rozdzial III
Omówienie wyników badan.

3.1. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej XYZ S.A………..75
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa………..77
3.3. Analiza rachunku zysków i strat………..85
3.4. Analiza wskaznikowa………..89


...

więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej.


Rozdzial II
Źródło informacji wykorzystywane w analizie.

2.1 Bilans.
2.2 Rachunek zysków i strat.
2.3 Rachunek przeplywów pienieznych.
2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
2.5 Dodatkowe informacje i objasnienia.


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

3.1. Istota analizy wskaznikowej.
3.2. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa.
3.3. Pomiar sprawnosci działania przedsiębiorstwa.
3.4. Badanie rentownosci przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV

więcej