Analizy ekonomiczna prace magisterskie

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.Rozdzial I.
Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej.

1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej.
2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych.
3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych.


Rozdzial II.
Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych.

1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej.
2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu gospodarczego.
3. Rola wskazników rentownosci w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego.
4. Metody badania stopnia zadluzenia.


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy XYZ.

1. Ogólna charakterystyka firmy X.
2. Analiza plynnosci finansowej firmy X za lata 2011-2013.
...

więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011


Wstęp………..2

Rozdzial I
Przeglad pismiennictwa.

1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4
1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14
1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14
1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18
1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26
1.2.3.1. Analiza wstepna bilansu i rachunku zysków i strat………..38


Rozdzial II
Metodyka badan………..63

Rozdzial III
Omówienie wyników badan.

3.1. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej XYZ S.A………..75
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa………..77
3.3. Analiza rachunku zysków i strat………..85
3.4. Analiza wskaznikowa………..89


...

więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej.


Rozdzial II
Źródło informacji wykorzystywane w analizie.

2.1 Bilans.
2.2 Rachunek zysków i strat.
2.3 Rachunek przeplywów pienieznych.
2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
2.5 Dodatkowe informacje i objasnienia.


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

3.1. Istota analizy wskaznikowej.
3.2. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa.
3.3. Pomiar sprawnosci działania przedsiębiorstwa.
3.4. Badanie rentownosci przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV

więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial I.
Charakterystyka analizy finansowej

1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej
1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej
1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie
1.3.1. Uklad i tresc bilansu
1.3.2. Rachunek zysków i strat
1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych


Rozdzial II.
Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Wstępna analiza bilansu
2.1.1 Analiza pionowa
2.1.2 Analiza pozioma
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza wskaznikowa
2.3.1. Analiza plynnosci
2.3.2. Analiza rentownosci
2.3.3. Analiza stopnia zadluzenia
2.3.4...

więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN


Wstęp……….1

Rozdzial 1
Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2

Rozdzial 2

Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6

Rozdzial 3

Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9

Rozdzial 4

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu DCF (discounted Cash flows)………. 12

Rozdzial 5

Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa EVA (Economic Value Addead) ……….15

Rozdzial 6

Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży g i stopa wzrostu zrównowazonego SGR ………. 16

Rozdzial 7

Umiejscowienie spółki w macierzy finansowej zysku ekonomicznego………..20

Rozdzial 8

Ustalenie granic...

więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5
1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8
1.3. Metody analizy finansowej………. 11
1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. 12
1.3.2. Analiza porównawcza………. 14
1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17


Rozdzial 2.
Sprawozdania finansowe a zarzadzanie przedsiebiorstwem

2.1. Istota sprawozdan finansowych ………. 21
2.2. Bilans ………. 23
2.3. Rachunek zysków i strat ………. 27
2.4. Rachunek przeplywów pienieznych ……….31
2.5. Informacja dodatkowa ………. 37
2.6. Rola sprawozdan finansowych w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……….41


Roz...

więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).


Wstęp

Rozdzial I.
Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej

1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów
1.2 Ewolucja nadzoru finansowego
1.3 Obszary nadzoru finansowego
1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany


Rozdzial II.
Komisja Nadzoru Finansowego w polskim systemie finansowym

2.1 Ewolucja KNF
2.2 Sklad KNF
2.3 Zasady funkcjonowania KNF
2.4 Struktura organizacyjna Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
2.5 Zakres i struktura obowiazków KNF
2.6 Wspólpraca miedzynarodowa KNF


Rozdzial III.
Analiza piramid i innych oszustw na rynku finansowym

3.1 Istota piramid finansowych
3...

więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A


Wstęp ……….3

Rozdzial 1.
Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa

1.1. Metody majatkowe………. 5
1.2. Metody dochodowe………. 6
1.3. Metody mieszane………. 7
1.4. Metody porównawcze………. 8


Rozdzial 2.
Analiza fundamentalna oraz jej skladniki

2.1. Analiza makrootoczenia………. 11
2.2. Analiza sektorowa………. 14
2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16
2.4. Analiza finansowa………. 17
2.4.1. Analiza wstepna ……….18
2.4.2. Analiza wskaznikowa ……….21
2.5. Wycena wartosci akcji spólki ……….25


Rozdzial 3.
Analiza fundamentalna XYZ S.A.

3.1. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce ……….27
3.2. Sektor farmaceutyczny w Polsce oraz pozycja firmy XYZ ……….32
3.3. Analiza finansowa spółki XYZ S.A ……….36
3.3.1...

więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4
1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6
1.2. Istota analizy finansowej……… 7
2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9
2.1 Podzial analiz ekonomicznych……… 11
2.2 Metody rachunkowe stosowane w analizach……… 14
3. Formy prezentacji wyników……… 16


Rozdzial II
Podstawowe sprawozdania finansowe sporzadzone w przedsiębiorstwie i ich analiza

1. Źródła i wstepna analiza sprawozdan finansowych……… 20
1.1. Bilans……… 21
1.2. Pionowa analiza bilansu……… 25
1.3. Pozioma analiza bilansu……… 29
1.4...

więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Rachunkowość i sprawozdawczosc banku

1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6
1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10
1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12
1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14


Rozdzial II.
Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku

2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19
2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20
2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i strat …………. 30


Rozdzial III.
Wskaznikowa ocena rentownosci Banku XYZ w Warszawie S.A.

3.1.Pojecie i wskaznikowe miary rentownosci …………. 33
3.2.Rentownosc majatku …………. 37
3.3.Rentownosc kapitału wlasnego…………. 38
3.4...

więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa


Wstęp.

Rozdzial 1
Zakres i cele analizy finansowej

1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5
1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10
1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15


Rozdzial 2
Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej

2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa…………23
2.2. Rachunek zysków i strat …………30
2.3. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym…………34
2.4. Informacja dodatkowa…………36
2.5. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych (cash flow)…………38
2.6. Sprawozdanie z działalności jednostki…………41


Rozdzial 3
Analiza wskaznikowa ...

więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota i metody analizy finansowej

1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5
1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12
1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17


Rozdzial II
Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych

2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25
2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych do analizy……… 27
2.2.1. Bilans ………27
2.2.2. Rachunek zysków i strat ………32
2.2.3. Przeplywy pieniezne ………36
2.2.4. Informacja dodatkowa ………38
2.2.5. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym ………40
2.3. Istota wskaznikowej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ………42
2.3.1. Rentownosc i istota jej pomiaru……… 42
2...

więcej

Analiza kryzysu finansowego


Wstęp………2

Rozdzial I
Przyczyny wybuchu kryzysu.

1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4
1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9


Rozdzial II
Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA.

2.1. Reakcja wladz………17
2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21


Rozdzial III
Implikacje kryzysu dla innych Panstw swiata.

3.1. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………28
3.2. Konsekwencje kryzysowe dla Polski………31
3.3. Nastepstwa kryzysowe dla Europy………32


Rozdzial IV
Ocena administracji B. Obamy niwelujaca skutki kryzysu.

4.1. Skutki kryzysu globalnego………36
4.2. Polityka antykryzysowa prezydenta Obamy………43


Zakończenie………46
Bibliografia………48
Spis tabel………...

więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy


Wstęp ………..3

Rozdzial I
Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim

1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5
1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12
1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15
1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20
1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31
1.6. Inwestycje – ich istota rodzaje oraz rola na rynku kapitalowym ………..34
1.7. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitalowym ………..39


Rozdzial II
Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowanie wartosci firmy dla akcjonariuszy

2.1. Wartość firmy jej koncepcje i standardy ………..46
2.2. Metody wyceny wartosci przedsiębiorstwa ………..51
2.3...

więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej


Wstęp………4

Rozdzial 1
Istota inwestycji i metody ich oceny

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9
1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23
1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25
1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29


Rozdzial 2
Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia

2.1 Prezentacja firmy ………37
2.2 Analiza SWOT firmy ………40
2.3 Analiza sytuacji na rynku cukrowym ………42
2.4 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe ………45
2.5 Analiza finansowa Firmy ………50


Rozdzial 3
Prezentacja inwestycji

3.1 Charakterystyka inwestycji ………56
3.2 Kosztorys inwestycji ………58
3.3...

więcej