Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X za lata 2011-2013.

Rozdzial I. Istota i cele analizy ekonomiczno-finansowej. 1. Pojecie analizy ekonomiczno-finansowej. 2. Rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych. 3. Charakterystyka podstawowych sprawozdan finansowych. Rozdzial II. Rola analizy wskaznikowej w systemie analiz ekonomiczno-finansowych. 1. Ogólna charakterystyka analizy wskaznikowej. 2. Problematyka badania plynnosci finansowej podmiotu Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Pojecie analizy finansowej………. 7 1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13 1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14 1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27 1.3.3. Więcej

Analiza finansowa i kapitaloa Comes SA.

Rozdzial 1 Charakterystyka analizowanej spółki oraz branzy, w której ona dziala Rozdzial 2 Rodzaje i charakterystyka emitowanych i wprowadzanych przez spólke papierów wartosciowych. Liczba i rodzaj papierów wartosciowych (które z papierów sa emitowane, sprzedawane i na jakich rynkach itp.) Prawa Więcej

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‚XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp Rozdzial I Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania. 1. Pojecie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej . 2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym. 3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego Rozdzial II Istota analizy finansowej w zarządzaniu Więcej

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14 Opis strategii promocji………..14 Ankieta ………..18 Analiza SWOT………..21 Tabela 1. Analizy SWOT………..21 Podsumowanie………..24 Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej 1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4 1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11 1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18 1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23 Rozdzial II Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ.

Wstęp………..5 Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7 1.2. Metody analizy finansowej……….. 10 1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14 1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25 Rozdzial II Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota analizy Więcej

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011

Wstęp……….5 Rozdzial I Przedmiot i źródła analizy finansowej 1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7 1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13 1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19 1.3.1. Bilans………. 20 1.3.2. Rachunek zysków i strat………. Więcej

Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

Wstęp Rozdzial 1 Zakres i cel analizy finansowej 1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi 1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej 1.4. Rachunek zysków i strat Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych

Wstęp…………3 Rozdzial I. Rachunkowość jako system informacyjny. 1.1 Definicja rachunkowości…………4 1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4 1.3 Rachunkowość finansowa…………5 1.4 Zasady rachunkowości…………6 1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7 1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7 1.5.2 Bilans…………9 1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14 1.5.4 Informacja dodatkowa…………18 1.5.5 Więcej

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011

Wstęp………..4 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11 3. Metody analizy finansowej………..18 4. Etapy badan analitycznych………..26 Rozdzial II. Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30 1. Wstępna Więcej

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty

Wstęp. Rozdzial I. Zakres i cele analizy finansowej 1.1 Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5 1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7 1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10 1.3.1 Analiza bilansu …………12 1.3.2 Analiza Więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w przedsiębiorstwie piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. 1.1 Geneza i definicja ryzyka ……… 6 1.2 Klasyfikacja ryzyka………15 1.3 Zarządzanie ryzykiem……… 24 1.4 Metody i techniki kontroli ryzyka……… 29 Rozdzial II. Proces produkcji ryzyka w działalności piekarniczo- cukierniczo- lodziarskim. 2.1. Więcej

Analiza statystyczna wskazników dostepnosci i jakosci usługi powszechnej na przykładzie TP S.A. w latach 2006-2010

Wstęp……… 1 Rozdzial 1. Usluga powszechna na wspólczesnym rynku usług telekomunikacyjnych. 1.1. Przedmiot prawa telekomunikacyjnego – propedeutyka……… 3 1.2. Geneza i idea usługi powszechnej……… 5 1.3. Wybrane aspekty prawne dotyczace USO……… 9 1.4. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego w Polsce……… 17 1.5. Więcej

Analiza finansowa XYZ S.A. w latach 2007-2011

Wstęp………..2 Rozdzial I Przeglad pismiennictwa. 1.1. Charakterystyka przemyslu chemicznego w Polsce i naswiecie………..4 1.2. Podstawy sporzadzania analizy finansowej przedsiębiorstwa………..14 1.2.1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..14 1.2.2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..18 1.2.3. Etapy badan analitycznych………..26 1.2.3.1. Analiza Więcej

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka analizy finansowej. 1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej. 1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej. Rozdzial II Źródło informacji wykorzystywane w analizie. 2.1 Bilans. 2.2 Rachunek zysków i Więcej

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Charakterystyka analizy finansowej 1.1. Pojecie, istota i zakres analizy finansowej 1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie 1.3.1. Uklad i tresc bilansu 1.3.2. Rachunek zysków i strat 1.3.3. Budowa sprawozdania Więcej

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN

Wstęp……….1 Rozdzial 1 Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2 Rozdzial 2 Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6 Rozdzial 3 Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Więcej

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5 1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8 1.3. Metody analizy finansowej………. 11 1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. Więcej

Rola nadzoru KNF w zapobieganiu zjawiskom niepozadanym na rynku finansowym (w systemie bankowym).

Wstęp Rozdzial I. Nadzór finansowy i jego rola w utworzeniu stabilnosci finansowej 1.1 Struktura systemu finansowego: przesłanki zagrozen stabilnosci poszczególnych sektorów 1.2 Ewolucja nadzoru finansowego 1.3 Obszary nadzoru finansowego 1.4 Model Nadzoru finansowego: skonsolidowany i nieskonsolidowany Rozdzial II. Komisja Nadzoru Więcej

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Pojecie wyceny wartosci przedsiębiorstwa 1.1. Metody majatkowe………. 5 1.2. Metody dochodowe………. 6 1.3. Metody mieszane………. 7 1.4. Metody porównawcze………. 8 Rozdzial 2. Analiza fundamentalna oraz jej skladniki 2.1. Analiza makrootoczenia………. 11 2.2. Analiza sektorowa………. 14 2.3. Więcej

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej na podstawie sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Charakterystyka i rodzaje analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie 1. Analiza ekonomiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa……… 4 1.1. Przedmiot analizy techniczno-ekonomicznej……… 6 1.2. Istota analizy finansowej……… 7 2. Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej……… 9 2.1 Podzial Więcej

Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.

Wstęp ………….3 Rozdzial I. Rachunkowość i sprawozdawczosc banku 1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6 1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10 1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12 1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14 Rozdzial II. Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku 2.1.Charakterystyka Bank XYZ Więcej

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp. Rozdzial 1 Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5 1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15 Rozdzial 2 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy Więcej

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota i metody analizy finansowej 1.1. Pojecie i istota analizy finansowej ………5 1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12 1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17 Rozdzial II Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych Więcej

Analiza kryzysu finansowego

Wstęp………2 Rozdzial I Przyczyny wybuchu kryzysu. 1.1. Rynek nieruchomosci i kredyty subprime………4 1.2. Polityka monetarna prowadzona przez Rezerwe Federalna………9 Rozdzial II Analiza przebiegu kryzysu i jego skutki dla ludnosci USA. 2.1. Reakcja wladz………17 2.2. Przebieg kryzysu wspólczesnego………21 Rozdzial III Implikacje Więcej

Rola czynników fundamentalnych w ksztaltowaniu zwrotu inwestycji w akcji firmy

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota rynku kapitalowego i inwestycje na nim 1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku kapitalowego……….. 5 1.2 funkcje rynku kapitalowego ………..12 1.3. Instrumenty finansowe rynku kapitalowego ………..15 1.4. Instytucje finansowe rynku kapitalowego ………..20 1.5. Modele rynku kapitalowego ………..31 Więcej

Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej

Wstęp………4 Rozdzial 1 Istota inwestycji i metody ich oceny 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9 1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23 1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25 1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29 Rozdzial 2 Przedstawienie F.H.T Więcej

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Pojecie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6 1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14 1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20 Więcej

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp ………..3 Rozdzial I Istota i przedmiot analizy finansowej 1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5 1.2. Metody analizy finansowej ………..11 1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17 Rozdzial II Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny Więcej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A

Rozdzial 1. Prezentacja przedsiębiorstwa Rozdzial 2. Czesc analityczna 2.1. Cel analizy 2.2. Metody zastosowane w analizie 2.3. Zalozenia do analizy 2.4. Analiza przychodów i kosztów 2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci Więcej

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008

Wstęp………4 Rozdzial I. Charakterystyka miasta XYZ………6 1.1 Podstawowe informacje 1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ 1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi Rozdzial II. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15 2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Uwarunkowania ekonomiczne 2.3 Organizacja Więcej

Konkurencyjnosc polskich przedsiebiorstw na przykładzie firmy cukierniczej XYZ.

Wstęp Rozdzial 1. Wpływ wzrostu konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw na ich zdolnosci adaptacyjne 1.1. Pojecie konkurencyjnosci w literaturze przedmiotu 1.2. Uwarunkowania umacniajace potencjal konkurencyjnosci polskich przedsiebiorstw Rozdzial 2. Instrumenty konkurowania polskich przedsiebiorstw 2.1. Pojecie i istota instrumentów konkurowania 2.2. Przedsiebiorczosc kluczowym Więcej

Analiza finansowa XYZ S.A.

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej……….5 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa……….12 3. Etapy badan analitycznych……….25 Rozdzial II Analiza wstepna. 1 Istota i znaczenie bilansu……….28 2. Rachunek zysków i strat……….53 Więcej

Charakterystyka modeli wyceny EVA I DCF.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Teoria wartosci i wyceny przedsiębiorstwa………6 1.1. Przedsiebiorstwo jako obiekt wyceny………6 1.2. Istota wartosci przedsiębiorstwa………10 1.3. Metody wyceny przedsiebiorstw………14 Rozdzial 2 Istota przeplywów pienieznych w metodach wyceny przedsiębiorstwa………19 2.1. Przeplywy pieniężne w ksztaltowaniu i ocenie wartosci przedsiębiorstwa………19 2.1.1. Więcej

Wykorzystanie sprawozdan finansowych do oceny sytuacji finansowej w XXX.

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie sprawozdan finansowych w ocenie stanu finansowego przedsiebiorstw. 1.1. Cele i cechy sprawozdan finansowych……… 7 1.2. Uzytkownicy sprawozdan finansowych ………9 1.3. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………10 1.4. Podstawy prawne sprawozdan finansowych ………13 1.5. Badanie Więcej

Mikroekonomiczna analiza i ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej na przykładzie XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial 1 Charakterystyka firmy 1.1. Historia firmy ………7 1.2. Siec detaliczna w Polsce……… 7 1.3. Siec detaliczna w Niemczech……… 8 1.4. Siec detaliczna w Czechach……… 8 1.5. Siec detaliczna na Litwie……… 9 1.6. Siec logistyczna i hurtowa……… 10 1.7. Więcej

Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ z o.o.

Wstęp………….3 Rozdzial I. Charakterystyka sprawozdan finansowych 1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych…………. 5 1.2. Zasady sporzadzania sprawozdan finansowych ………….10 1.3. Uzytkownicy sprawozdan finansowych…………. 19 1.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego ………….22 Rozdzial II. Analiza ekonomiczna jako narzedzie sluzace do oceny Więcej

Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005.

Wstęp Rozdzial I. Przedmiot analizy finansowej oraz jej zródla 1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2 Rodzaje analizy finansowej 1.3 Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 1.4 Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 1.4.1 Bilans 1.4.2 Więcej

Analiza finansowa na przykładzie firmy kosmetycznej XYZ Sp. z o.o.

Wstęp……..3 Rozdzial I Cele i zakres analizy finansowej. 1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi……..5 1.2. Rodzaje analizy finansowej …….10 1.2.1. Analizy finansowe w firmach…….10 1.2.2. Analiza wstepna pozioma…….12 1.2.3. Analiza wstepna pionowa…….14 1.3. Źródła analizy finansowej……..15 Rozdzial II Więcej

Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.

Rozdzial 1. Prezentacja firmy 1.1. Historia Firmy „XYZ” 1.2. Przedmiot działalności Firmy „XYZ” 1.3. Krótka charakterystyka działalności Firmy „XYZ” 1.3.1. Działalność handlowa 1.3.2. Działalność logistyczna 1.3.3. Działalność uslugowa 1.4. Charakterystyka techniczno-technologiczna 1.5. System zarządzania Firma „XYZ” w oparciu o strukture Więcej

Analiza porównawcza sprawnosci, rentownosci i plynnosci aktywów przedsiębiorstwa lubelski wegiel &222;Bogdanka&221;S.A w latach 2005 &211; 2007.

Slowa klucze……….. 3 Wstęp……….. 4 Streszczenie……….. 6 Rozdzial 1 Charakterystyka lubelski wegiel” Bogdanka” 1.1 Informacje ogólne……….. 7 1.2Ogólna historia przedsiębiorstwa……….. 9 1.3 Lokalizacja i opis zloza i obszaru górniczego kopalni ……….. 10 1.4 Misja kopalni lubelski wegiel „Bogdanka” ……….. 11 Więcej

Wykorzystanie analizy wskaznikowej w ocenie sytuacji finansowej spółki akcyjnej.

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie analizy finansowej 1.Przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 2.Znaczenie i cele analizy finansowej 3.Źródła analizy finansowej Rodzial II. Wskaznikowa analiza efektywnosci finansowej 1.Wskazniki plynnosci finansowej 2.Wskazniki rentownosci 3.Wskazniki sprawnosci operacyjnej 4.Wskazniki wspomagania finansowego Rozdzial Więcej

Zastosowanie wybranych metod analizy ekonomicznej do oceny działalności przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Jednostka gospodarcza w warunkach gospodarki rynkowej 1. Istota, cele i zadania przedsiebiorstw………5 2. Klasyfikacja i podzial przedsiebiorstw ………12 3. Rodzaje struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych………20 Rozdzial II. Analiza ekonomiczna jako podstawowe źródłooceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 1. Istota, przedmiot Więcej

Wynik działalności w ujęciu podatkowo-bilansowym.

Streszczenie………. 4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Elementy i metody ustalania wyniku finansowego 1.1 Koszty i przychody- podstawowa kategoria wyniku finansowego ……… 7 1.2 Elementy wyniku finansowego ………. 9 1.3 Zasady i metody ustalania wyniku finansowego……….11 1.4 Wynik działalności w prawie podatkowym Więcej

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez bieglego rewidenta w firmie XYZ.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporzadzania i ocena …………4 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY. 1.2. Polityka rachunkowosci w zakresię sprawozdzania finansowego 1.2.1. Zasady polityki rachunkowosci 1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów 1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez Więcej

Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie oceny przedsiębiorstwa na podstawie banków X i Y.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka sektora bankowego w Polsce 1.1 Powstanie i ewolucja bankowosci 1.2 Pojecie i rola banku w gospodarce 1.3 Ewolucja bankowosci i systemu bankowego w Polsce Rozdzial II. Istota i pojecie analizy ekonomiczno-finansowej 2.1 Definicja i cel oraz Więcej

Analiza finansowa Pollena Ewa i Kolastyna

Wstęp……….2 Rozdzial I Źródła informacji do analizy i oceny sytuacji finansowej. 1.1. Istota, cel sporzadzania i funkcje sprawozdawczosci finansowej……….5 1.2. Uklad i tresc bilansu w ocenie sytuacji majatkowej i kapitalowej……….10 1.3. Istota i cechy rachunku zysków i strat……….15 1.4. Sprawozdanie Więcej

Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych (na podstawie firmy XYZ).

Wstęp…………4 Rozdzial I. Podstawy analizy kondycji finansowej firmy. 1.Rola analizy finansowej w procesię zarządzania…………5 2.Kierunki badan nad kondycja finansowa…………6 3.Materialy zródlowe wykorzystywane dla potrzeb analizy finansowej…………9 4.Metody analizy finansowej działalnosci…………16 5.Prezentacja najwazniejszych wskazników działalnosci…………19 Rozdzial II. Identyfikacja firmy 1.Rys historyczny Więcej

Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Płynność finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie płynności finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa………10 1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa, jako źródło informacji o płynności finansowej 2.1. Więcej