Tag: budżet gminy praca magisterska

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie 4.41/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego……….5 1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….8 1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….13 1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna……….15 Rozdział II Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy……….19 2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie……….19 2.2 […]

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ 4.21/5 (24)

Cel i zakres pracy ………3 Wprowadzenie ………4 Rozdział 1 Ustrój samorządu terytorialnego       1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5 2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6 3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7 4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13 Rozdział 2 Sprawowanie władzy w gminie       1. Wybory………15 2. Rada gminy jako […]

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17 Rozdzial II Samorzad gminny 1. Gmina podstawowa […]

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ. 4.17/5 (23)

Wstęp………. 9 Rozdzial I Pojecie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 […]

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ. 4.36/5 (22)

Wstęp………. 4 Rozdział I. Administracja samorządowa w Polsce. 1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6 2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8 3. Organy stanowiące oraz wykonawcze samorządu ………. 11 Rozdział II. Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego. 1. Struktura organizacyjna gminy………. 16 2. Zadania własne i zlecone gminy………. 18 3. Gospodarka finansowa gminy………. 21 […]

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy 4.21/5 (24)

Wstęp Rozdzial I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdzial II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej 3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 4.Kryteria […]

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 4.14/5 (21)

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdzial 2. Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49 […]

Możliwościrozwoju turystyki w gminie XYZ. 4.19/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka jako element rozwoju spolecznosci lokalnej. 1.1. Funkcje wspólczesnej turystyki………5 1.2. Samorzad lokalny jako kreator rozwoju turystyki………10 1.3. Efekty spoleczno-ekonomiczne dla spolecznosci lokalnej z rozwoju turystyki………12 Rozdzial 2. Atrakcyjność turystyczna gminy XYZ. 2.1. Zarys historii gminy XYZ………14 2.2. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza………17 2.3. Waloryzacja turystyczna………19 2.4. Zagospodarowanie turystyczne………35 2.5. Organizacje turystyczne i rekreacyjne dzialajace […]

Wybrane formy rekreacji ruchowej na przykładzie działalności miejskiego osrodka sportu i rekreacji w XYZ 4.15/5 (20)

Wstęp …………2 Rozdzial I Rekreacja………… 6 1.1 Historia rekreacji na swiecie …………6 1.2 Historia rekreacji w Polsce …………10 1.3. Historia rekreacji w XYZ………… 23 Rozdzial II Charakterystyka gminy XYZ …………35 Rozdzial III Formy organizacji ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Polsce 3.1 Zaklad budżetowy …………38 3.2 Jednostki budżetowe………… 39 3.3. Spólki z o.o…………. 39 Rozdzial IV Charakterystyka miejskiego […]

Walory turystyczne, rekreacyjne i ekologiczne na obszarze Wyzyny Czestochowskiej. 4.19/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka srodowiska naturalnego Wyzyny Czestochowskiej 1.1. Polozenie geograficzne 1.2. Morfologia 1.3. Hydrografia 1.4. Klimat 1.5. Budowa geologiczna. 1.6. Jakość wód powierzchniowych 1.7. Jakość wód podziemnych 1.8. Zasoby srodowiska naturalnego 1.8.1. Flora 1.8.2. Fauna 1.8.3. Parki krajobrazowe 1.8.4. Rezerwaty 1.8.5.Pomniki przyrody 1.8.6. Zielen miejska 1.8.7. Inne walory Rozdzial II Działalność antrpogeniczna na […]

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w Polsce 4.36/5 (22)

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Polityka oswiatowa. 1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7 1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9 1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12 1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16 Rozdzial 2. Samorzad terytorialny w Polsce. 2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25 2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27 2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33 2.4. Gmina jako jednostka […]

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ) 4.29/5 (17)

Wstęp………… 5 Rozdzial I Polityka regionalna UE. 1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7 1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13 1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17 1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013. 2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24 2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26 […]

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010. 4.21/5 (19)

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy […]

Podatek rolny jako dochód gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2007 – 2009 Metody ustalania i ewidencjonowania. 4.37/5 (41)

Wstęp ………..3 Rozdzial I Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i rola samorządu terytorialnego ………..5 1.2. Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa……….. 6 1.3. Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 13 1.4. Źródła dochodów gminy……….. 20 1.5. Sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia gminna……….. 24 Rozdzial II Systematyka podatków samorzadowych 2.1. Historia, pojecie, elementy […]

Uwarunkowania i skutki wprowadzenia podatku VAT w gospodarstwie rolnym 4.39/5 (38)

Wstęp Rozdzial 1 Rola i znaczenie podatków dla funkcjonowania panstw i jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym 1.2. Rola i miejsce podatków w systemie budżetowym. 1.3. Konstrukcja podatku rolnego 1.4. Dochody wlasne gmin 1.5. Podatek rolny w dochodach wlasnych gmin Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa 2.1. Pojecie […]

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych […]

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ. 4.38/5 (37)

Wstęp………5 Rozdzial I. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ 1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8 1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13 1.3. Demografia ………16 1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20 1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25 Rozdzial II. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy 2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33 2.2. Procedura budżetowa ……… 41 […]

Znaczenie podatków i oplat lokalnych w strukturach dochodów Miasta i Gminy XYZ. 4.14/5 (43)

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Zarys historyczny rozwoju samorządu terytorialnego na ziemiach Polskich do roku 1990……….. 8 1.3. Ewolucja polskiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010 ………..13 1.4. Problematyka nadzoru panstwowego nad samorzadem terytorialnym ………..17 Rozdzial 2. Podatki i opłaty lokalne na tle budżetu gmin. 2.1. […]

Podatek rolny jako źródłodochodu na przykładzie gminy XYZ 4.15/5 (39)

Wstęp Rozdzial I Zakres dzialan samorządu terytorialnego 1.1.Rola samorządu terytorialnego 1.2.Gmina jako wspólnota samorzadowa 1.3.Zakres zadan Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4.Rola dochodu Gminy Rozdzial II Systematyka podatków 2.1.Pojecie,elementy konstrukcji podatku 2.2.Zasady oraz funkcje podatków 2.3.Podatek rolny jako rola dochodu Gminy Rozdzial III Charakterystyka 3.1.Obowiazek podatkowy 3.2.Zasady ustalania podatków 3.3.Podatnicy 3.4.Ustalanie podstawy podatku 3.5.Ulgi i […]

Podatek od nieruchomości w Gminie Kosakowo. 4.25/5 (36)

Wstęp………..2 Rozdzial I Podatek od nieruchomosci w polskim systemie podatkowym. 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..4 1.2. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania………..6 1.3. System opodatkowania nieruchomosci w Polsce………..10 Rozdzial II Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomosci. 2.1. Podstawa opodatkowania nieruchomosci………..15 2.2. Podatnicy w podatkach od nieruchomosci………..18 2.3. Podmioty objete obowiazkiem podatkowym………..20 2.4. Powstanie, wygasniecie i zwolnienie podmiotów z […]

Kultura czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej Gminy XYZ 4.23/5 (57)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury ……… 8 1.1. Czas wolny dawniej i dzis ……… 9 1.1.1. Kultura czasu wolnego ………9 1.1.2. Terminologia i definicje ………15 1.2. Funkcje czasu wolnego w życiu czlowieka……… 24 1.3. Aspekty czasu wolnego ………29 1.3.1. Psychologiczny ………30 1.3.2. Higieniczno – zdrowotny……… 32 1.3.3. Socjologiczny ………34 1.3.4. Ekonomiczny […]

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X 4.39/5 (18)

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. 4.31/5 (29)

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc […]

Zarządzanie dzialalnoscia inwestycyjna gminy na przykładzie gminy xxx w latach 2006 – 2009 4.11/5 (28)

Wstęp ………5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i geneza samorządu terytorialnego ………9 1.2. Organy, zadania i kompetencje samorządu gminy ………16 1.2.1. Organy gminy i ich kompetencje ………16 1.2.2. Zadania samorządu gminy ………22 1.3. Mienie komunalne gminy ………26 1.4. Formy organizacyjno- prawne gospodarki finansowej gminy ………30 Rozdzial II Gospodarka finansowa gminy […]

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ 4.3/5 (20)

Wstęp………2 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1. Rodzaje funduszy europejskich………4 2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11 3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32 Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011. 1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40 2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45 3. Zatrudnienie i bezrobocie […]