Tag: budżet gminy praca magisterska

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie 4.41/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego……….5 1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….8 1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….13 1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna……….15 Rozdział II Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy……….19 2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie……….19 2.2 […]

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ 4.21/5 (24)

Cel i zakres pracy ………3 Wprowadzenie ………4 Rozdział 1 Ustrój samorządu terytorialnego       1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5 2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6 3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7 4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13 Rozdział 2 Sprawowanie władzy w gminie       1. Wybory………15 2. Rada gminy jako […]

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17 Rozdzial II Samorzad gminny 1. Gmina podstawowa […]

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ. 4.17/5 (23)

Wstęp………. 9 Rozdzial I Pojecie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 […]

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ. 4.36/5 (22)

Wstęp………. 4 Rozdział I. Administracja samorządowa w Polsce. 1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6 2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8 3. Organy stanowiące oraz wykonawcze samorządu ………. 11 Rozdział II. Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego. 1. Struktura organizacyjna gminy………. 16 2. Zadania własne i zlecone gminy………. 18 3. Gospodarka finansowa gminy………. 21 […]

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy 4.21/5 (24)

Wstęp Rozdzial I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdzial II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej 3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 4.Kryteria […]

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 4.14/5 (21)

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdzial 2. Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49 […]

Możliwościrozwoju turystyki w gminie XYZ. 4.19/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka jako element rozwoju spolecznosci lokalnej. 1.1. Funkcje wspólczesnej turystyki………5 1.2. Samorzad lokalny jako kreator rozwoju turystyki………10 1.3. Efekty spoleczno-ekonomiczne dla spolecznosci lokalnej z rozwoju turystyki………12 Rozdzial 2. Atrakcyjność turystyczna gminy XYZ. 2.1. Zarys historii gminy XYZ………14 2.2. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza………17 2.3. Waloryzacja turystyczna………19 2.4. Zagospodarowanie turystyczne………35 2.5. Organizacje turystyczne i rekreacyjne dzialajace […]

Wybrane formy rekreacji ruchowej na przykładzie działalności miejskiego osrodka sportu i rekreacji w XYZ 4.15/5 (20)

Wstęp …………2 Rozdzial I Rekreacja………… 6 1.1 Historia rekreacji na swiecie …………6 1.2 Historia rekreacji w Polsce …………10 1.3. Historia rekreacji w XYZ………… 23 Rozdzial II Charakterystyka gminy XYZ …………35 Rozdzial III Formy organizacji ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Polsce 3.1 Zaklad budżetowy …………38 3.2 Jednostki budżetowe………… 39 3.3. Spólki z o.o…………. 39 Rozdzial IV Charakterystyka miejskiego […]

Walory turystyczne, rekreacyjne i ekologiczne na obszarze Wyzyny Czestochowskiej. 4.19/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka srodowiska naturalnego Wyzyny Czestochowskiej 1.1. Polozenie geograficzne 1.2. Morfologia 1.3. Hydrografia 1.4. Klimat 1.5. Budowa geologiczna. 1.6. Jakość wód powierzchniowych 1.7. Jakość wód podziemnych 1.8. Zasoby srodowiska naturalnego 1.8.1. Flora 1.8.2. Fauna 1.8.3. Parki krajobrazowe 1.8.4. Rezerwaty 1.8.5.Pomniki przyrody 1.8.6. Zielen miejska 1.8.7. Inne walory Rozdzial II Działalność antrpogeniczna na […]

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w Polsce 4.36/5 (22)

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Polityka oswiatowa. 1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7 1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9 1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12 1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16 Rozdzial 2. Samorzad terytorialny w Polsce. 2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25 2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27 2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33 2.4. Gmina jako jednostka […]

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ) 4.29/5 (17)

Wstęp………… 5 Rozdzial I Polityka regionalna UE. 1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7 1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13 1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17 1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013. 2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24 2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26 […]

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010. 4.21/5 (19)

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy […]

Podatek rolny jako dochód gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2007 – 2009 Metody ustalania i ewidencjonowania. 4.37/5 (41)

Wstęp ………..3 Rozdzial I Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i rola samorządu terytorialnego ………..5 1.2. Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa……….. 6 1.3. Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 13 1.4. Źródła dochodów gminy……….. 20 1.5. Sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia gminna……….. 24 Rozdzial II Systematyka podatków samorzadowych 2.1. Historia, pojecie, elementy […]

Uwarunkowania i skutki wprowadzenia podatku VAT w gospodarstwie rolnym 4.39/5 (38)

Wstęp Rozdzial 1 Rola i znaczenie podatków dla funkcjonowania panstw i jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym 1.2. Rola i miejsce podatków w systemie budżetowym. 1.3. Konstrukcja podatku rolnego 1.4. Dochody wlasne gmin 1.5. Podatek rolny w dochodach wlasnych gmin Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa 2.1. Pojecie […]

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych […]

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ. 4.38/5 (37)

Wstęp………5 Rozdzial I. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ 1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8 1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13 1.3. Demografia ………16 1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20 1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25 Rozdzial II. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy 2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33 2.2. Procedura budżetowa ……… 41 […]

Znaczenie podatków i oplat lokalnych w strukturach dochodów Miasta i Gminy XYZ. 4.14/5 (43)

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Zarys historyczny rozwoju samorządu terytorialnego na ziemiach Polskich do roku 1990……….. 8 1.3. Ewolucja polskiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010 ………..13 1.4. Problematyka nadzoru panstwowego nad samorzadem terytorialnym ………..17 Rozdzial 2. Podatki i opłaty lokalne na tle budżetu gmin. 2.1. […]

Podatek rolny jako źródłodochodu na przykładzie gminy XYZ 4.15/5 (39)

Wstęp Rozdzial I Zakres dzialan samorządu terytorialnego 1.1.Rola samorządu terytorialnego 1.2.Gmina jako wspólnota samorzadowa 1.3.Zakres zadan Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4.Rola dochodu Gminy Rozdzial II Systematyka podatków 2.1.Pojecie,elementy konstrukcji podatku 2.2.Zasady oraz funkcje podatków 2.3.Podatek rolny jako rola dochodu Gminy Rozdzial III Charakterystyka 3.1.Obowiazek podatkowy 3.2.Zasady ustalania podatków 3.3.Podatnicy 3.4.Ustalanie podstawy podatku 3.5.Ulgi i […]

Podatek od nieruchomości w Gminie Kosakowo. 4.25/5 (36)

Wstęp………..2 Rozdzial I Podatek od nieruchomosci w polskim systemie podatkowym. 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..4 1.2. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania………..6 1.3. System opodatkowania nieruchomosci w Polsce………..10 Rozdzial II Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomosci. 2.1. Podstawa opodatkowania nieruchomosci………..15 2.2. Podatnicy w podatkach od nieruchomosci………..18 2.3. Podmioty objete obowiazkiem podatkowym………..20 2.4. Powstanie, wygasniecie i zwolnienie podmiotów z […]

Kultura czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej Gminy XYZ 4.23/5 (57)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury ……… 8 1.1. Czas wolny dawniej i dzis ……… 9 1.1.1. Kultura czasu wolnego ………9 1.1.2. Terminologia i definicje ………15 1.2. Funkcje czasu wolnego w życiu czlowieka……… 24 1.3. Aspekty czasu wolnego ………29 1.3.1. Psychologiczny ………30 1.3.2. Higieniczno – zdrowotny……… 32 1.3.3. Socjologiczny ………34 1.3.4. Ekonomiczny […]

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X 4.39/5 (18)

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. 4.31/5 (29)

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc […]

Zarządzanie dzialalnoscia inwestycyjna gminy na przykładzie gminy xxx w latach 2006 – 2009 4.11/5 (28)

Wstęp ………5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i geneza samorządu terytorialnego ………9 1.2. Organy, zadania i kompetencje samorządu gminy ………16 1.2.1. Organy gminy i ich kompetencje ………16 1.2.2. Zadania samorządu gminy ………22 1.3. Mienie komunalne gminy ………26 1.4. Formy organizacyjno- prawne gospodarki finansowej gminy ………30 Rozdzial II Gospodarka finansowa gminy […]

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ 4.3/5 (20)

Wstęp………2 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1. Rodzaje funduszy europejskich………4 2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11 3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32 Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011. 1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40 2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45 3. Zatrudnienie i bezrobocie […]

Rozproszone systemy komputerowe i analiza ryzyka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Analogowy symulator sprzetowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8622 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Projekt sieci komputerowej w Urzedzie Gminy 4.14/5 (21)

1. Wstęp. 2. Ogólna charakterystyka sieci w urzedzie gminy 2.1. Przypisanie stalych adresów IP, powody i procedura przydzielania 2.2. Laczenie budynków urzedu (kablowe lub radiowe) 2.3. Podzial na podsieci jednostek podleglych (GOPS, Biblioteka, Osrodek Doradztwa Rolniczego) 2.4. Przykladowy schemat sieci komputerowej 3. Udostepnianie zasobów sieciowych 3.1. Utworzenie zasobów na komputerze pelniacym role serwera 3.2. Umieszczenie […]

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego 4.61/5 (33)

Wstęp ……… 2 Rozdzial I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarzadzanie……… 3 Rozdzial II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojecie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15 6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17 7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… […]

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa 4.3/5 (50)

Rozdzial 1. Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia 1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3 2. Zasady polityki budżetowej……….10 3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23 4. Wydatki budżetu państwa……….33 5. Deficyt budżetowy……….38 Rozdzial 2 Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych 1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44 3. Karta podatkowa […]

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ 4.41/5 (46)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5 1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9 1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12 2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15 2.1. Samorzad terytorialny ……… 15 2.2. Władze gminy ……… 18 2.3. […]

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne. 4.41/5 (39)

Wstęp …….. 4 Rozdzial I. Pojecie i klasyfikacja obligacji 1. Pojecie obligacji………6 2. Klasyfikacja obligacji ……… 8 2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8 2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9 2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9 2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w […]

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego 4.35/5 (37)

Wstęp Rozdzial I. Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny 1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego. Rozdzial II. Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin 2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin 2.2 Istota dotacji […]

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ. 4.37/5 (43)

Wstęp………3 Rozdzial I. Wydatki samorzadów………5 1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7 2. Racjonalizacja wydatków………20 3. Równowaga budżetowa………28 4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31 Rozdzial II. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37 1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41 2. Mienie i dochody powiatu………48 3. Prezentacja powiatu XYZ………52 4. Dochody i struktura wydatków………57 Rozdzial III. Analiza wydatków […]

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ. 4.2/5 (59)

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Administracja publiczna. 1.1.1. Administracja terenowa. 1.1.2. Administracja samorzadowa. 1.2. Samorzad gminy i jego zadania. 1.3. Władze i organy gminy. 1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy. 1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy. 1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy. Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy. 2.1. Zasady […]

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001. 4.43/5 (44)

Wstęp Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego 1. Istota samorządu terytorialnego 2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 3. Zakres działania i zadania gminy 4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa 5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy 1. Budżet gminy 2. Rodzaje […]

Wpływ czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu pilskiego w latach 1990-2005. 3.77/5 (13)

Wstęp………5 Rozdzial I Samorzad terytorialny 1.1 Pojecie samorządu terytorialnego ………7 1.2 Spoleczno-ekonomiczne warunki działania samorządu terytorialnego od 1990 roku ………8 1.3 Gmina……… 10 1.3.1 Pojecie gminy……… 10 1.3.2 Organy gminy……… 10 Rozdzial II Charakterystyka gmin powiatu xyz Rozdzial III Analiza wpływu czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu xyz w latach 1990-2005 […]

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ. 4.34/5 (41)

Wstęp……… 4 Rozdział I Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6 1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10 1.2.1. Pojęcie gminy……… 11 1.2.2. Osobowość prawna gminy ………11 1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14 1.3.1. Zadania własne gminy ………15 1.3.2. Zadania zlecone ………17 1.4. Władze gminy……… 20 1.4.1. Rada […]

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ. 4.38/5 (45)

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Struktura i organizacja wladz gminy 1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7 1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10 1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16 1.4 Działalność Urzędu gminy ………18 Rozdzial II. Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ 2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23 2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24 […]

Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ. 4.33/5 (43)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia budżetu. 1.1. Rys historyczny budżetu………. 7 1.2. Definicja budżetu ……….11 1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17 1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22 Rozdzial II. XYZ w ujęciu gospodarczym. 2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27 2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29 2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37 2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42 Rozdzial III. […]

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ. 4.24/5 (50)

Wstęp………….3 Rozdzial I. Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego 1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5 1.2 Zadania gminy…………. 6 1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11 1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26 2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29 2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 […]

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006. 4.34/5 (58)

1. Wprowadzenie…………2 2. Cel i zakres pracy 3. Materialy zródlowe i metody badan Rozdzial I. Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7 1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego 1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa 1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Budżet gminy rocznym planem gospodarki […]

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007. 4.2/5 (49)

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13 1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21 Rozdzial II. Budżet gminy 2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29 2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35 2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39 Rozdzial III. Charakterystyka dochodów […]

Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006. 4.33/5 (36)

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4 1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12 1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17 Rozdzial II. Charakterystyka budżetu gminy 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26 2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32 2.3. Zasady budżetowe ……….35 2.4. Proces tworzenia i realizacji […]

Inwestycje samorządowe województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007. 4.3/5 (40)

Wstęp………. 2 Rozdzial I. Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych 1.1 Definicja samorzadów ……….4 1.2 Definicja inwestycji ……….6 1.3 Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych ………. 9 Rozdzial II. Charakterystyka gospodarcza województwa swietokrzyskiego ……….10 Rozdzial III. Opis inwestycji samorzadowych województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007 3.1 Inwestycje naplywowe ……….18 3.2 Inwestycje pozyskane z Unii Europejskiej………. 23 […]

Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK. 4.28/5 (57)

Wstęp Rozdzial I. Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych 1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych 1.2 Likwidacja jednostki budżetowej 1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej 1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych Rozdzial II.Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 2.1 Pojecie budżetu 2.2 Klasyfikacja budżetowa 2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy 2.4 Jednostki budżetowe 2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa 2.6 Klasyfikacja […]

Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005. 4.45/5 (42)

Wstęp ……..2 Rozdzial 1.Wybrane zagadnienia finansów publicznych 1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3 1.2.Funkcje finansów publicznych………7 1.3.Zjawiska finansowe ……… 10 1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14 1.5.BudSety samorzadowe…….. 21 Rozdzial 2.Charakterystyka dochodów budżetu. 2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26 2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28 2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28 2.2.2.Dochody z oplat […]

Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008. 4.53/5 (34)

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5 1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10 1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12 Rozdzial 2 Budżet gminy 2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15 2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17 2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19 2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22 2.4 Charakterystyka […]

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006. 4.39/5 (46)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Zasady funkcjonowania i zadania gmin. 1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6 1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9 1.3. Władze gminy ……… 14 1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17 Rozdzial II. Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ. 2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22 2.2. Organy gminy XYZ ……… […]

Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego. 4.41/5 (41)

Wstęp………4 Rozdzial I. Istota i charakterystyka finansów publicznych. 1. Finanse publiczne………6 2. Pojecie budżetu i jego istota………8 3. Finanse samorządu terytorialnego………10 3.1. Finanse województwa………13 3.2. Finanse powiatu………17 3.3. Finanse gminy………21 4. Budżet gminy………28 Rozdzial II. Charakterystyka i organizacja gminy XYZ. 1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33 2. Warunki przyrodnicze………34 2.1. Klimat………34 2.2. Gleby………35 2.3. Wody………36 2.4. […]

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce. 4.36/5 (47)

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce. Wstęp……… 4 Rozdział 1. Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce 1. Pojęcie i rodzaje podatków lokalny……… 7 1.1. Podatek od nieruchomości……… 9 1.2. Podatek rolny……… 10 1.3. Podatek leśny……… 13 1.4. Podatek od środków transportowych……… 15 1.5. Podatek od posiadania psów […]