Tag: budżet jednostki samorządu terytorialnego praca magisterska

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie

Wstęp……….4 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego……….5 1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….8 1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….13 1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna……….15 Rozdział II Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy……….19 2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie……….19 2.2…
Przeczytaj więcej

 

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3 Wprowadzenie ………4 Rozdział 1 Ustrój samorządu terytorialnego       1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5 2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6 3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7 4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13 Rozdział 2 Sprawowanie władzy w gminie       1. Wybory………15 2. Rada gminy jako…
Przeczytaj więcej

 

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego

Wstęp ……… 2 Rozdzial I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarzadzanie……… 3 Rozdzial II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojecie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15 6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17 7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków…………
Przeczytaj więcej

 

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa

Rozdzial 1. Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia 1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3 2. Zasady polityki budżetowej……….10 3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23 4. Wydatki budżetu państwa……….33 5. Deficyt budżetowy……….38 Rozdzial 2 Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych 1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44 3. Karta podatkowa…
Przeczytaj więcej

 

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5 1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9 1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12 2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15 2.1. Samorzad terytorialny ……… 15 2.2. Władze gminy ……… 18 2.3.…
Przeczytaj więcej

 

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.

Wstęp …….. 4 Rozdzial I. Pojecie i klasyfikacja obligacji 1. Pojecie obligacji………6 2. Klasyfikacja obligacji ……… 8 2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8 2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9 2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9 2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w…
Przeczytaj więcej

 

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp Rozdzial I. Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny 1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego. Rozdzial II. Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin 2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin 2.2 Istota dotacji…
Przeczytaj więcej

 

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Administracja publiczna. 1.1.1. Administracja terenowa. 1.1.2. Administracja samorzadowa. 1.2. Samorzad gminy i jego zadania. 1.3. Władze i organy gminy. 1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy. 1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy. 1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy. Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy. 2.1. Zasady…
Przeczytaj więcej

 

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.

Wstęp Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego 1. Istota samorządu terytorialnego 2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 3. Zakres działania i zadania gminy 4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa 5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy 1. Budżet gminy 2. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ.

  Wstęp……… 4 Rozdział I Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6 1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10 1.2.1. Pojęcie gminy……… 11 1.2.2. Osobowość prawna gminy ………11 1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14 1.3.1. Zadania własne gminy ………15 1.3.2. Zadania zlecone ………17 1.4. Władze gminy……… 20 1.4.1.…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Struktura i organizacja wladz gminy 1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7 1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10 1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16 1.4 Działalność Urzędu gminy ………18 Rozdzial II. Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ 2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23 2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24…
Przeczytaj więcej

 

Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ.

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia budżetu. 1.1. Rys historyczny budżetu………. 7 1.2. Definicja budżetu ……….11 1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17 1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22 Rozdzial II. XYZ w ujęciu gospodarczym. 2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27 2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29 2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37 2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………….3 Rozdzial I. Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego 1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5 1.2 Zadania gminy…………. 6 1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11 1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26 2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29 2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006…
Przeczytaj więcej

 

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006.

1. Wprowadzenie…………2 2. Cel i zakres pracy 3. Materialy zródlowe i metody badan Rozdzial I. Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7 1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego 1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa 1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Budżet gminy rocznym planem gospodarki…
Przeczytaj więcej

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007.

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13 1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21 Rozdzial II. Budżet gminy 2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29 2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35 2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39 Rozdzial III. Charakterystyka dochodów…
Przeczytaj więcej

 

Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006.

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4 1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12 1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17 Rozdzial II. Charakterystyka budżetu gminy 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26 2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32 2.3. Zasady budżetowe ……….35 2.4. Proces tworzenia i realizacji…
Przeczytaj więcej

 

Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK.

Wstęp Rozdzial I. Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych 1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych 1.2 Likwidacja jednostki budżetowej 1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej 1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych Rozdzial II.Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 2.1 Pojecie budżetu 2.2 Klasyfikacja budżetowa 2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy 2.4 Jednostki budżetowe 2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa 2.6 Klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

 

Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005.

Wstęp ……..2 Rozdzial 1.Wybrane zagadnienia finansów publicznych 1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3 1.2.Funkcje finansów publicznych………7 1.3.Zjawiska finansowe ……… 10 1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14 1.5.BudSety samorzadowe…….. 21 Rozdzial 2.Charakterystyka dochodów budżetu. 2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26 2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28 2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28 2.2.2.Dochody z oplat…
Przeczytaj więcej

 

Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5 1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10 1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12 Rozdzial 2 Budżet gminy 2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15 2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17 2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19 2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22 2.4 Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006.

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Zasady funkcjonowania i zadania gmin. 1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6 1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9 1.3. Władze gminy ……… 14 1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17 Rozdzial II. Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ. 2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22 2.2. Organy gminy XYZ …………
Przeczytaj więcej

 

Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego.

Wstęp………4 Rozdzial I. Istota i charakterystyka finansów publicznych. 1. Finanse publiczne………6 2. Pojecie budżetu i jego istota………8 3. Finanse samorządu terytorialnego………10 3.1. Finanse województwa………13 3.2. Finanse powiatu………17 3.3. Finanse gminy………21 4. Budżet gminy………28 Rozdzial II. Charakterystyka i organizacja gminy XYZ. 1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33 2. Warunki przyrodnicze………34 2.1. Klimat………34 2.2. Gleby………35 2.3. Wody………36 2.4.…
Przeczytaj więcej

 

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce.

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce.   Wstęp……… 4 Rozdział 1. Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce 1. Pojęcie i rodzaje podatków lokalny……… 7 1.1. Podatek od nieruchomości……… 9 1.2. Podatek rolny……… 10 1.3. Podatek leśny……… 13 1.4. Podatek od środków transportowych……… 15 1.5. Podatek od posiadania…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarka finansowa gmin w Polsce na podstawie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego. 1.2. Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich. 1.3. Reaktywowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989. 1.4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Rozdzial II. Zadania gmin w Polsce a problem zródel finansowania. 2.1. Budżet jako narzedzie zarządzania finansami gminy. 2.2.…
Przeczytaj więcej

 

Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial I Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej 1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8 2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11 3. Gospodarka finansowa gminy………. 14 Rozdzial II Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy 1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28 2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35 3. Finansowani inwestycji gminy……….…
Przeczytaj więcej

 

Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy.

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglednieniem gminy 1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego………5 2. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego zaspokajajaca potrzeby spolecznoscilokalnej w zakresię potrzeb mieszkaniowych………10 3. Podmioty i obszary polityki społecznej w gminie………13 Rozdzial II Kształtowanie gospodarki i polityki mieszkaniowej jako zadania gminy 1. Pojecie mieszkania i potrzeb…
Przeczytaj więcej

 

Budżet gminy samorządowej w Polsce.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Definicja samorządu lokalnego oraz jego funkcje 1.1. Zadania wlasne i zlecone………..6 2. Organy gminy………..9 1.2.1. Urzad gminy………..9 1.2.2. Rada gminy………..10 1.2.3. Organ wykonawczy………..12 Rozdzial II. Budżet podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Sporzadzenie i wykonanie budżetu………..15 2.2. Klasyfikacja dochodów i wydatków………..24 2.3. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia finansowa………..27 Rozdzial III. Źródła dochodów w…
Przeczytaj więcej

 

Budżet jako plan działalności finansowej państwa.

Wstęp …………3 Rozdzial I Budżet Panstwa 1.1. Pojecie budżetu państwa …………5 1.1.1. Definicja budżetu państwa …………5 1.2. Zasady budżetu państwa …………7 1.1. 2. Funkcje budżetu państwa …………9 1.2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej …………12 1.3. Procedura budżetowa…………. 13 1.3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa …………13 1.3.2. Uchwalenie budżetu państwa …………14 1.3.3. Wykonanie budżetu państwa………… 16 1.3.4. Kontrola…
Przeczytaj więcej

 

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6 1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10 1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14 1.4. Źródła dochodów gminy………18 Rozdzial II. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan 2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21 2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23 2.3. Analiza SWOT………28 Rozdzial III. zarzadzanie finansami…
Przeczytaj więcej

 

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.

Wstęp ………3 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5 2. Zakres działania i zadania gminy ……….10 3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18 Rozdzial II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24 2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany……….…
Przeczytaj więcej

 

Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6 1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania 1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 1.3. Zakres działania i zadania gminy 1.4. Struktura organizacyjna gminy Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu 2.2. Zasady budżetowe 2.3. Opracowanie projektu oraz…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz

Streszczenie Rozdzial 1. Charakterystyka gminy xyz 1.1. Historia i ogólne wiadomosci o gminie xyz 1.2. Znaczenie sportu w gminie xyz Rozdzial 2. Rekreacja w teorii 2.1. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – pojecia 2.2. Rekreacja ruchowa 2.3. Podzial form rekreacji 2.4. Koncepcje rekreacji Rozdzial 3. Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz 3.1. Finansowanie obiektów sportowych i…
Przeczytaj więcej

 

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Charakterystyka zadan wlasnych gmin. 1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5 1.2. Zadania gmin………11 1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15 Rozdzial 2. Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach. 2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33 2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40 2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych…
Przeczytaj więcej

 

Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie XYZ

Wstęp………4 Rozdzial I Organizacyjne i funkcjonalne podstawy samorządu terytorialnego. 1.1. Istota i rola samorządu terytorialnego w demokratycznym panstwie…………6 1.2. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego…………9 1.3. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce…………13 1.4. Zadania samorządu gminnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji…………16 Rozdzial II. Rola samorządu gminnego w procesię swiadczenia usług spolecznych. 2.1. Istota i klasyfikacja usług publicznych…………22…
Przeczytaj więcej

 

Finanse gminy na podstawie gminy XYZ.

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Gmina. 1.1. Gmina……….6 1.2. Zadania Gminy……….7 1.3. Władze Gminy……….9 1.4. Nadzór nad gmina……….10 Rozdzial 2 Budżet Gminy. 2.1. Budżet gminy i jego cechy……….12 2.2. Budżet jako instrument zarządzania……….12 2.3. Budżet gminy jako roczny plam finansowy……….14 2.4. Klasyfikacja dochodów gminy……….14 2.5. Klasyfikacja wydatków gminy……….18 Rozdzial 3 Finanse gminy na podstawie gminy xxx. 3.1.Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

 

Podatki lokalne w budżecie miasta.

Streszczenie………..3 Slowa kluczowe………..3 Wstęp ………..4 Rozdzial I . Ogólna charakterystyka podatków 1. Pojecie i istota podatku………..5 2. Funkcje podatków. ………..6 3. Podstawa opodatkowania. ………..7 4. Stawki podatkowe. ………..9 5. Granice opodatkowania. ………..13 Rozdzial II. Podatki i opłaty stanowiace dochody budżetów samorzadowych 1. Podatek rolny ………..17 2. Podatek lesny ………..20 3. Podatek od nieruchomosci………..21 4. Podatek…
Przeczytaj więcej

 

Budżet gminy XYZ

Wstęp ………2 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4 1.2. Zadania i funkcje gminy………17 1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy………22 Rozdzial II Charakterystyka budżetu gminy. 2.1. Formy finansowania wydatków gminnych………25 2.2. Budżet gminy………32 2.3. Projektowanie budżetu gminy………40 2.4. Kontrola wykonywania budżetu………42 Rozdzial III Charakterystyka gminy XYZ. 3.1 Polozenie i…
Przeczytaj więcej

 

Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010

Wstęp. Rozdzial I Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Pojecie budżetu 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Opis zadan i kompetencji samorządu gminnego……….14 1.3. Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego……….21 1.4. Pojecie budżetu, zasady budżetowe oraz procedura jego uchwalania i wykonywania……….26 1.5. Dochody samorządu gminnego……….30 1.6. Wydatki samorządu gminnego……….36 Rozdzial II Charakterystyki badanych gmin:…
Przeczytaj więcej

 

Budżet jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Katowice.

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I Istota i charakterystyka finansów publicznych 1. Finanse publiczne ……….. 4 2. Finanse samorządu terytorialnego ……….. 8 2.1. Finanse województwa ……….. 10 2.2. Finanse powiatu ……….. 13 2.3. Finanse gminy ……….. 16 3. Pojecie budżetu i jego istota ……….. 21 4. Rodzaje budżetów ……….. 25 5. Proces powstawania budżetu ……….. 28…
Przeczytaj więcej

 

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 (Struktura) Pojecie i istota samorządu terytorialnego w Polsce 1.2 Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.3 Zadania gminy 1.3.1 Zadania wlasne 1.3.2 Zadania zlecone 1.4 Mienie komunalne 1.5 Nadzór nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Zasady gospodarki finansowej gminy 2.1 Zasady finansowe…
Przeczytaj więcej

 

Źródła dochodów jednostek samorządu terytoraialnego na podstawie gminy i miasta Jastrowie w latach 2007-2011.

Spis tresci Wstęp…………3 Rozdzial 1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego…………5 1.1. Znaczenie i rola samorządu gminnego…………5 1.2. Organy wladzy gminy…………8 1.3. Kompetencje organów wladzy i zadania gminy…………13 1.4. Nadzór nad samorzadem terytorialnym…………17 Rozdzial 2. Gospodarka finansowa gminy…………22 2.1. Budżet jako plan finansowy gminy…………22 2.2. Źródła dochodów gminy…………26 2.2.1.Dochody wlasne gminy…………26 2.2.2.Subwencje ogólne…………34 2.2.3.Dotacje celowe…
Przeczytaj więcej

 

Analiza dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Garwolin w latach 2005-2008

Wstęp Rozdzial 1. Geneza, istota, znaczenie i zadania samorządu terytorialnego oraz źródła ich finansowania w Polsce 1. Geneza i istota samorządu terytorialnego w Polsce 2. Znaczenie samorządu terytorialnego 3. Zadania samorządu terytorialnego 3.1. Zadania gminy 3.2. Zadania powiatu 3.3. Zadania województwa 4. Źródła finansowania zadan samorządu terytorialnego Rozdzial 2. Charakterystyka miasta Garwolin 1. Historia miasta…
Przeczytaj więcej

 

Analiza Budżetu Gminy Baranów

Wstęp………5 Rozdzial 1.Samorzad terytorialny w Polsce. 1.1. Definicja samorządu ………6 1.2. Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa………12 1.2.1. Samorzad gminny w okresie II Rzeczpospolitej ………13 1.2.2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej………15 1.2.3. Lata wspólczesnej samorzadnosci………18 Rozdzial 2. Charakterystyka budżetu gminy. 2.1. Budżet gminy………23 2.1.1. Definicja i zasady konstrukcji budżetu gminy………23 2.1.2. Projektowanie budżetu gminy………27 2.2.…
Przeczytaj więcej

 

Fundusze unijne a rozwój gminy XYZ

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Fundusze z Unii Europejskiej 1.1. Pojecie Unii Europejskiej i jej rozwój………. 4 1.2. Charakterystyka funduszy strukturalnych………. 11 1.3. Programy operacyjne perspektywy finansowej lat 2007-2013………. 20 Rozdzial 2. Charakterystyka gminy Malczyce 2.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………. 30 2.2. Historia i polozenie geograficzne gminy Malczyce………. 36 2.3. Warunki spoleczno-gospodarcze………. 41 2.4. Rozwój…
Przeczytaj więcej

 

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………3 Rozdzial I. System finansowy samorządu terytorialnego 1.1. Rodzaje samorzadowych jednostek organizacyjnych…………4 1.2. Pojecie budżetu i jego struktura…………9 1.3. Zakres działania i zadania gminy…………12 1.4. Budżet – system finansowy gminy…………15 Rozdzial II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 2.1. Procedura uchwalania budżetu gminy…………21 2.2. Konstrukcja budżetu gminy…………25 2.2.1. Dochody…………25 2.2.2. Wydatki…………31 2.3. Wykonanie budżetu…………36…
Przeczytaj więcej

 

Budżet, jako plan działalności finansowej państwa.

Wstęp …………2 Rozdzial I Budżet państwa 1.1. Pojecie budżetu państwa………… 4 1.2. Funkcje budżetu państwa………… 6 1.3. Zasady budżetowe………… 8 1.4. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej………… 11 Rozdzial II Dochody budżetu państwa 2.1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa …………12 2.2. Rodzaje dochodów budżetu państwa………… 14 2.3. Dochody budżetu państwa w latach 2008 i 2009………… 23 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Budżet gminy

Wstęp…………….2 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych…………….4 2. Kompetencje i zadania organów lokalnych……………. 9 3. Mienie komunalne……………. 12 4. Struktura organizacyjna organów lokalnych oraz nadzór nad ich dzialalnoscia……………. 14 Rozdzial II. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej. 1. Przeslanki wyodrebnienia lokalnej gospodarki budżetowej……………. 18 2. Zasieg i formy lokalnej…
Przeczytaj więcej

 

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin.

Wstęp………….3 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa. 1. Samorzad gminy w okresie II Rzeczpospolitej………….5 2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej (do 1950 r.)………….8 3. 10 lat wspólczesnej samorzadnosci………….13 Rozdzial II Podstawy finansowania gminy w świetle obowiazujacych ustaw. 1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego………….18 2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego………….22 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

 

Finansowanie jednostek oswiatowych na przykładzie XYZ.

Wstęp ………… 5 Rozdzial 1. Oswiata jako dobro społeczne 1.1. Rola i znaczenie oswiaty ………… 7 1.2. Przemiany oswiatowe w Polsce w latach dziewiecdziesiatych ………… 11 1.3. Polski system oswiaty ………… 15 1.4. Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego ………… 19 Rozdzial 2. Finansowanie oswiaty w Polsce 2.1. Szkola jako jednostka budżetowa ………… 23 2.1.1. Proces…
Przeczytaj więcej

 

Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie miasta Tychy w roku 2012

Wstęp ………..5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie, rola i znaczenie samorządu gminnego……….. 6 1.2. Zadania i kompetencje gminy ………..8 1.3. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego……….. 11 1.3.1. Pojecie, cechy, funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego……….. 11 1.3.2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ………..18 1.3.3. Uchwalenie i wykonanie budżetu…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie budżetem jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Wstęp…………4 Rozdzial I Rola gminy w ustroju samorzadowym. 1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego…………6 1.2. Szczeble samorządu…………9 1.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego…………18 Rozdzial IIPodstawowe informacje o budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 2.1. Istota budżetu i zasady budżetowe…………22 2.2. Budżet JST w przepisach ustawy z 27.VIII.2009r. o finansach publicznych…………25 2.2.1. Zakres budżetu jednostek samorządu terytorialnego…………27 2.2.2. Uchwala…
Przeczytaj więcej