Tag: Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym praca licencjacka

Psychologia rozwojowa człowieka 4.33/5 (12)

Przez administrator

1. Rozwój prenatalny- psychofizyczny rozwój dziecka przed urodzeniem. 2. Wiek przedszkolny- średnie dzieciństwo 3. Późne dzieciństwo czyli młodszy wiek szkolny 4. Adolescencja 5. Wczesna dojrzałość 6. Średnia dorosłość- wiek średni 7. Późna dojrzałość- wiek starzenia się Oceń

Indywidualny program stymulacji rozwoju dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 4.62/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Problematyka badawcza w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie upośledzenia umysłowego, klasyfikacje, kryteria 1.2. Charakterystyka osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi 1.2.1. Charakterystyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1.2.2. Charakterystyka funkcjonowania osób z autyzmem 1.3. Metody pracy z dzieckiem 1.3.1. Elementy metody Marii Montessori 1.3.2. Muzykoterapia, jako…

Rola dziadków w procesie wychowania wnuków Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Proces wychowania w rodzinie w literaturze przedmiotu 1.1. Ważniejsze definicje procesu wychowania……… 4 1.2. Podstawowa terminologia dotycząca rodziny……… 7 1.3. Rodzaje rodzin i pełnione przez nie funkcje ………10 Rozdział 2 Miejsce dziadków w wychowaniu wnuków 2.1. Znaczenie więzi międzypokoleniowej w wychowaniu dzieci……… 13 2.2. Miejsce babci i…

Problematyka adaptacji dziecka do przedszkola w świetle literatury pedagogicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  1. Historia stosunków rosyjsko-białoruskich 2. Rozpad ZSRR i powstanie Federacji Rosyjskiej – sytuacja polityczno-gospodarcza Rosji i Białorusi po rozpadzie ZSSR 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia adaptacja 2. Czynniki ułatwiające i utrudniające adaptację dziecka do przedszkola 3. Istotne aspekty rozwoju trzylatka 3.1 Rozwój fizyczny i motoryczny 3.2 Rozwój poznawczy, emocjonalny…

Funkcjonowanie i pozycja społeczna dziecka z rodziny rozbitej wśród rówieśników w klasie szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Aspekt psychologiczny dziecka podczas rozwodu 1.1. Rola i znaczenie rodziny w rozwoju dziecka 1.2. Rozwód w oczach dziecka i jego reakcje 1.3. Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci 1.4. Skutki psychologiczne rozwodu Rozdział II Pozycja społęczna dziecka w środowisku rówieśniczym 2.1. Pojęcia i definicje pozycji społecznej…

Rola świetlicy szkolnej w rozwoju dziecka 4.23/5 (44)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Problematyka badań w świetle literatury. 1. Podstawowe zagadnienie rozwoju dziecka……….6 1.1. Pojęcie i etapy rozwoju……….6 1.2. Cele i zadania w rozwoju dziecka……….11 1.3. Uwarunkowania rozwoju człowieka……….13 2. Świetlica a rozwój dziecka……….20 2.1. Pojęcie i zadanie świetlicy……….20 2.2. Zasady pracy w świetlicy……….24 2.3. Metody i formy pracy w…

Rola edukacji zdrowotnej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój fizyczny……….. 4 1.2 Rozwój społeczny i psychiczny……….. 6 1.3 Rozwój procesów poznawczych………… 10 Rozdział II Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym 2.1 Zdrowie jako podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej……….. 14 2.2 Współczesna koncepcja edukacji zdrowotnej ………..17 2.2.1. Cele i zadania…

Rola zabawy i jej wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 4.44/5 (73)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Zabawa w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym. 1.2. Zabawa a cechy dziecięcości. 1.3. Rola i funkcje zabawy. 1.4. Rodzaje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym. 1.5. Organizacja i kierowanie zabawą. Rozdział II Założenia metodologiczne badań. 2.1. Przedmiot i cele badań. 2.2.Problemy…

Wymowa dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie. Rozdział I. Rozwój mowy dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. 1.1. Mózgowe porażenie dziecięce – definicja, przyczyny powstawania, podział kliniczny i objawy. 1.2. Mowa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 1.3. Dyzartria – definicje, przyczyny, objawy i rodzaje. Rozdział II. Wpływ upośledzenia umysłowego na wymowę dziecka. 2.1. Upośledzenie umysłowe – definicja,…

Upośledzenie rozwoju umysłowego w stopniu umiarkowanym – Program rehabilitacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 1 Rozdział I. Upośledzenie umysłowe jako rodzaj niepełnosprawności………. 3 Rozdział II. Metody usprawniania dziecka z upośledzeniem rozwoju dziecka ……….10 2.1. Fizjoterapia ……….11 2.2. Terapia zajęciowa ……….13 2.3. Terapia sztuką ……….20 2.4. Rekreacja ………. 22 2.5. Sport osób niepełnosprawnych-paraolimpiady ……….24 Rozdział III. Rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym a przystosowanie do…

Wpływ autorytetu rodziny na rozwój dziecka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Rodzina i jej funkcje 1.1. Rodzina w literaturze ……….4 1.2. Funkcje rodziny ……….10 1.3. Funkcje rodziny w rozwoju dziecka ……….15 1.4. Obraz współczesnej rodziny ……….19 Rozdział II. Rodzina i środowisko społeczne dziecka 2.1. Rodzice i dzieci ……….21 2.2. Ojciec i matka ……….24 2.3. Rodzeństwo ……….27 2.4.…

Poczucie powinności moralnej wychowanków domu dziecka a ich funkcjonowanie społeczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I. Ustalenia terminologiczne 1.1. Poczucie powinności moralnej dzieci i młodzieży ……….6 1.2. Rozwój społeczny dzieci i młodzieży………. 9 1.3. Kształtowanie systemu wartości dzieci i młodzieży ……….12 1.4. Socjalizacja – uspołecznienie dzieci i młodzieży………. 14 Rozdział II. Rozwój społeczno – moralny dzieci i młodzieży w ujęciu psychologiczno –…

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do szkoły. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej 1.1 Funkcje wychowania przedszkolnego ……….5 1.2 Cele i treści wychowania przedszkolnego………. 6 1.3 Zasady, metody i formy pracy z dziećmi ………. 8 1.4 Psychofizyczny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ……….11 1.5 Osiągnięcie dojrzałości szkolnej ………. 16 1.6 Wychowanie przedszkolne ………. 19 1.6.1…

Kompensacja sieroctwa dziecka głębiej upośledzonego umysłowo w procesie wychowawczym ośrodka specjalnego – studium przypadku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Problematyka pracy w świetle literatury 1. Charakterystyka możliwości i ograniczeń rozwoju dziecka głębiej niepełnosprawnego umysłowo………3 2. Wartości i zaniedbania środowiska rodzinnego dzieci głębiej upośledzonych umysłowo………11 3. Proces pracy wychowawczo – kompensacyjnej Ośrodka Specjalnego XYZ ………17 4. Pojęcie kompensacji………23 Rozdział II. Metodologiczne podstawy pracy 1. Przedmiot badań i…

Wykorzystywanie sztuki w stymulowaniu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne w dobie transformacji ustrojowej………8 Funkcje współczesnego przedszkola………10 Metody wychowania w przedszkolu………14 Rozdział II. Realizacja wychowania przedszkolnego przez różne dziedziny sztuki. Aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym………17 Uprzystępnianie sztuki poprzez percepcję dzieł muzycznych………20 Realizacja wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu plastyki………24 Rola tańca i…

Program stymulacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium przypadku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Mózgowe porażenie dziecięce-istota i charakterystyka zjawiska. 1.1. Definicja mózgowego porażenia dziecięcego. 1.2. Przyczyny występowania mózgowego porażenia dziecięcego. 1.3. Postacie mózgowego porażenia dziecięcego. 1.4. Metody usprawniania psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 1.4.1. Kinezyterapia psychoruchowa. 1.4.2. Fizykoterapia. Rozdział 2. Problemy rozwojowe dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym 2.1. Dane…

Sytuacja dziecka w rodzinie alkoholowej i jej wpływ na dorosłe życie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Alkoholizm jako czynnik dezintegrujący życie rodzinne…………4 1. Pojęcie alkoholizmu i jego wpływ na rodzinę. 2. Specyfika i funkcjonowanie rodziny alkoholowej. 3. Rodzina alkoholowa jako środowisko wychowawcze. Rozdział II Dziecko w rodzinie alkoholowej…………21 1. Wpływ uzależnienia rodziców na rozwój dziecka. 2. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie nadużywającej alkoholu. 3.…

Wprowadzanie dziecka w wieku przedszkolnym w świat wartości. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Założenia metodologiczne przeprowadzonych badań………6 1.1. Cel i problematyka pracy……… 7 1.2. Metoda i techniki badawcze………10 Rozdział II. Proces socjalizacji rodzinnej jako, źródło doświadczeń wychowawczych………13 2.1. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna………14 2.2Rodzina a rozwój jednostki………21 2.3.Proces socjalizacji rodzinnej………25 2.4. Funkcje rodziny a system wartości………31 Rozdział III. Definicja wartości………38…

Wpływ literatury dziecięcej na rozwój duchowy dziecka okresu wczesnoszkolnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Zagadnienie teoretyczne 1.1. Kontakt dziecka z książką przedmiotem badań……….8 1.2. Wartość książki w życiu dziecka……….8 1.3. Od pierwszego kontaktu z książką do emocji kierujących dzieckiem przy wyborze książki……….10 1.4. Odpowiednia książka dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym……….11 1.5. Czym jest literatura dziecięca, bajka, baśń i rozwój?……….13 1.5.1. Bajka…

Wpływ środowiska rodzinnego na kształtowanie świata wartości dziecka w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Definicje wartości 1.1 Wartości w świetle literatury. ……….. 6 1.2. Hierarchia i podział wartości ………..10 1.4. Wartości w życiu przedszkolaka ……….. 12 Rozdział II. Proces socjalizacji rodzinnej jako, źródło doświadczeń wychowawczych 2.1. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna ………..17 2.2. Rodzina a rozwój jednostki ………..19 2.3. Proces…

Rola zabawy i zabawki w przygotowaniu dziecka pięcioletniego do dojrzałości szkolnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1.Wybrane aspekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym……….4 1. Dziecko w wieku przedszkolnym w ujęciu psychologii rozwojowej 2. Rola zabawy i zabawki w funkcjonowaniu dziecka w wieku przedszkolnym 3. Dojrzałość szkolna – definicja i kryteria Rozdział 2 Założenia metodologiczne badań własnych…………19 1. Cel i przedmiot badań 2. Problemy i…

Problem adaptacji dziecka trzyletniego do przedszkola Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Badany problem w świetle literatury 1. Rozumienie pojęcia adaptacji……… 8 2. Cechy procesu rozwojowego trzylatka……… 14 A. Sfera fizyczno – ruchowa……… 17 B. Sfera społeczno – emocjonalna……… 19 C. Sfera poznawczo – umysłowa……… 24 3. Przejawy prawidłowej adaptacji oraz jej braku……… 27 4. Znaczenie adaptacji dla…

Aspiracje życiowe wychowanków domu dziecka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Analiza literatury przedmiotu 1.Wyjaśnienia terminologiczne………6 1.1Definicje aspiracji………6 1.2 Aspiracje jako motywujący czynnik regulujący działanie człowieka………7 1.3 Rodzaje aspiracji………7 1.4 Uwarunkowania aspiracji………12 1.4.1Uwarunkowania psychologiczne………12 1.4.2 Uwarunkowania środowiskowe………14 1.4.3 Uwarunkowania pedagogiczne ………14 1.5 Poziom aspiracji ………15 Rozdział II Charakterysyka zmian rozwojowych w drugiej fazie adolestencji 2.1 Dorastanie i adolescencja………17…

Poziom rozwoju emocjonalnego dziecka sześcioletniego a dojrzałość szkolna. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Problematyka w świetle literatury ……….7 1.1. Uzgodnienia terminologiczne. Wyjaśnienie pojęcia ‚dojrzałości szkolnej’ Sfery dojrzałości szkolnej Metody badań 1.2. Rozwój emocjonalno – społeczny Sfera emocjonalno – społeczna w wieku przedszkolnym Rozwój emocjonalno – społeczny dziecka sześcioletniego Znaczenie prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego 1.3 Niepowodzenia szkolne Rodzaje i przyczyny…