Faktoring prace magisterska przykłady

Miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banku.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Faktoring jako usluga finansowa

1. Geneza faktoringu na swiecie i w Polsce………5
1.1. USA i Europa Zachodnia ………5
1.2. Polska ………7
1.3. Polskie banki ………7
2. Pojecie faktoringu a cesja wierzytelnosci ……… 8
3. Podstawowe rodzaje faktoringu i rodzaje faktoringu wykorzystywane przez polskie banki ………10
4. Podmioty umowy faktoringu ………16
5. Faktoring jako finansowa usluga bank………17
6. Faktoring i jego opodatkowanie ……… 20
7. Wady i zalety faktoringu dla faktora, faktoranta i dluznika faktoringowego……… 20
8. Ubezpieczenie naleznosci faktoringowych………22
9...

więcej

Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem

1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6
1.2 Rodzaje outsourcingu………8
1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji

2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18
2.2 Dotychczasowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa………30
2.3 Powody restrukturyzacji………34
2.4 Cele restrukturyzacji………35

Rozdzial III.
Wybór metody restrukturyzacji

3.1 Przedstawienie sposobów restrukturyzacji………37
3.2 Wybór outsourcingu jako kierunku restrukturyzacji przedsiębiorstwa………38
3...

więcej

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.


Wstęp………. 3

Rozdzial I.
Istota leasingu oraz prawne uwarunkowania leasingu w Polsce

1.1. Pojecie leasingu i jego klasyfikacja ………. 6
1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce ………. 12
1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………. 14
1.4. Zalety i wady leasingu………. 17

Rozdzial II.
Leasing w prawie cywilnym

2.1. Definicja kodeksowa umowy leasingu oraz jej cechy ………. 21
2.2. Przedmiot leasingu i opcje wlasnosci ………. 23
2.3. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc finansujacego ………. 26
2.4. Prawa, obowiazki i odpowiedzialnosc korzystajacego ………. 32
2.5. Podstawowe elementy umowy leasingu ………. 35
2.6. Rozwiazanie umowy leasingu i przeniesienie wlasnosci ………. 37

Rozdzial III.
Leasing w rachunkowosci

...

więcej

Zastosowanie outsourcingu w eksporcie.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka outsourcingu

1.1. Istota i cele outsourcingu
1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu
1.3. Outsourcing w Polsce


Rozdzial II.
Outsourcing jako koncepcja zadzadzania

2.1. Powody dla których warto przyjac outsourcing
2.2. Rodzaje outsourcingu
2.3. Zastosowanie w praktyce


Rozdzial III.
Tendencje outsourcingu w branzy eksportowej

3.1. Charakterystyka zagadnienia
3.2. Analiza usług outsourcingowych w działalności eksportowej
3.3. Outsourcing eksportu jako narzedzie konkurencyjnosci


Zakończenie

Bibliografia

więcej

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X.


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10
1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13
1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17
1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21
1.3.1 Funkcje faktoringu …………21
1.3.2 Rodzaje faktoringu …………24

Rozdzial II
Faktoring w świetle przepisów prawa cywilnego

2.1 Miejsce faktoringu w systemie prawa …………32
2.1.1 Faktoring a Kodeks cywilny………… 32
2.1.2 Koncepcje kwalifikacji prawnej faktoringu …………36
2...

więcej

Faktoring jako źródło finansowania dzialalosci przedsiębiorstwa.


Wstęp 3

Rozdzial I
Istota usług faktoringowych

1.1 Historia i pojecie faktoringu………5
1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5
1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje ………9
1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12
1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12
1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu……… 16
1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20
1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22
1.3.1 Funkcje faktoringu ………22
1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25

Rozdzial II
Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa

2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36
2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42
2.2.1 Faktoring a kredyt obrotowy……… 42
2.2...

więcej

Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring.Wstęp

Rozdzial I.
Źródła finansowania przedsiębiorstwa

1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa
1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa
1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa
1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne
1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe
1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz

Rozdzial II.
Faktoring

2.1.Geneza i rozwój faktoringu
2.2.Charakter prawny transakcji faktoringu
2.3.Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej
2.3.1. Klasyfikacja faktoringu z perspektywy umiejscowienia ryzyka
2.3.1. Faktoring w szczególnych postaciach

Rozdzial III.
Analiza oplacalnosci faktoringu jako formy finansowania

...

więcej

Faktoring jako narzędzie kształtowania plynnosci finansowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………2

Rozdzial I.
Usluga faktoringu.

1. Pojecie faktoringu………5
2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7
3. Formy i rodzaje faktoringu………8
3.1. Podzial faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8
3.2. Podzial faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10
3.3. Podzial faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11
3.4. Podzial faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12
4. Funkcje faktoringu………15
5. Swiatowy rynek faktoringu………18

Rozdzial II.
Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych.

1. Podstawowe informacje na temat firmy………21
2...

więcej

Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG.


Wstęp

Rozdzial 1.
Outsourcing w świetle literatury

1.1.Istota i zadania outsourcingu
1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu
1.3.Proces ogólny outsourcingu

Rozdzial 2.
Outsourcing w marketingu

2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa
2.2.Marketing – mix
2.3.Rodzaje strategii marketingowych
2.4.Proces formulowania strategii marketingu
2.5.Istota outsourcingu marketingowego

Rozdzial 3.
Charakterystyka firmy branzy fmcg

3.1.Charakterystyka branzy fmcg
3.2.Charakterystyka firmy fmcg
3.2.1. Informacje ogólne o firmie ‚XYZ’ S.A
3.2.2. Marketing w firmie XYZ S.A
3.2.3. Outsourcing w firmie XYZ S.A
3.3.Analiza otoczenia konkurencyjnego
3.4.Analiza SWOT

Rozdzial 4.
Pr...

więcej

Miedzynarodowy outsourcing usług jako mechanizm globalizacji ksztaltujacy nowa gospodarcza mape swiata.


Wstęp………3

Rozdzial I
Charakterystyka outsourcingu usług

1.1 Outsourcing uslug, siatka pojec……… 5
1.2 Geneza i rozwój outsourcingu usług ………13
1.3 Rodzaje i obszary zastosowania outsourcingu uslug………17

Rozdzial II

Znaczenie outsourcingu usług

2.1 Motywy podejmowania dzialan outsourcingowych………23
2.2 Czynniki rozwoju outsourcingu typu offshore………31
2.3 Bariery rozwoju outsourcingu………36


Rozdzial III
Outsourcing usług w gospodarce swiatowej

3.1 Indie. Lider w globalnej gospodarce………39
3.2 Chiny. Lider w zasobach sily roboczej………45
3.3 Outsourcing usług w pozostalych czesciach swiata. Przyszli liderzy outsourcingu………47


Rozdzial IV
Wpływ outsourcingu usług na polska gospodarke

4...

więcej

Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu.


Wstęp………2

Rozdzial I
Zarządzanie wierzytelnosciami w przedsiębiorstwie

1.1. Istota wierzytelnosci………4
1.2. Odzyskiwanie wierzytelnosci………5
1.3. Potrzeba zarządzania naleznosciami i plynnoscia finansowa………9
1.4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa………11


Rozdzial II
Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiebiorstw.

2.1. Ewolucja faktoringu i jego istota w warunkach współczesnego rynku finansowego………19
2.2. Pojecie faktoringu i postawy prawne transakcji faktoringowych………20
2.3. Charakter i podmioty uczestniczace w faktoringu………33
2.4. Szczególne postacie faktoringu………35


Rozdzial III
Praktyczne przedstawienie faktoringu w przedsiebiorczosci.

3.1...

więcej

Outsourcing jako metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie firmy XYZ.Streszczenie……… 5
Wstęp……… 7

Rozdzial 1.
Outsourcing jako sposób obnizki kosztów.

1.1. Pojecie i cel outsourcingu……… 9
1.2. Outsourcing funkcji HR……… 11
1.3. Outsourcing jako metody obnizki kosztów……… 13

Rozdzial 2.
Outsourcing funkcji HR jako element nowoczesniej polityki personalnej.

2.1. Ewolucja polityki personalnej……… 17
2.2. Praca tymczasowa w Polsce ……… 23
2.2.1. Forma prawna pracy tymczasowej………23
2.2.1. Rynek pracy tymczasowej w Polsce………27

Rozdzial 3.
Zalozenia metodyczne pracy.

3.1. Cel i zakres pracy……… 33
3.2. Hipotezy i pytana badawcze……… 33
3.3. Metody i narzedzia badawcze……… 33
3.4. Źródła danych……… 34

Rozdzial 4.
Wyniki badan.

4.1...

więcej

Rozwój sektora outsourcingu w Krakowie i jego wpływ na miasto.Wstęp.

Rozdzial 1.
Koncepcja outsourcingu w nauce o zarzadzaniu.

1.1. Istota outsourcingu.
1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem.
1.3. Zarys historyczny
1.4. Powody powstania
1.5. Rodzaje outsourcingu.
1.6. Zalety i wady wydzielania procesów.
1.7. Model wprowadzania outsourcingu.
1.8. Zakorzenienie centrów uslug.


Rozdzial 2.
Outsourcing w Europie Srodkowo-Wschodniej oraz Polsce.

2.1. Uslugi biznesowe w Europie Srodkowo-Wschodniej.
2.2. Sektor outsourcingu w Polsce.
2.2.1. Rozmieszczenie firm z sektora outsourcingu w Polsce.
2.2.2. Zatrudnienie w Polskich centrach uslug.
2.2.3. Polskie zachety inwestycyjne dla sektora outsourcingu.


Rozdzial 3.
Charakterystyka sektora o...

więcej

Wykorzystanie rozwiazan outsourcingowych w działalności eksportowej firm sektora MSP na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Charakterystyka sektora MSP w Polsce.

1.1. Definicja sektora MSP i jego cechy …………6
1.2. Struktura sektora MSP …………11
1.3. Działalność eksportowa firm sektora MSP. …………15


Rozdzial 2
Outsourcing jako koncepcja zarządzania

2.1. Charakterystyka outsourcingu …………22
2.2. Powody dlaczego warto przyjac outsourcing …………24
2.3. Zastosowanie w praktyce …………29


Rozdzial 3
Wykorzystanie outsourcingu w relacji eksportu na przykładzie firmy

3.1 Analiza usług outsourcingowych w działalności eksportowej…………. 32
3.2.Outsourcing eksportu jako narzedzie konkurencyjnosci firm sektora MSP…………39


Rokowania …………43
Zakończenie …………45
Literatura …………47
Spis wykresów …………49

więcej

Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiegoWstęp …………4

Rozdzial I.
Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania

1.1. Pojecie i istota outsourcingu………… 6
1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14
1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24
1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35
1.5 Stan outsourcingu w Polsce i na swiecie………… 40


Rozdzial II.
Metodyka badawcza

2.1 Cel pracy, teza i hipotezy badawcze………… 44
2.2 Obiekt badan …………44
2.3 Narzedzia badawcze …………45


Rozdzial III.
Analiza wyników badan

3.1 Prezentacja wyników z przeprowadzonych badan………… 47
3.2 Weryfikacja hipotez badawczych i tezy glównej …………62
3.3 Wnioski …………69


Zakończenie ………&...

więcej